Politikas plānošanas dokumenti

Vides politikas pamatnostādnes 2014-2020 gadam