Likumi

Latvijas vides aizsardzības fonda likums  

Valsts pārvaldes iekārtas likums 

Administratīvā procesa likums 

Vides aizsardzības likums 

Iesniegumu likums