Aktuālie iepirkumi
LVAFA iepirkumi

Šobrīd aktuālu iepirkumu nav

 


LVAF finansēto projektu iepirkumi
 1. Atsauce uz projektu: Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts:

Nr. 1-08/281/2018, “Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana”.

 1. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:

Nīcas novada dome, Reģ. Nr. 90000031531

 1. Iepirkuma priekšmets / preces, pakalpojuma vai būvdarbu apraksts. Norāda visu nepieciešamo informāciju, kas var ietekmēt piedāvājumu. Ja apraksts ir pārāk apjomīgs, to var pievienot atsevišķi šī dokumenta pielikumā.

Iepirkuma priekšmets ir Būvprojekta izstrāde teritorijas labiekārtojumam Bernātu dabas parkā, īpašumā “Jūraskāpas’’ (kad. nr. 64780080368) atbilstoši SIA ‘’MAAJA skan’’ izstrādātajam būvprojektam minimālajā sastāvā, autoruzraudzība un būvdarbi.

Galvenie darbi:

 1. būvprojekta izstrāde saskaņā ar SIA “MAAJA skan” izstrādāto būvprojektu minimālajā sastāvā;

 2. būvdarbi:

2.1. gājēju laipas izbūve (platums 1200mm, garums aptuveni 125m, kopējais apjoms ~125m2);

2.2. gājēju laipas izbūve (platums 1800mm, garums aptuveni 420m, kopējais apjoms ~420m2), tai sk. margas;

2.3. skatu platformas izbūve ar augstumu virs zemes + 0,75m, t.sk. margas, zvilnis (kopējais platformas laukums ~125m2).

 1. autoruzraudzība.

 2. Pretendentu atlases kritēriji.

 • Pretendents ir juridiska vai fiziska persona, vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu veikt būvprojekta izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.
 • Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos darbus.
 • Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga rakstura un apjoma* līguma izpildē, ar kopējo līgumcenu, kas nav mazāka par EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro). Darbi ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. (*par līdzīga rakstura un apjoma darbiem uzskatāmi teritorijas labiekārtošanas darbi, kuru ietvaros ir veikti būvdarbi (jaunbūve, atjaunošana, pārbūve))
 • Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir vismaz 1 (viena) pieredze teritorijas labiekārtošanas projekta realizēšanā par kopējo būvdarbu līgumcenu, kas nav mazāka par EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro).
 • Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists atbilstošā projektēšanas jomā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir vismaz 1 (viena) līdzīga rakstura un apjoma pieredze* teritorijas labiekārtojuma infrastruktūras projektēšanā. (*par līdzīga rakstura un apjoma pieredzi uzskatāma tāda teritorijas labiekārtojuma projektēšana, kuras ietvaros risināta gājēju laipas un/vai skatu platformas izbūve). Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists atbilstošā projektēšanas jomā, kurš veiks arī autoruzraudzību.
 • Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šajā gadījumā pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.
 • Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
 • Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai. Informācija jānorāda par tiem apakšuzņēmējiem, kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% (desmit procenti) no apjoma.
 • Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.
 • Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
 • Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas Iepirkuma nolikuma 4.2. punkts un 4.13. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
 • Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
 1. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.

Zemākā cena.

 1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.

 • Piedāvājumi iesniedzami Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, LV-3473, 16.kabinetā (pie sekretāres) Nīcas novada domes darba laikā (skat. 1.1.)

 •  Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), pretendents ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.

 •  Pretendentam jāiesniedz:

 piedāvājuma 1 (vienu) oriģinālu drukātā veidā;

 piedāvājuma 1 (vienu) kopiju drukātā veidā;

 uz elektroniskā datu nesēja (CD vai USB zibatmiņā) jāiesniedz tāmes (8.pielikums) xls vai xlsx formātā.

 •  Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam, norādītam cauršūto lapu skaitam.

 1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Termiņu nosaka ne īsāku par 10 darba dienām no informācijas nosūtīšanas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai.

2019. gada 21. janvāris plkst. 14.00

 1. Kontaktpersona. Norāda finansējuma saņēmēja, kas plāno iepirkumu, kontaktpersonu un tās kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 • Kontaktpersona par iepirkuma procedūras jautājumiem

Inga Vaiteika – iepirkumu speciāliste
Tālrunis: + 371 25449086
e-pasts: iepirkumi@nica.lv

 • Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju

Ieva Taurinskaite – Attīstības nodaļas projektu vadītāja
Tālrunis: + 371 28220842
e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.