Aktuālie iepirkumi
LVAFA iepirkumi

Šobrīd aktuālu iepirkumu nav

 


LVAF finansēto projektu iepirkumi

1. Atsauce uz projektu:

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts Nr. 1-08/128/2018 “Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras uzlabošana”

2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:

Aglonas novada dome

3. Iepirkuma priekšmets / preces, pakalpojuma vai būvdarbu apraksts.

Iepirkums ID Nr. AND/2018/28 “Skatu torņa un publiskās infrastruktūras izbūve dabas parka “Cirīšu ezers” teritorijā, Aglonā, Aglonas novadā”:

1. daļa: Skatu torņa būvniecība - atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.

2. daļa: Publiskās infrastruktūras izveidošana un uzstādīšana: lapene (1 gab.), kāpnes (1 gab.), atpūtas krēsli (3 gab.), soliņi ar atzveltni (2 gab.), koka laipa makšķerniekiem (1 gab.), mazais skatu tornis (1 gab.), atkritumu urnas (3 gab.) - atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.

3. daļa: Peldošās laipas ar margām (2 gab.) izveidošana un uzstādīšana.

4. Pretendentu atlases kritēriji.

4.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī Nolikuma prasībām. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma nosacījumi visiem pretendentiem ir vienādi.

4.2. Uz Pretendentu neattiecas Publiskā iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

4.3. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

4.4. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents piedāvājumam pievieno attiecīgus dokumentus.

4.5. Pretendents ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados, skaitot no šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sekmīgi īstenojis vismaz 1 (vienu) līdzīgu objektu, kuros ir veikta koka infrastruktūras uzstādīšana.

4.6. Pretendentam darbu izpildē jāpiesaista atbildīgais būvdarbu vadītājs (iepirkuma 1. un 2. daļai), kurš ir kvalificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem un kurš ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados ir veicis atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus vismaz 1 (vienā) līdzīgā objektā, kur ir veikta koka infrastruktūras uzstādīšana.

4.7. Pretendents uz līguma darbības laiku (ietverot arī garantijas laiku) uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu par Uzņēmēja darbības vai bez darbības dēļ darbu izpildes laikā nodarīto kaitējumu trešo personu un Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai, veselībai un mantai, kā arī nodarītajiem zaudējumiem trešo personu un Pasūtītāja mantai.

4.8. Pretendents spēj būvdarbus veikt atbilstoši Nolikuma 1.4.1. punktā norādītājam darbu izpildes termiņam.

4.9. Būvdarbos izmantojamie transportlīdzekļi.

4.10. Pretendents iesniedz par labu Pasūtītājam garantijas laika saistību izpildi - garantijas laika garantiju (iepirkuma 1. daļai).

4.11. Pretendents iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 (desmit) dienu laikā pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās un pirms Darbu uzsākšanas, iesniegs Pasūtītājam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 5% apmērā no piedāvātās līgumcenas (bez PVN), kas var būt bankas izsniegts līgumsaistību izpildes nodrošinājums (bankas garantija) vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta pirmā pieprasījuma garantija (iepirkuma 1. daļai).

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.

Nr.p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits par katru kritēriju

1.

Piedāvātā cena (bez PVN)

70

2.

Garantijas termiņš

5

3.

Objekta tehniskā apsekošana

10

4.

Būvdarbos izmantojamie transportlīdzekļi

15

 

Maksimālais punktu skaits

100

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.

Aglonas novada domes Iepirkumu komisijai, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304. Iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā.

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

23.11.2018.

8. Kontaktpersona.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Deniss Kuzņecovs, 25400456, deniss.kuznecovs@aglona.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.