Aktuālie iepirkumi
LVAFA iepirkumi

Šobrīd aktuālu iepirkumu nav


LVAF finansēto projektu iepirkumi

1. Atsauce uz projektu:

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts Nr. 1-08/43/2017, Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai”.

2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:

Krimuldas novada dome, reģ.Nr. 90000068799.

3. Iepirkuma priekšmets/preces, pakalpojuma vai būvdarbu apraksts.

Lēdurgas Dendroparka teritorijas infrastruktūras sakopšana, labiekārtošana un atjaunošana.

4. Pretendentu atlases kritēriji.

Nr.

Kvalifikācijas prasības

1

Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2

Pretendents (apakšuzņēmēji, neatkarīgi no veicamo darbu apjoma, un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai, ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz līguma noslēgšanas brīdi, ja pretendents atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

3

Pretendenta katra gada finanšu kopējais apgrozījums attiecībā uz būvniecības darbu veikšanu iepriekšējo 3 (Trīs) gadu laikā (2014., 2015. un 2016. gadā) nav mazāks kā EUR 50 000,00. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu nav mazāks par EUR 50 000,00.

4

Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīga apjoma (robežā no 50 000,00 EUR bez PVN vai vairāk) zemes rakšanas, līdzināšanas, teritorijas apzaļumošanas, ceļu pamatnes un/vai ceļu izbūves darbus.

Atsauksme un to apliecinošo kontaktpersonas kontakti ir jāpievieno piedāvājumam. Ziņas par objektiem pretendents norāda, aizpildot Pretendenta līdzīga apjoma objektu sarakstu (Nolikuma 6. pielikums).

5

Pretendenta būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts attiecīgo darbu vadīšanā un ir pieredze darbu vadīšanā vismaz 1 (vienā) Iepirkuma priekšmetam līdzīgā objektā (robežā no 50 000,00 EUR) 3 (trīs) gadu periodā.

6

Par būvniecības darbu veikšanu atbildīgām personām, kuru pretendents iesaistīs līguma izpildē, ir atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apstiprina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

7

Pretendentam jāapdrošina sava civiltiesiskā un būvniecības visu risku apdrošināšana iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā 100% apmērā no iepirkuma līguma summas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

8

Pretendentam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir jāiesniedz garantijas saistību izpildes nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas atbilstoši nolikuma 11.pielikumam. Nodrošinājuma periods uz piedāvājumā norādīto termiņu.

9

Pretendents līguma izpildē piesaista vismaz 1 (vienu) darba aizsardzības speciālistu visā būvdarbu izpildes laikā, kurš darbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem (gadījumā, ja pretendents nepiesaista uzņēmumu, kurš LR tiesību aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs sniegt minētos pakalpojumus).

10

Pretendentam jānodrošina celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

11

Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļas procentuāli.

12

a) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība – visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un katrs atsevišķi ir atbildīgs par līguma izpildi, nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, parakstīt līgumu, un norādīts konts, uz kuru būs jāpārskaita visi ar līguma izpildi saistītie maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos.

b) Ja Pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

 

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un skaitliskās vērtības:

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

Piedāvātā cena

70

Garantijas termiņš (par tehniskajā specifikācijā minētajiem darbiem un iekārtām, izmantotajiem materiāliem utt.)

30

Maksimāli iespējamais kopējo punktu skaits

100

 

Punktu aprēķināšanas kārtība:

Kritērijā „Piedāvātā cena (bez PVN)" piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits (70 punkti), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko saskaņā ar šādu formulu:

Pc = Cx /Cy x 70, kur

Cx ir lētākā piedāvātā cena (bez PVN),

Cy ir vērtējamā piedāvājuma cena (bez PVN).

Kritērijā „Piedāvātais garantijas termiņš būvdarbiem" tiek vērtēts tehniskajā piedāvājumā paredzētais būvdarbu garantijas laika papildus nodrošinājuma termiņš (mēnešos), kas pārsniedz minimālo garantijas laiku (24 mēneši), bet ne vairāk par 60 mēnešiem. Gadījumā, ja tiek piedāvāts garāks garantijas laika papildus nodrošinājuma termiņš, tas tiek vērtēts kā maksimālais termiņš - 60 mēneši. Vēsrtēšana notiek saskaņā ar šādu formulu:

Pg = Gx /Gy x 30, kur

Gx ir vērtējamā piedāvājuma piedāvātais garantijas termiņš mēnešos;

Gy ir garākais piedāvātais garantijas termiņš mēnešos.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.

Piedāvājumi iesniedzami personīgi, pa pastu vai ar kurjeru Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, LV-2144, līdz 2018. gada 11.janvārim plkst. 14:00.

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Līdz 2018.gada 8.janvārim.

8. Kontaktpersona.

Krimuldas novada domes Juridiskās nodaļas juriste Daiga Gailīte, tālr. 25549746, e-pasts: daiga.gailite@krimulda.lv

Sagatavotājs: Krimuldas novada domes Juridiskās nodaļas juriste Daiga Gailīte

22.12.2017.