Aktuālie iepirkumi
LVAFA iepirkumi

Šobrīd aktuālu iepirkumu nav


LVAF finansēto projektu iepirkumi

1. Atsauce uz projektu:
Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts“3K” (Trīs K);  Nr. 1-08/ 191 / 2017

2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:
Biedrība “MEDIA GIDS”, reģ. Nr. 40008143526

3. Iepirkuma priekšmets / preces, pakalpojuma vai būvdarbu apraksts.

Iepirkuma priekšmets – Klases un dabas koncertzāles projektēšana un būvniecība.
Projekts sastāv no divām daļām - ēkas projektēšanas un būvniecības un skatuves ar sēdvietām projektēšanas un būvniecības. Sīkāka informācija atrodama pielikumā Nr.1, pielikumā Nr.2, pielikumā Nr.3 .

4. Pretendentu atlases kritēriji, pretendents:

  • ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
  • ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem;
  •  vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā (bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) pēdējo divu noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu bez PVN. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu;
  • rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma veikšanai, tai skaitā sertificēti būvspeciālisti ar patstāvīgas prakses tiesībām atbilstoši Būvniecības likumam.

Līguma slēgšanas gadījumā, ne vēlāk kā pirms Pakalpojuma uzsākšanas, pretendentam jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visiem iesaistītajiem būvspeciālistiem (t.sk. būvprojekta vadītājam, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, atbildīgajam autoruzraugam) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.
Zemākā cena.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.
Piedāvājumi iesniedzami Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Ģertrūdes ielā 93-23 vai nosūtot pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu  Rīgā, Ģertrūdes ielā 93-23 , ne vēlāk kā līdz norādītajam laikam.

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Piedāvājumi iesniedzami, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts LVAFA mājas lapā, līdz 2017.gada 11.jūlijam plkst. 9.00 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš piezvanot pa telefonu 29209017).

8. Kontaktpersona.
Biedrības “MEDIA GIDS” valdes priekšsēdētāja Dženita Katiša
Tālrunis: 29209017
e-pasts: dzenita@mediagids.lv