Aktuālie iepirkumi
LVAFA iepirkumi

Šobrīd aktuālu iepirkumu nav


LVAF finansēto projektu iepirkumi

 1. Atsauce uz projektu:

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts Nr. 1-08/285/2017, “Bio Tops”.

2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:

SIA “Agency B”

3. Iepirkuma priekšmets / preces, pakalpojuma vai būvdarbu apraksts.

Mobilās aplikācijas “Dabas Tops” izstrāde, programmēšana un testēšana. Termiņš – jānodrošina iespēja lietotājiem lejupielādēt un izmantot aplikāciju sākot ar 2017.gada 28.septembri, kā arī jānodrošina aplikācijas uzturēšana un funkcionalitātes kontrole vismaz 1,5 mēneša laikā pēc aplikācijas darbības sākuma.

Ar aplikāciju-interaktīvu spēli “Dabas Tops” ir iespējams:

  • Iegūt informāciju un iepazīties ar Latvijas dabas daudzveidību (t.sk. dažādiem biotopiem). Aplikācija enciklopēdiski, ar attēliem un īsiem aprakstiem informēs par Latvijas dabas vērtībām, to izplatību un apdraudējumiem.

  • Vadoties pēc GPS norādēm ērti apmeklēt aplikācijas kartē uzrādītās vietas, kuras īpaši raksturo Latvijas dabas daudzveidību.

  • Projekta realizēšanas gaitā aplikācijas kartē jāievieto ap 100 biotopiem dažādās kategorijās (piemēram, Pāvilostas jūras stāvkrasts, eitrofais Svētes ezers ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju, Tīreļu līdzenuma neskartie augstie purvi, Ozolu meži Latvijas dienvidrietumu daļā, Gaujas smilšakmens atsegumi u.c.).

  • Izmantojot paplašinātās realitātes iespējas uz vietas iegūt papildu informāciju par katru apmeklējamo vietu un tās biotopa nozīmi kopējā ekosistēmā.

  • Atzīmēt aplikācijā konkrēto apskates vietu kā apmeklētu. Apmeklētības datiem jābūt pieejamiem visiem lietotājiem -- kas attīstīs sacensību un spēles garu. Jāmudina lietotāji atzīmēties pēc iespējas vairākās uzrādītajās vietās, sacenšoties ar citiem par to, kurš apmeklējis vairāk.

  • Saņemt 18 īpašus virtuālus titulus, ar kuriem dalīties sociālajos tīklos. Piemēram, apmeklējot trīs meža biotopus, lietotājs saņems nozīmīti “mežu pazinējs”, jeb apmeklējot visas Latgalē uzrādītās vietas – virtuālo nozīmīti “latgalis”. Bez tam tiks veidots un sociālajos tīklos publicēts to lietotāju saraksts – tops, kuri ir apmeklējuši visvairāk no apskates vietām.

Aplikācijai jābūt lejupielādējamai iOS un Google Play veikalos, to izmantos gala lietotājs. Jānodrošina BackEnd sadaļa, lai uzkrātu un padotu datus aplikācijām par lietotājiem, vietām, u.c. saistītajām lietām. Jāparedz BackOffice daļa, kur būtu iespējams augšupielādēt jaunas vietas, rediģēt esošās, labot tekstus, iegūt statistiku utt. Minimālās operētājsistēmu versijas, uz kurām jānodrošina pilnvērtīga aplikāciju darbība: iOS – 9.0 un Android – 5.0. Aplikācija jābūt vienā valodā (latviešu). Reģistrācija aplikācijā, kā arī statistikas datu savākšana un dalīšanās jāsasaista ar lietotāja Facebook profilu. Kopumā paredzēts publicēt 100 dabas objektus ar 2-4 attēliem par katru objektu. Dabas objektu sarakstu un attēlus nodrošina pasūtītājs. Aplikācijas pamatfunkcionalitātei tiešā veidā jābūt saistītai ar lietotāja atrašanās vietu. Lietotāja atrašanās vieta jānosaka ar lietotāja iekārtas GPS komponentes palīdzību. Atrodoties objekta tuvumā, lietotājam būs iespēja piereģistrēties attiecīgajā objektā. Jāparedz Push notifications izsūtīšana, kad lietotājs atrodas dabas objekta tuvumā. Jāparedz iespēja lietotājam izpētīt apmeklējamos objektus aplikācijas datu bāzē, veikt objektu atlasi pēc kategorijām, atrast interesējošo objektu aplikācijas datu bāzē, kā arī redzēt visus objektus interaktīvā kartē. Jāparedz, ka veicot darbības aplikācijā, lietotāji varēs iegūt dažādus titulus , kuriem jābūt redzamiem lietotāja profilā

4. Pretendentu atlases kritēriji.

Pretendents specializējas digitālo risinājumu izstrādē, personāla kapacitātes pietiekamība un nodrošināšana aplikācijas izstrādei īsos termiņos.

Prasības personāla kompetencei:

- Android programmētājs:

Pieredze Android mobilo aplikāciju izstrādē un uzturēšanā
Pieredze ar versiju kontroles sistēmām (GIT/SVN)
Pieredze ar web APIs integrāciju savienošanu ar aplikācijām
Izpratne par Android lietotāja saskarni (UI), Google Material Design vadlīnijām

- iOS programmētājs:

Pieredze ar SWIFT programmēšanas valodu
Pieredze ar iOS SDK (UIKit, MapKit)
Pieredze ar web API integrāciju savienošanu ar aplikācijām

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.

Zemāka cena un izpildes termiņš.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.

Piedāvājums jāiesniedz digitālā formātā, nosūtot uz e-pastu: info@b-jwt.com ar norādi “Dabas Tops aplikācijas izstrādes piedāvājums”.

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

10 darba dienu laikā no pieprasījuma publicēšanas.

8. Kontaktpersona.

Anastasija Nečajeva
Kontakttālrunis +37127074576
info@b-jwt.com

Sagatavotājs:

SIA “ Agency B”
2017.gada 4.septembris  


 

1. Atsauce uz projektu:  Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts Nr. 1-08/45/2017, “Dabas aizsardzības plāna ieviešana Abavas senlejā”.

2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:  Biedrība “Abavas ielejas attīstības centrs”, reģ.nr. 50008072441, adrese Kūrorta ielā 1b, Kandava, Kandavas novads, LV3120.

3. Iepirkuma priekšmets / preces, pakalpojuma vai būvdarbu apraksts.  Norāda visu nepieciešamo informāciju, kas var ietekmēt piedāvājumu. Ja apraksts ir pārāk apjomīgs, to var pievienot atsevišķi šī dokumenta pielikumā. 

Iepirkuma priekšmets ir pakalpojums - Potenciāli vērtīgo atklāto aizsargājamo zālāju atjaunošana un apsaimniekošana, koku un krūmu ciršana un pļaušanas atsākšana zālājos Kandavas novadā:

kadastra nr. 90110010732 -  4,6 ha, zāles un niedru pļaušana un krūmu zāģēšana,

Kadastra nr. 90110010636 – 4,8 ha, krūmu zāģēšana,

Kadastra nr. 90110010632 – 1,9 ha, krūmu zāģēšana,

Kadastra nr. 90110010508 – 3 ha, krūmu zāģēšana,

Kadastra nr. 90110010784 – 1,3 ha, krūmu zāģēšana.

Kadastra nr. 9011010964 – 0,8 ha, zāles pļaušana un krūmu zāģēšana.

Darbu veikšanas laiks no 11.09.2017. līdz 31.03.2018..

Darbi jāveic ievērojot dabas parka “Abavas senleja” Dabas aizsardzības planā sniegtās rekomendācijas 3.4. Teritorijas apsaimniekošanas pasākumu aprakstā:

B.7.1. Ganīšana un pļaušana aizsargājamos zālāju biotopes,

B.8.1. Koku un krūmu ciršana pirms ganīšanas un pļaušanas atsākšanas zālājos.

 

4. Pretendentu atlases kritēriji.  Pretendentam jābūt reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam ar pieredzi līdzīgu darbu veikšanā un nodrošinātam ar darbu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu.

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.  Zemākā cena.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.  Piedāvājumu iesniegt rakstiski sūtot vēstuli uz e-pastu aiac@inbox.lv.

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.  2017.gada 9.septembris.

8. Kontaktpersona.  Norāda finansējuma saņēmēja, kas plāno iepirkumu, kontaktpersonu un tās kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

Projekta vadītāja Iveta Piese, tel.28396830, aiac@inbox.lv

Sagatavoja: Iveta Piese, 30.08.2017.