Vadlīnijas

Publicitātes vadlīnijas

Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes pasākumu nodrošināšanai izstrādātas, lai palīdzētu Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēto projektu finansējuma saņēmējiem nodrošināt publicitāti par projekta finansēšanu no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”.

Vadlīnijās ir aprakstītas Fonda logo noformēšanas prasības un lietošanas noteikumi.

Vadlīnijās noteiktā kārtība jāievēro visiem projektu īstenotājiem, ar kuriem Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir noslēgusi līgumu vai vienošanos par projekta finansēšanu un izpildes kārtību.

Publicitātes vadlīnijas pieejamas šeit:

Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes pasākumu nodrošināšanai

Fonda logo ir pieejams šeit.


Vadlīnijas Fonda finansēto projektu īstenotājiem

Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem izstrādātas, lai palīdzētu finansējuma saņēmējiem nodrošināt kvalitatīvu un likumdošanai atbilstošu projekta realizācijas procesu.

Vadlīnijās ir apkopoti visbiežāk uzdotie jautājumi, kā arī aprakstīti tie aspekti, kuriem projekta īstenotāji apzināti vai neapzināti nepievērš pietiekošu rūpību, tādejādi pakļaujot atmaksāšanas riskam tiem piešķirto finansējumu un projekta realizāciju kopumā.

Vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs, tomēr noteiktā kārtība jāievēro visiem projektu īstenotājiem, ar kuriem Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir noslēgusi līgumu vai vienošanos par projekta finansēšanu un izpildes kārtību.

Vadlīnijas pieejamas šeit:

Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem


Vadlīnijas iepirkumu veikšanai Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu ietvaros

Vadlīnijas iepirkumu veikšanai Fonda finansēto projektu ietvaros nosaka kārtību, kādā no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” un valsts budžeta apakšprogrammas “LIFE programmas projekti” valsts līdzfinansēto projektu īstenotāji veic preču, pakalpojumu un būvniecības iepirkumus finansēto projektu ietvaros.

Vadlīnijās iekļautās prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktā mērķa nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi pret tiem, un publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu, kā arī 11. panta regulējuma, kas nosaka, ka pasūtītājam ir pienākums noteikt paredzamo līgumcenu, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūras veidu.

Šīs Vadlīnijas ir saistošas visām juridiskām personām (gan privātām, gan publiskām), kas saņem finansējumu no Latvijas vides aizsardzības fonda un kam ir saistošs līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību, kas noslēgts ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju (t.sk. LIFE programmas projektu nacionālo finansējumu saņēmējiem)

Vadlīnijas iepirkumu veikšanai Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu ietvaros