• Sākums >
  • Atbalsts LVĢMC upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu projektu 2016 - 2021 gadam ziņošanā

Atbalsts LVĢMC upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu projektu 2016 - 2021 gadam ziņošanā

Reģ Nr. 1-08/91/2016

Projekta mērķis

Nodrošināt atbilstošās jomas ekspertu piesaisti upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu ziņošanas vajadzībām, lai nodrošinātu visas ziņošanai nepieciešamās informācijas sagatavošanu vajadzīgajā griezumā līdz 22.06.2016.

Projekta uzdevumi

1) Piekrastes un pārejas ūdeņu monitoringa staciju telpiskās informācijas sagatavošana. Saskaņā ar UBAP ziņošanas vadlīnijām, jāatspoguļo tās monitoringa stacijas, kuru dati ir pamatā otrajiem upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem (nevis nākotnes monitoringa programmas) vai plānotās izmaiņas. Attiecīgi, jāsniedz informācija par tām stacijām, kuru dati ir izmantoti LHEI 2013.gada līgumdarba atskaites sagatavošanā, veicot piekrastes un pārejas ūdensobjektu stāvokļa novērtējumu. Sniedzamā informācija ir apkopota 1.pielikumā. Informācijas sagatavošana un/vai konsultāciju sniegšana UBAP ziņošanas Access datu bāžu aizpildīšanai par piekrastes un pārejas ūdensobjektu monitoringu, ekoloģiskās un ķīmiskās kvalitātes vērtējumu, aizsargājamām teritorijām, slodžu un ietekmju novērtējumu, kvalitātes mērķu un izņēmumu noteikšanu, apsaimniekošanas pasākumiem, izmaksām un izmantotām metodikām. Datu bāzu tabulu saraksts aizpildīšanai sniegts 2.pielikumā. 2) Ekonomiskās analīzes ziņojuma tēmu/sadaļu sagatavošana, atbilstoši Vadlīniju 11.nodaļas, kas attiecas uz ŪSD 5.panta un 9.panta ziņojumiem nepieciešamās informācijas analīzes rezultātiem, kā arī ekonomiskās analīzes pieeju un rezultātu (saistītas ar pasākumu izmaksu un izmaksu efektivitātes analīzi un ekonomisko analīzi izņēmumiem) ziņošana arī citās shēmās Vadlīniju apakšnodaļās (2., 3., 7., 8., 10. nodaļa), par kurām iepriekšējos līgumdarbos informācijas analīze nav tikusi veikta. Palīdzība nepieciešama arī informācijas sagatavošanā par ekonomiskās analīzes jautājumiem Upju baseinu apsaimniekošanas plānu 2016.-2021.gadam pasākumu programmas un izņēmumu sadaļās. 3) Esošo PŪO raksturojuma uzlabošana, iekļaujot robežu pamatojumu izstrādi; metodikas izstrāde fona vērtību un robežvērtību noteikšanai; tendenču novērtēšana riska PŪO pēc LVĢMC rīcībā esošajiem datiem; informācijas papildināšana par riska PŪO: Getliņu izgāztuvi un monitoringu, Baltezera mākslīgās ūdens papildināšanas vietu, Liepājas intrūziju un Rīgas depresijas piltuvi; nepieciešamās informācijas sagatavošana UBAP ziņošanai par pazemes ūdensobjektiem – Excel formātā, kas dod iespēju sagatavotos datus importēt ziņošanas Access datu bāzēs, kā arī papildus metodisko materiālu veidā (Word teksta formātā). Detalizēts veicamo darbu apraksts sniegts 3.pielikumā.

Projekta rezultāti

1. Sagatavota UBAP ziņošanai nepieciešamā informācija par piekrastes un pārejas ūdensobjektu un monitoringa staciju telpiskajiem parametriem Excel formātā, kas dod iespēju aizpildīt attiecīgo, LVĢMC rīcībā esošo Shape failu atribūtu tabulas (ziņošanas ĢIS formāts); Sagatavota UBAP ziņošanai nepieciešamā informācija par piekrastes un pārejas ūdensobjektiem – Excel formātā, kas dod iespēju sagatavotos datus importēt ziņošanas Access datu bāzēs; 2. Sagatavota UBAP ziņošanai nepieciešamā informācija par ekonomisko analīzi – Excel formātā, kas dod iespēju sagatavotos datus importēt ziņošanas Access datu bāzēs, kā arī papildus metodisko materiālu veidā (Word teksta formātā). 3. Sagatavota UBAP ziņošanai nepieciešamā informācija par pazemes ūdensobjektiem – Excel formātā, kas dod iespēju sagatavotos datus importēt ziņošanas Access datu bāzēs, kā arī papildus metodisko materiālu veidā (Word teksta formātā). Darba izpildītājiem iespējami agrā variantā jāsaskaņo ar atbildīgajiem LVĢMC darbiniekiem ziņošanai sagatavotā informācija, lai būtu iespējams savlaicīgi labot, precizēt vai papildināt attiecīgās UBAP ziņojuma sadaļas. Pēc projekta sekmīgas pabeigšanas tā rezultātu uzturēšanai līdzekļi nebūs nepieciešami, jo sagatavotais ziņojums tiks augšupielādēts Central Data Repository (CDR) serverī. Projekta rezultāti ir nepieciešami Latvijas starptautisko saistību izpildes nodrošināšanai pilnā apjomā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 22.06.2016
Īstenotājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Rīga, Maskavas iela 165, LV-1019
Projekta kopējās izmaksas 12 340.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 340.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 340.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.