• Sākums >
  • Vides Pētnieki Rīgas Parkos

Vides Pētnieki Rīgas Parkos

Reģ Nr. 1-08/7/2014

Projekta mērķis

Projekts iesaistis Riga dzivojošo dažado socialo un etnisko grupu skolenus kopiga ilgtspejigas vides izglitojoša Rigas apkaimes izpete. Projekta merkis ir nodrošinat 50 Rigas berniem saturigas bezmaksas briva laika pavadišanas iespejas vasaras brivlaika, sekmejot vinu izpratni par vidi, pilsetvidi un ilgtspejigas ricibas nozimi ekosistemas uzturešana un katra dzives kvalitate, ka ari iedrošinot bernus ilgtspejigas ricibas uzsakšana, vides saglabašana, resursu taupišana. Projekts iesaistis Riga dzivojošo dažado socialo un etnisko grupu skolenus kopiga atraktiva un interaktiva ekspediciju un nodarbibu cikla, kura ietvaros 50 berni vecuma no 6-14 gadiem apgus zinašanas par vidi un ilgtspejigu attistibu, tas nozimi ekosistemai, iegus praktiskas iemanas vides saglabašana, zinašanas un prasmes animacijas filmas veidošana, ka ari veidos bernos izpratni par to, cik kopuma svariga cilveka dzive ir ekosistema un kada ir cilveka ietekme uz to. Projekts ar praktisku pilsetas zalo zonu vides petniecibas starpniecibu izglitos bernus par vides nozimi cilveka dzive. Apgutas zinašanas un iemanas laus berniem un jauniešiem ne tikai pašiem rupeties par apkartejo vidi, bet ari pastastit par to saviem lidzcilvekiem. Paredzams, ka projekta rezultata 50 mazie ridzinieki zinas atbildiga dzivesveida pamatprincipus un Rigas parku ekosistemas uzbuvi saistiba ar ilgtspejibas principiem, ka ari pratis par to pastastit citiem atraktiva veida (animacijas filma). 2.2. Projekta ietvaros risinamas problemas,

Projekta uzdevumi

Nereti cilvekiem aplami škiet, ka vide un daba ir talu prom no Rigas – Latvijas laukos un mežos. Ta nebut nav. Ari pilseta ir noverojami visi dabas procesi. Tieši Rigas parki ir neizmantots resurss skolenu izglitošanai. Iedzivei klustot arvien urbanakai, butiski ir dabas procesus izprast tieši Riga dzivojošajiem berniem, kam tieša saikne ar dabu, dzivojot Riga, neveidojas, tapec viens no projekta uzdevumiem ir nodrošinat Riga dzivojošajiem berniem iespeju nonakt cieša saskarsme ar dabu ari pilsetvide. Cilveks dzivo pilsetvide, un tas kvalitate ir butisks cilveka labklajibas raditajs. Rigas ilgtermina attistibas strategija lidz 2025.gadam nosaka, ka tira un zala pilsetvide ir viena. Ilgtspejiga attistiba musdienas iet roku roka ar dabas zinibam, kas skolu macibu programmas diemžel ienak loti gausi. Tapec projekta uzdevums ir veidot apzinigu, ilgtspejigi domajošu un izglitotu nakamo paaudzi tieši ar neformalas izglitibas palidzibu nometnes jeb saturiga briva laika pavadišanas iespeju forma. Cilveki attieciba uz ekosistemu vienlaikus ir gan atkariga, gan dominejoša stavokli. Fakts, ka cilvece šobrid izmanto biosferu neilgtspejiga veida, ir jau plaši atzits un parrunats. Problemas, ka mes esam nonakuši lidz planetas robežam resursu izmantošanas zina, apzinašanas veicina holistisku 4skatijumu uz izglitibu. Tacu šobrid izglitibas sistema vel trukst jaunu, inovativu veidu, lai atjaunotu un padzilinatu sabiedribas izpratni par tas sasaisti ar dabu, ka ari atgadinatu par musu absoluto kartibu no ekosistemas pakalpojumiem. Tapec šadi neformalas izglitibas pasakumi ir butisks veids, ka veicinat bernu un jauniešu vides izglitibu un audzinašanu, veicinat vinu izpratni par vidi un dabu, tas problemam un motivet aktivai darbibai vides aizsardziba.

Projekta rezultāti

Projektam paredzami sekojoši kvalitativi rezultati: - Veiksmiga projekta administracija nodrošinajusi projekta merku sasniegšanu; - Veicinata projekta iesniedzeja ka saturiska, ta ari vadibas kapacitates paaugstinašanas; - Ieguta pieredze veicinajusi partnerskolu veiksmigu piedališanos lidzigu projektu istenošana nakotne; - Veicinata starpinstitucionala (pašvaldiba, NVO) sadarbiba bernu briva laika un neformalas izglitibas organizešanas joma; - Sekmets atbildigs dzivesveids bernu vidu, apgustot zinašanas par ilgtspejigu ricibu; - Sniegtas praktiskas zinašanas un iemanas berniem, ka izdarit ilgtspejigas ricibas izveli attieciba uz apkartejo vidi jebkura dzives situacija; - Ietekmeti un uzlaboti bernu uzvedibas paradumi; - Veicinata bernu, ka ari plašakas sabiedribas izpratne par cilveka neilgtspejigas ricibas paradumiem, kas negativi ietekme apkartejo visi un tas resursus; - Veicinata skolenu motivacija ilgtspejigi rikoties ari pec nodarbibu cikla beigam; - Atstata pozitiva ietekme uz fizisko vidi talkas laika; - Dalibnieki pratis par ilgtspejibas principiem sniegt ieteikumus citiem iedzivotajiem, izmantojot animacijas metodi. Projektam paredzami sekojoši kvantitativi rezultati: - Apkopotas vismaz 50 skolenu pieteikuma anketas; - Sagatavots 2 ekspediciju dienu metodiskais materials (nodarbibu saturs); - Istenotas 2 ekspedicijas, kuras piedalijušies 50 Rigas skoleni; - Istenota talka Ziedondarza; - Sagatavotas un izplatitas 2 preses relizes; - Sagatavoti un izplatiti 10 informativie plakati un 100 skrejlapas par pasakumu; - Sagatavota un interneta vide publiceta viena animacijas filma par ilgtspejigas ricibas, dabas aizsardzibu, resursu taupišanu un citam vides izglitibas temam; - Sagatavota un projekta finansetajam iesniegta projekta gala atskaite, atskaite ietverts istenoto nodarbibu novertejums.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.06.2014
Īstenotājs Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs
Rīga, Šarlotes iela 1a, LV-1001
Projekta kopējās izmaksas 3 768.98 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 244.51 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 244.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.