• Sākums >
  • Publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāna izstrāde

Publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāna izstrāde

Reģ Nr. 1-08/79/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: projekta tiešais īstermiņa mērķis ir nodrošināt dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna (2019-2031) (turpmāk – DP) izstrādi un apstiprināšanu. Plāns jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” (09.10.2007.) prasībām. Ilgtermiņa: projekta netiešais ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt plāna ietvaros sagatavoto aizsargājamās teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu apstiprināšanu, kā arī plānā iekļauto apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas uzsākšanu, tādējādi veicinot teritorijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu un aizsardzību. Dabas aizsardzības plānā paredzētie pasākumi hidroloģiskā režīma regulēšanai, kā arī visa ezera hidroloģiskais vērtējums tiks nākotnē izmantoti ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādei.

Projekta uzdevumi

1. 2012. gada uzsāktā dabas aizsardzības plāna projekta (turpmāk tekstā DP) dabas liegumam “Durbes ezera pļavas” materiālu izvērtēšana un nepieciešamo uzlabojumu/papildinājumu identificēšana atbilstoši jaunākajām Dabas aizsardzības pārvaldes un MK notiekumu Nr. 686 prasībām. [Rezultāts – pārskats ar DP 2012. gada projekta trūkumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem] 2. DP izstrādes informatīvās sanāksmes organizēšana atbilstoši MK noteikumu 686 ‘’ Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību’’ prasībām. [Noorganizēta informatīvā sanāksme un sagatavots protokols] 3. Durbes ezera hidroloģiskā novērtējuma sagatavošana [Sagatavots Durbes ezera hidroloģiskais raksturojums, kurš izmantojams DP izstrādē un nākotnē ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādē] 4. DP aktualizētā projekta izstrāde, t.sk. ņemot vērā projekta “ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā” rezultātus attiecībā uz dabas lieguma teritoriju. [Rezultāts – DP aktualizēts projekts] 5. DP izstrādes Uzraudzības grupas sanāksmju organizēšana atbilstoši MK noteikumu 686 ‘’ Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību’’ prasībām. [Rezultāts – noorganizētas vismaz 2-3 sanāksmes, kurās piedalās to institūciju pārstāvji, kuras norādījusi Dabas aizsardzības pārvalde]. 6. DP sabiedriskās apspriešanas noorganizēšana atbilstoši MK noteikumu 686 ‘’ Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību’’ prasībām. [Rezultāts – noorganizēta plāna sabiedriskā apspriešana atbilstoši normatīvo aktu prasībām]. 7. DP plāna prezentēšana pašvaldībā un pašvaldības atzinuma sagatavošana. [Rezultāts – Atzinums no Durbes novada pašvaldības]. 8. DP gala versijas sagatavošana. [Rezultāts – sagatavota DP gala versija un iesniegta apstiprināšanai VARAM].

Projekta rezultāti

Projekta rezultāta DP ietvaros tiks izstrādāts arī aizsargājamās teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts, kurš tiks apstiprināts kā Ministru kabineta noteikumi un kļūs saistošs attiecīgajā teritorijā. Papildus, DP tiks iekļauts lieguma apsaimniekošanas pasākumu plāns, dos iespēju veikt apsaimniekošanas aktivitātes un piesaistīt budžeta un struktūrfondu līdzekļus . Plāns nodrošinās teritorijas integrētu ilgtspējīgu attīstību un dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošanu.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Jaunpils novada dome
Jaunpils, Jaunpils pag., nov., "Ērģelnieki", LV-3145
Projekta kopējās izmaksas 10 890.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 534.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.