• Sākums >
  • Svētupe – fiziskas aktivitātes un zināšanas par vidi no skolnieka līdz valstsvīram

Svētupe – fiziskas aktivitātes un zināšanas par vidi no skolnieka līdz valstsvīram

Reģ Nr. 1-08/77/2016

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis – informēt, izglītot un veidot sabiedrības izpratni par dabas daudzveidību un dabas resursu izmantošanu veselīga dzīvesveida nodrošināšanā, iesaistot aktivitātes Svētupes upes baseina skolniekus no Limbažiem, Viļķenes, Pāles, Salacgrīvas un Ainažiem. Sadarbībā ar iesaistīto skolu pedagogiem, izstrādāt metodiku daudzveidīgām ar vides izglītību saistībām aktivitātēm, kas izmantojamas vispārizglītojošās skolās gan mācību stundās, gan ārpusskolu nodarbībās, kā arī izstrādājot skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt metodiskos un informatīvos materiālus skolniekiem un skolotājiem projekta aktivitāšu realizācijai. 2. Apsekot upju apkārtni skolu tuvumā un izvēlēties parauglaukumu ierīkošanas vietas. 3. Noorganizēt projektā iesaistīto skolu skolotāju darba grupas semināru, kura ietvaros veikt skolotāju informēšanu, aktivitāšu plāna apstiprināšanu, izvērtēt informatīvo materiālu atbilstību skolu mācību programmai. 4. Lekcijas/nodarbības projekta dalībskolās par upju nozīmību, to krastu vides aizsardzību, dabas resursu izmantošanas aspektiem un izpēti, datu ievākšanu. 5. Parauglaukumu ierīkošana pētījumiem un pētījumu (veģetācijas noteikšana, kokaugu mērījumi, ūdens kvalitāte) veikšana Svētupes, Lielezera un Dūņezera krastos, veģetācijas un kokaudzes mērījumu veikšanai. 6. Sporta aktivitāšu un videi draudzīga vieda veicināšana, popularizējot skolēnu sportiskās un apkārtnes sakopšanas aktivitātes. 7. Skolēnu aktivitāšu veicināšana dabas vērtību apzināšanā upmalās. 8. Noorganizēt ģimeņu laivošanas un makšķerēšanas pasākumu. 9. Lekcijas/nodarbības projekta dalībskolās par pētījumu rezultātiem, apkopojums vasaras aktivitātēm saistībā ar videi draudīga un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, skolnieku aptauja, informācija par tematiskajiem konkursiem un aptaujas veikšanas nosacījumiem. 10. Iesaistīt skolas zīmējumu, fotogrāfiju vai cita veida mākslas darbu radīšanā par Projekta tematiku. 11. Iesaistīt skolniekus aptauju veikšanā un sabiedrības informēšanā. 12. Aptauju datu apkopošana un izvērtēšana. 13. Labāko skolēnu darbu izstāde sadarbībā ar pašvaldībām un citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām. 14. Projekta noslēguma pasākuma organizēšana. 15. Projekta izvērtējums, metodisko un informatīvo materiālu publiskošana un reklamēšana vispārizglītojošo skolu skolotāju semināros un apmācību pasākumos.

Projekta rezultāti

1. Lekcijas/nodarbības skolā par Projekta tematiku (10 pasākumi) 2. Katra projekta dalībskola skola ierīkojusi vismaz četrus 20X20 m lielus parauglaukumus un veikusi tajos mērījumus veģetācijas un kokaudzes novērtēšanai (20 iezīmēti parauglaukumi dabā; 5 ziņojumi no skolām par pētījuma rezultātiem) 3. Izveidota mājaslapas Facebook.lv skolām, kur skolotājiem pieejama informācija un skolēni var ielikt ziņas par savām sportiskajām aktivitātēm un novērojumiem upēs un to krastos un kurā tiek ievietota aktuālā informācija par Projekta aktivitātēm (3 „lapas” – sporta aktivitātēm; novērojumiem un dabas objektiem; skolotājiem) 4. Vairākas ģimenes no skolām piedalījušās laivošanas un makšķerēšanas pasākumā un sagatavojušas „reportāžu” vai cita veida informatīvo materiālu par pasākumu (1 diena; 40 cilvēki; 8 apraksti sociālajos tīklos). 5. Fotogrāfiju, zīmējumu vai citu mākslas darbu konkurss skolās un desmit interesantāko darbu izstādīšana pašvaldības, muzeja, bibliotēkas vai citās sabiedriskās ēkās ( 5 izstādes) 6. Veikta sabiedrības informēšana un anketēšana (aptaujāti 400 skolēni; 300 pieaugušie) 7. Izstrādāti ieteikumi un metodiskie materiāli skolām (1 dokuments) 8. Informācija vai dažāda veida publikācijas pagasta presē, projekta dalībskolu mājas lapās un citur (15 gab.) Noslēguma pasākums – līdz 100 dalībnieki (vietu skaits tiks ierobežots).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Silva Fortis
Salacgrīva, Viļņu iela 7-7,
Projekta kopējās izmaksas 6 800.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 556.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.