• Sākums >
  • Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dagdas ezeram un Ežezeram Dagdas novadā

Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dagdas ezeram un Ežezeram Dagdas novadā

Reģ Nr. 1-08/73/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt Dagdas ezera un Ežezera ekspluatācijas noteikumus. Ilgtermiņa: Saglabāt un uzlabot Dagdas ezera un Ežezera ekoloģisko stāvokli.

Projekta uzdevumi

Projekta iesniedzēja veicamās aktivitātes Noslēgt līgumu ar plānošanas dokumentu izstrādātāju. Rezultāts – noslēgts viens līgums ar plānošanas dokumenta izstrādātāju. Plānošanas dokumenta izstrādātāja veicamās aktivitātes A1 - Apkopot esošos datus par ezeru ekosistēmām kopumā. Rezultāts – izstrādāts viens pieejamās informācijas apskats. A2 - Veikt ūdens kvalitātes izpēti, ievācot ūdens paraugus vasaras sezonā Dagdas ezerā (7-10 stacijās) un Ežezerā (10-15 stacijās), nosakot slāpekļa, fosfora savienojumu koncentrācijas (NO2, NO3, Ntot, PO4, Ptot), skābekļa saturu ūdenī, ūdens pH un temperatūru. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ūdens kvalitāti. A3 - Veikt mikroskopisko aļģu (fitoplanktona) sabiedrības izpēti. Paraugi tiks ievākti vasarā Dagdas ezerā (5-6) un Ežezerā (6-8) batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās stacijās. Katrā paraugā tiks noteikts mikroskopisko aļģu sugu sastāvs un biomasa. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par fitoplanktonu. A4 - Veikt ūdensaugu sabiedrības izpēti. Paraugi tiks ievākti vasarā Dagdas ezerā un Ežezerā, izmantojot transektu metodi, kuras ietvaros ūdensaugu sabiedrība tiks novērtēta kamerāli iepriekš izvēlētās 20 m platās joslās perpendikulāri ezera krastam. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ūdensaugiem. A5 – Veikt zivju barības bāzes sugu sastāva un biomasu izpēti. Paraugi tiks ievākti vasarā, Dagdas ezerā (5-6) un Ežezerā (6-8) batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās stacijās. Rezultāts – izstrādāta viena ekspluatācijas noteikumu sadaļa par zivju barības bāzi. A6 - Veikt ihtiofaunas izpēti. Paraugi Dagdas ezerā (24-30 stacijās) un Ežezerā (32-40 stacijās) tiks ievākti vienas pētnieciskās kotrolzvejas laikā jūlija/augusta mēnešos, iegūstot informāciju par zivju augšanu un barošanās paradumiem. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ihtiofaunu. A7 - Veikt hidroloģisko izpēti. Tās ietvaros jāveic ezeru hidroloģiskais raksturojums, ūdens līmeņa regulēšanas būvju raksturojums, hidrotehnisko būvju ekspluatācijas nosacījumu izstrāde, jāizstrādā hidroloģiskais pārskata plāns, kā arī shematisks hidromezgla plāns. Rezultāts – izstrādāta viena ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ezeru hidroloģiju. A8 - Veikt iegūto datu apstrādi un kompleksu analīzi. Dati tiks apkopoti datu bāzēs, kas strukturēti ļaus tos organizēt un analizēt. Tie tiks analizēti izmantojot vispār zināmas statistikas metodes. Rezultāts – veikta iegūto datu apstrāde un kompleksa analīze. A9 - Izstrādāt un saskaņot Dagdas ezera un Ežezera ekspluatācijas noteikumus. Rezultāts – izstrādāti Dagdas ezera un Ežezera ekspluatācijas noteikumi, kas saskaņoti atbildīgajās institūcijās.

Projekta rezultāti

Ilgtermiņā tiek plānots saglabāt un uzlabot Dagdas ezera un Ežezera ekoloģisko stāvokli, paaugstināt ezeru socioekonomisko vērtību. Projekta ietvaros izstrādātā apsaimniekošanas stratēģija noteikumi ļaus plānot ūdens objektu praktiskos apsaimniekošanas pasākumus 10 gadu griezumā. Lai nodrošinātu izstrādātā projekta ilgtermiņa rezultātu ieviešanu, tiek plānots: • Projekta izstrādes gaitā organizēt publiskās diskusijas. To ietvaros novada iedzīvotāji un citi interesenti tiks informēti par projekta realizāciju nolūkā uzklausīt iesaistīto pušu viedokļus, kā turpmāk apsaimniekot ezeru. Šo projekta sadaļu īstenos pašvaldība sadarbībā ar pakalpojumu veicēju; • Pēc dokumenta izstrādes organizēt publicitātes pasākumus, lai informētu un izglītotu sabiedrību par plānotajām ezera apsaimniekošanas aktivitātēm, kuras izvēlētas saskaņā ar projekta ievaros izstrādāto plānošanas dokumentu; • Veikt ezeru apsaimniekošanas aktivitātes maksimāli iesaistot vietējos iedzīvotājus, tādejādi veicinot labvēlīgu attieksmi no sabiedrības puses; • Izplatīt aktuālo informāciju par ezeru apsaimniekošanas aktivitāšu progresu medijos (piem., vietējais laikraksts, novada mājaslapa). Veidojot dialogu starp apsaimniekotāju un sabiedrību iespējams veicināt no plānošanas dokumentiem izrietošo apsaimniekošanas stratēģiju ilgtspēju – pastāv augstāka varbūtība, ka informēti ezeru resursa patērētāji ievēros un respektēs apsaimniekotāja veiktās aktivitātes. • Pēc iegūtajiem rezultātiem tiks izplānots vērtīgo zivju pavairošanas cikls, lai attīstītu un uzlabotu zivju resursu kvalitāti un piesaistīt makšķerniekus. • Pēc iegūtajiem rezultātiem par ūdens kvalitāti un barības vielu apriti tajā tiks meklēti risinājumi problēmām, ja tādas būs atklātas.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Dagdas novada pašvaldība
Dagda, Alejas iela 4, LV-5674
Projekta kopējās izmaksas 9 014.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 014.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 015.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.