• Sākums >
  • Zvārtavas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Zvārtavas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Reģ Nr. 1-08/66/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Sagatavot dokumentu, uz kura pamata apsaimniekot Zvārtavas ezeru. Ilgtermiņa: Saskaņā ar izstrādāto dokumentu, apsaimniekot, sakārtot un uzturēt Zvārtavas ezeru.

Projekta uzdevumi

Projekta iesniedzēja veicamās aktivitātes 1. Veikt cenu aptauju par piemērotāko plānošanas dokumenta izstrādātāju. Rezultāts – atrasts plānošanas dokumentu izstrādātājs. 2. Noslēgt līgumu ar plānošanas dokumentu izstrādātāju. Rezultāts – noslēgts viens līgums ar plānošanas dokumenta izstrādātāju. 3. Dokumenta izstrāde. 4. Dokumenta publiskās apspriešanas organizēšana. Plānošanas dokumenta izstrādātāja veicamās aktivitātes 5. Apkopot esošos datus par ezera ekosistēmu kopumā. Rezultāts – izstrādāts viens pieejamās informācijas apskats. 6. Veikt ūdens kvalitātes izpēti, ievācot ūdens paraugus vasaras sezonā 1-2 vietās, nosakot slāpekļa, fosfora savienojumu koncentrācijas (NO2, NO3, Ntot, PO4, Ptot), skābekļa saturu ūdenī, ūdens pH un temperatūru. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ūdens kvalitāti. 7. Veikt mikroskopisko aļģu (fitoplanktona) sabiedrības izpēti. Paraugi tiks ievākti vasarā 1-2 batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās vietās. Katrā paraugā tiks noteikts mikroskopisko aļģu sugu sastāvs un biomasa. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par fitoplanktonu. 8. Veikt ūdensaugu sabiedrības izpēti. Paraugi tiks ievākti vasarā, izmantojot transektu metodi, kuras ietvaros ūdensaugu sabiedrība tiks novērtēta kamerāli iepriekš izvēlētās 20 m platās joslās perpendikulāri ezera krastam. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ūdensaugiem. 9. Veikt ihtiofaunas izpēti. Paraugi tiks ievākti vienas pētnieciskās kotrolzvejas laikā jūlija/augusta mēnešos, iegūstot informāciju par zivju sugu relatīvajām biomasām, augšanu un barošanās paradumiem. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ihtiofaunu. 10. Veikt zivju barības bāzes (zooplanktona, zoobentosa) sugu sastāva un biomasu izpēti. Paraugi tiks ievākti vasarā, 1-2 batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās vietās. Rezultāts – izstrādāta viena ekspluatācijas noteikumu sadaļa par zivju barības bāzi. 11. Veikt hidroloģisko izpēti. Tās ietvaros jāveic ezera hidroloģiskais raksturojums, jāizstrādā hidroloģiskais pārskata plāns, kā arī shematisks hidromezgla plāns. Rezultāts – izstrādāta viena ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ezera hidroloģiju. 12. Veikt iegūto datu apstrādi un kompleksu analīzi. Dati tiks apkopoti datu bāzēs, kas strukturēti ļaus tos organizēt un analizēt. Tie tiks analizēti izmantojot vispār zināmas statistikas metodes. 13. Uz iegūto datu pamata sniegt priekšlikumus par nozvejas ikgadējo apjomu un rekreācijas zonu izveidošanu. 14. Izstrādāt un saskaņot Zvārtavas ezera apsaimniekošanas plānu (tajā skaitā ekspluatācijas noteikumus). Rezultāts – izstrādāts un saskaņots Zvārtavas ezera apsaimniekošanas plāns (tajā skaitā ekspluatācijas noteikumi).

Projekta rezultāti

Ilgtermiņā tiek plānots saglabāt un uzlabot Zvārtavas ezera ekoloģisko stāvokli, paaugstināt ezera socioekonomisko vērtību. Projekta ietvaros izstrādātais Zvārtavas ezera apsaimniekošanas plāns (tajā skaitā ekspluatācijas noteikumi) ļaus plānot ūdens objekta praktiskos apsaimniekošanas pasākumus 10 gadu griezumā. Lai nodrošinātu izstrādātā projekta ilgtermiņa rezultātu ieviešanu, tiek plānots: • Projekta izstrādes gaitā organizēt publiskās diskusijas. To ietvaros novada iedzīvotāji un citi interesenti tiks informēti par projekta realizāciju nolūkā uzklausīt iesaistīto pušu viedokļus, kā turpmāk apsaimniekot ezeru. Šo projekta sadaļu īstenos pašvaldība sadarbībā ar pakalpojumu veicēju; • Pēc dokumenta izstrādes organizēt publicitātes pasākumus, lai informētu un izglītotu sabiedrību par plānotajām ezera apsaimniekošanas aktivitātēm, kuras izvēlētas saskaņā ar projekta ievaros izstrādāto plānošanas dokumentu; • Veikt ezera apsaimniekošanas aktivitātes (piemēram, sakopt ezera krastus, ierīkot publiskas pieejas vietas, atjaunot ezera ūdeņu caurteci no Gaujas) maksimāli iesaistot vietējos iedzīvotājus, tādejādi veicinot labvēlīgu attieksmi no sabiedrības puses; • Izplatīt aktuālo informāciju par ezera apsaimniekošanas aktivitāšu progresu medijos (piem., vietējais laikraksts, novada mājaslapa). Veidojot dialogu starp apsaimniekotāju un sabiedrību iespējams veicināt no plānošanas dokumentiem izrietošo apsamniekošanas stratēģiju ilgtspēju – pastāv augstāka varbūtība, ka informēti ezera resursa patērētāji ievēros un respektēs apsaimniekotāja veiktās aktivitātes.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Apes novada dome
Ape, Stacijas iela 2,
Projekta kopējās izmaksas 5 060.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 060.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.