• Sākums >
  • Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Reģ Nr. 1-08/60/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt Jūdažu ezera ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānu, kas tiks izmantot jaunu pašvaldības saistošo noteikumu Jūdažu ezera apsaimniekošanai izstrādei. Ilgtermiņa: Nodrošināt Jūdažu ezera resursu saglabāšanu, ilgtspējīgu izmantošanu, apsaimniekošanas plāna izstrādē un ieviešanā iesaistot piegulošo zemju īpašniekus.

Projekta uzdevumi

1. Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde 1.1. Veikt sadaļu par saistību ar citiem plānošanas dokumentiem un publisko ūdeņu izmantošanas plānošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Jūdažu ezeram 1.2. Apkopot vēsturiskos datus par Jūdažu ezera ekosistēmu funkcionēšanu 1.3. Raksturot Jūdažu ezera un tā sateces baseinu 1.4. Veikt Jūdažu ezera un tam piegulošo teritoriju bioloģiskās daudzveidības un dabas apstākļu novērtējumu 1.5. Veikt Jūdažu ezera un tā piekrastes teritoriju vides kvalitātes raksturojumu 1.6. Veikt pašreizējo Jūdažu ezera antropogēno slodžu un piesārņojuma līmeņa novērtējumu 1.7. Veikt Jūdažu ezera saimnieciskās izmantošanas potenciāla, t.sk., tūrisma un rekreācijas resursu, motorizēto transporta līdzekļu izmantošanas novērtējumu (ezera ihtiofaunas novērtējums ir veikts, kā arī ir izstrādāts zivsaimniecības plāns) 1.8. Veidot sadaļu par Jūdažu ezera aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem tā resursu ilgtspējīgai izmantošanai, kas ietver plāna ilgtermiņa un īstermiņa mērķu definējumu, kā arī nepieciešamo rīcību, termiņu un izmaksu plānu (tajā skaitā pasākumus ezeram pieguļošo pašvaldības publisko teritoriju apsaimniekošanai) 2. Publiska apspriešana ar ieinteresētajām pusēm plāna izstrādāšanas laikā, organizējot arī sanāksmi, kurā sabiedrība tiek iepazīstināta ar apsaimniekošanas plāna risinājumiem un priekšlikumiem. 3. Jūdažu ezera izpētē iegūto datu iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldei. 4. Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna saskaņošana ar DAP

Projekta rezultāti

Jūdažu ezera apsaimniekošana tiks veikta saskaņā ar projekta ietvaros izstrādāto ezera apsaimniekošanas plānu, tas tiks izmantots, lai izstrādātu jaunus pašvaldības saistošos Jūdažu ezera apsaimniekošanas un uzturēšanas noteikumus, tajos tiks ietverti apsaimniekošanas plāna ieteikumi un nosacījumi ezera ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Pašvaldība labiekārtos publiskās teritorijas ezera krastā saskaņā ar izstrādāto apsaimniekošanas plānu.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Siguldas novada pašvaldība
Sigulda, Pils iela 16, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 3 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.