Jūras vides pelaģisko indikatoru izstrāde labam vides stāvoklim Latvijas ūdeņos atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EK) raksturlielumiem D1 (bioloģiskā daudzveidība), D4 (barības ķēdes), D5 (eitrofikācija)

Reģ Nr. 1-08/560/2014

Projekta mērķis

Precizēt un Latvijas apstākļiem piemērot Baltijas jūrai izstrādātos fitoplanktona un zooplanktona indikatorus atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EK) prasībām un izvērtēt to piemērotību bioloģiskās daudzveidības, barības ķēdes un eitrofikācijas raksturlielumiem.

Projekta uzdevumi

LHEI izstrādātajam fitoplanktona indikatoram Fitoplanktona sugu kopas atkarībā no vides faktoru ietekmes: Pārbaudīt fitoplanktona klasteros dominējošu sugu sakarības ar vides faktoriem: • apkopot klasteros dominējošo fitoplanktona sugu biomasas datus, • ar GAM modeli pārbaudīt fitoplanktona dominējošo sugu sakarības ar vides faktoriem, izmantojot Rīgas līča fitoplanktona monitoringa datus no 1993. – 2014. gadam. Pārbaudīt iepriekš noteikto GES vērtības: • pārbaudīt, vai GES vērtības paliek nemainīgas, veicot fitoplanktona klasteru un vides faktoru sakarību analīzi precīzākā - fitoplanktona sugu - līmenī, jo iepriekš tika analizētas sakarības fitoplanktona ģintīm. Sagatavot indikatora aprakstu HELCOM CORESET II projektam un kā zinātniska raksta manuskriptu iesniegšanai kādā no SCI žurnāliem. Piedalīties starptautiskā konferencē par indikatori izstrādes jautājumiem - "Tools for assesing status of European aquatic ecosystems" Malmē, Zviedrijā, 6.-7.maijā 2015.gadā un informēt starptautisko zinātnisko sabiedrību par LHEI izstrādāto fitoplanktona indikatoru. Pārējiem HELCOM CORESET II fitoplanktona indikatoriem - Kramaļģu un dinoflagelātu attiecība un Fitoplanktona funkcionālo grupu sezonālās sukcesijas: Daba uzdevumi un Veicamā aktivitāte: • apkopot un iesniegt Rīgas līča janvāra - maija kramaļģu un dinoflagelātu biomasas, silīcija izšķīdušā slāpekļa un fosfora datus laika periodā 1976 – 2013. gadam, • saskaņa ar Jūras direktīvas prasībām izstrādāt un noteikt laba vides stavokļa (GES) robežas Latvijas jūras ūdeņiem • piedalīties, sniedzot LHEI ekspertu viedokli, abu šo indikatoru interkalibrācijas procesā un indikatora apraksta sagatavošanā HELCOM CORESET II projektam. Sadarbībā ar HELCOM CORESET II projektu visiem zooplanktona indikatoriem: • Precizēt GES vērtības Latvijas jūras ūdeņiem. Piedalīties HELCOM CORESET II projekta sanāksmēs par pelaģisko indikatoru izstrādi: • sniegt pārskatu par izmaiņām/uzlabojumiem LHEI fitoplanktona indikatora izstrādē, • piedalīties fitoplanktona ekspertu grupas diskusijās un pārējo divu HELCOM CORESET II fitoplanktona indikatoru izstrādē. Izvērtēt visu sešu pelaģiskos indikatoru atbilstību D1, D4, D5 raksturlielumu kritērijiem

Projekta rezultāti

Projektā izstrādātie fitoplanktona indikatori tiktu izmantoti laba vides stāvokļa raksturošanai Baltijas jūrā, kā arī balstoties uz rezultātiem, izstrādātie indikatori būtu pilnībā izmantojami, lai Latvija varētu izpildīt Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasības attiecībā uz raksturlielumiem D1(bioloģiskā daudzveidība); D4 ( barības ķēdes); D5 (eitrofikācija) un varētu sekmīgi veikt nākošo jūras vides stāvokļa novērtējumu, kas jāuzsāk vismaz 2017. gadā. Sagaidāmie rezultāti: • tiks pabeigts darbs pie LHEI fitoplanktona indikatora "Phytoplankton species assemblage clusters based on environmental factors" izstrādes, sagatavots HELCOM CORESET II indikatora apraksts un manuskripts, • sagatavoti HELCOM CORESET II indikatora apraksti pārējiem fitoplanktona indikatoriem „Ratio of diatoms and dinoflagellates” un „Seasonal succession of functional phytoplankton groups”, kuru izstrādē un interkalibrācijā izmantoti Rīgas līča fitoplanktona monitoringa daudzgadīgie dati, • Precizētas GES vērtības visiem pelaģiskajiem indikatoriem Latvijas jūras ūdeņos un izvērtēta to atbilstība D1, D4, D5 raksturlielumu kritērijiem.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.