• Sākums >
  • Nacionālās peldvietas “Rumbula” infrastruktūras izveide un vides pieejamības nodrošināšana

Nacionālās peldvietas “Rumbula” infrastruktūras izveide un vides pieejamības nodrošināšana

Reģ Nr. 1-08/49/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: apzaļumotas autostāvvietas izbūve un labiekārtošana, vides pieejamības nodrošināšana personām ar īpašām vajadzībām. Ilgtermiņa: Kvalitatīva, vides prasībām atbilstoša un dažādām iedzīvotāju grupām pieejama publiskā peldvieta.

Projekta uzdevumi

1.Izsludināts apvienots iepirkums tehnisko risinājumu izstrādei un būvniecībai un atsevišķs iepirkums būvuzraudzībai (kopā 2 līgumi). Iepirkums tehnisko risinājumu izstrādei un būvniecībai tiks izsludināts saskaņā ar PIL 9.pantu, savukārt būvuzraudzības iepirkums būs zemsliekšņa iepirkums, kura īstenošanai tiks veikta cenu aptauja saskaņā ar IUB 08.04.2013. apstiprinātajiem skaidrojumiem par priekšizpētes veikšanu un paredzamās līgumcenas noteikšanu . 2.Īstenota būvniecība nacionālās peldvietas “Rumbula” teritorijā: 2.1. Izbūvēta apzaļumota autostāvvieta ar cieto segumu 810 m2 platībā, kurā izvietota velonovietne ar 10 pieslēgšanās vietām un soliņš ar atkritumu urnu. 2.2.Lai nodrošinātu vides pieejamību izbūvēta koka laipa (10 -15 m garumā un 2m platumā) ar apgriešanās laukumu, kā arī izvietoti 3 soliņi ar atkritumu urnām. 3. Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes vadlīnijās noteikto prasību ievērošana (šīs izmaksas tiek plānots ietvert būvniecības izmaksās, uzstādot stendu līdz ar būvniecību): 3.1.Uzstādīts publicitātes stends (1 gab.); 3.2. uzstādīta publicitātes plāksne (1 gab.).

Projekta rezultāti

Likums “Par pašvaldībām” 15.pantā norādīs pašvaldības autonomās funkcijas t.sk. gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību un atbilstoši 2014.gada 29.aprīļa nolikuma Nr.68 “Rīgas Austrumu izpilddirekcijas” 8.1. un 8.5.apakšpunktam, par projekta ietvaros izveidoto infrastruktūru un labiekārtojuma elementiem Nacionālās nozīmes peldvietas “Rumbula” teritorijā, atbildīga būs Rīgas Austrumu izpilddirekcija, veicot pludmales apsaimniekošanu un uzturēšanu. Projekta ietvaros jaunizveidotā infrastruktūra un labiekārtojuma elementi, pēc projekta beigām, ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu tiks nodoti Rīgas Austrumu izpilddirekcijai pamatkapitālā un iekļauti bilancē, nosakot jaunizveidotās infrastruktūras un labiekārtojuma elementu uzturēšanu 5 gadus pēc projekta beigām. Projekta iesniegumam pievienots Rīgas Austrumu izpilddirekcija apliecinājums, kurā izpilddirekcija apliecina, ka veiks projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras un labiekārtojuma elementu uzturēšanu un apsaimniekošanu 5 gadus pēc projekta beigām, paredzot papildu līdzekļus savā budžetā (pielikums Nr.6). Kā arī Rīgas Austrumu izpilddirekcija sava budžeta ietvaros nodrošinās sezonālas tualetes izvietošanu un uzturēšanu vasaras sezonā personām ar īpašām vajadzībām. Ņemot vērā, ka izpilddirekcijas nolikums un statūti paredz tās saistības savā apsaimniekošanas teritorijā, var prognozēt, ka projekta rezultātā radītā infrastruktūra tiks uzturēta un apsaimniekota arī pēc 5 gadu obligātās ilgtspējas nodrošināšanas perioda. Peldvieta tiek apsaimniekota, regulāri izvietojot Toi-Toi tipa tualetes konteinerus, iztukšojot sadzīves atkritumu urnas, apgriežot apstādījumu un veicot citus apsaimniekošanas pasākumus, arī nodrošinot autostāvvietas uzturēšanu, pēc vajadzības izmantojot Rīgas Austrumu direkcija resursus un noslēgtos pakalpojumu līgumus. Līdzfinansējums projektiem tiek piešķirts Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā, projektiem, kuri ir nozīmīgi pilsētai, tādejādi garantējot līdzekļu piesaisti un uzņemoties saistības uz projekta nolikumā noteikto saistību periodu.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīga, Amatu iela 4, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 55 555.55 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.