• Sākums >
  • Līdzdalība Eiropas Savienības vides un dabas aizsardzības politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā 2011.gadā

Līdzdalība Eiropas Savienības vides un dabas aizsardzības politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā 2011.gadā

Reģ Nr. 1-08/47/2010

Projekta mērķis

• Nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu, lai tās tiktu ietvertas Eiropas Kopienas jaunās vides politikas, stratēģisko dokumentu un normatīvo aktu izstrādāšanas procesā vides aizsardzības un ar to robežojošās jomās; • Nodrošināt kvalitatīvu ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Kopienu komisijai par jau spēkā esošās vides politikas, stratēģisko dokumentu un normatīvo aktu (regulu, direktīvu, lēmumu u.c.) īstenošanu Latvijā tajās jomās, kur ziņojumu sagatavošana prasa starpsektoru ekspertīzi vai papildus izpētes un analīzes darbu veikšanu; • Piedalīties ar apkopotu Latvijas viedokli Eiropas Kopienas starptautiskās vides politikas instrumentu sagatavošanā un pārstāvēt to globālajos vai reģionālajos procesos; • Atbalstīt gaisa, jūras un jūrlietu, iekšējo ūdeņu un augsnes aizsardzības, atkritumu apsaimniekošanas un to samazināšanas, rūpnieciskā piesārņojuma kontroles, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu un trokšņu emisiju kontroles politikas īstenošanu; • Sniegt atbalstu Vides ministrijai līdzdalībā ES jaunās kaimiņvalstu politikas koordinēšanā attiecībā uz Latvijas starpvalstu līgumiem vides sektora sadaļā ar Kazahstānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu, kā arī uz VIDM noslēgtiem sadarbības līgumiem ar Baltijas valstīm, Moldovu, Ukrainu, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Krieviju un Gruziju, kā arī dabas aizsardzības jomā ar Lietuvu un Igauniju; • Nodrošināt efektīvu sadarbību starp politikas bloku un investīciju bloku Eiropas Kopienas Struktūrfondu efektīvai izmantošanai; • Nodrošināt īpaši aizsargājamo teritoriju un sugu un biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas un ES tiesību aktiem.

Projekta uzdevumi

• Jākonsultē Vides ministrijas darbiniekus normatīvo aktu izstrādes jautājumos saistībā ar Eiropas Kopienas direktīvu prasību pārņemšanu Latvijas likumdošanā ūdens aizsardzības jomā un sniegt priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu ūdens aizsardzības un ūdens resursu apsaimniekošanas jomā; • Jāorganizē ziņojumu sagatavošana Eiropas Komisijai par Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EK un citu ūdens sektora direktīvu īstenošanu un to precizēšana atbilstoši Eiropas Komisijas pieprasījumam; • Jākoordinē Eiropas Kopienas direktīvas par plūdiem un jūras vides stratēģiju prasību ieviešanu upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos; • Jākoordinē Zilā karoga kampaņas norises organizēšanu un veikt Peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisijas sekretāra funkcijas, • Jākoordinē sadarbību starptautisko upju baseinu apgabalu apsaimniekošanā un aizsardzībā; • Jāpiedalās normatīvo aktu saskaņošanā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām ķīmisko vielu un tehnoloģisko risku novēršanas jomā, kā arī jāpiedalās Eiropas Savienības institūcijām nepieciešamo instrukciju un pozīciju sagatavošanā ķīmisko vielu un tehnoloģisko risku novēršanas jomā, veicot organizatoriski - tehnisko darbu; • Sadarbībā ar ministrijas departamentiem un Vides ministrijas padotībā esošām iestādēm jāsagatavo atbildes uz citu valsts institūciju, nevalstisko institūciju un privātpersonu iesniegumiem ķīmisko vielu un tehnoloģisko risku novēršanas un ūdens resursu aizsardzības un apsaimniekošanas jomās; • Jāpiedalās atzinumu sagatavošanā par citu ministriju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem; • Jāpiedalās normatīvo aktu un rekomendāciju izstrādē ūdens resursu aizsardzības un apsaimniekošanas jomā atbilstoši vides aizsardzības politikas dokumentiem, Valdības deklarācijā noteiktajiem uzdevumiem un ministrijas darba plāniem; • Jāorganizē lietvedību un jānodrošina dokumentu sadale projekta darbiniekiem projekta uzdevumu izpildei; • Regulāri apkopot atskaišu sagatavošanai nepieciešamo informāciju par projekta īstenošanu; • Jāsagatavo Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai atskaites par projekta norisi un finanšu izlietojumu, tai skaitā, regulāras starpatskaites par finanšu izlietojumu reizi ceturksnī; • Sadarbībā ar Vides ministrijas Budžeta un finanšu departamentu jānodrošina projekta budžeta plānošanas dokumentu un citu projekta realizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu • Jāveic organizatoriski – tehnisku darbu piedaloties Latvijas Republikas pozīciju un instrukciju sagatavošanā par Vides ministrijas kompetences jautājumiem; • Jākoordinē atbildības sadalījumu noteikšanu par Eiropas Komisijas publicētiem priekšlikumiem par Vides ministrijas kompetences jautājumiem; • Jāpiedalās darba grupās un sanāksmēs un jānodrošina to protokolēšanu, atbilstoši projekta vadības norādījumiem; • Jāsagatavo nepieciešamos dokumentus sarakstei ar institūcijām un veikt citus uzdevumus pēc projekta vadības norādījumiem; • Jāsagatavo nepieciešamos dokumentus sarakstei ar institūcijām un veikt citus uzdevumus pēc projekta vadības norādījumiem; • Jāizstrādā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanu saistītus normatīvos aktus; • Jāsagatavo aizsargājamo teritoriju kartogrāfiskie materiāli (GIS); • Jāpiedalās dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības procesā; • Jāturpina darbs ar Natura 2000 teritoriju (starptautisko putniem nozīmīgo vietu) paplašināšanu saistībā ar Eiropas Komisijas vēstulē norādītajām nepilnībām ES direktīvu pārņemšanā.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros sagatavotie ekspertu viedokļi kalpos par pamatu Latvijas pozīcijas sagatavošanai Eiropas Kopienas vides politikas jautājumos, tai skaitā, attiecībā uz sinerģijām starp dažādiem juridiskajiem instrumentiem un izmaksu samazināšanu, ieskaitot starpnozaru jautājumus – vide un lauksaimniecība, vide un transports, vide un veselība, klimata pārmaiņu ietekme uz ūdens resursiem-sausumu un ūdens trūkumu u.c., līdzdalībai tematisko stratēģiju sagatavošanā un jauno normatīvo aktu izstrādāšanā un ieviešanā. Tiks veicināta nacionālo interešu pilnvērtīga pārstāvniecība Eiropas Savienības likumdošanas un konsultatīvajās institūcijās. Tiks sekmēta nevalstisko organizāciju līdzdalība vides politikas veidošanā un ieviešanā. Tiks uzlabota Eiropas Kopienas Struktūrfondu projektu sagatavošanu un izvērtēšana. Iesaistoties sākotnējā nākamo prezidentūru darba kārtības izstrādāšanā un sastādīšanā, Latvija iegūs arī politisku kapitālu un lielāku reitingu šo valstu pārstāvju acīs, kā arī varēs sekmīgāk sadarboties ar šīm prezidentūrām nākotnē. Tiks veicināta ES tiesību aktu izpilde dabas aizsardzības jomā (t.sk. aizsargājamo teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas nodrošināšanā u.c.).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2011
Īstenotājs Vides ministrija
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 85 258.48 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 85 258.48 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 81 024.01 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.