Apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamiem biotopiem un augu sugu atradnēm

Reģ Nr. 1-08/451/2014

Projekta mērķis

Iegūt informāciju par nepieciešamajiem apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumiem mikroliegumu teritorijām, kuras iekļautas Natura2000 aizsargājamo teritoriju tīklā un dabas liegumam „Popes zāļu purvi”, teritorijās, kurās atrodas Biotopu direktīvas II.pielikumā minētās augu sugas un biotopi. Pamatojoties uz apsaimniekošanas plāniem tiks plānota šo teritoriju apsaimniekošana, lai nodrošinātu sugu un biotopu aizsardzību – veiktas sarunas ar zemju īpašniekiem un meklēts finansējums apsaimniekošanas pasākumu veikšanai. Apzinot nepieciešamos aizsardzības pasākumus Dabas aizsardzības pārvalde savas kompetences ietvaros veiks to īstenošanu un ievērošanas kontroli.

Projekta uzdevumi

Projekta laikā apsekojamas sekojošas teritorijas: - mikroliegums „Dzirnieku pļava”, Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts, apsekojamā platība 0,9ha - mikroliegums „Graviņas”, Vaiņodes novads, Embūtes pagasts, apsekojamā platība 6,8ha - mikroliegums „Maitiķu avoti”, Kandavas novads, Zantes pagasts, apsekojamā platība 2ha - dabas liegums „Popes zāļu purvi”, Ventspils novads, Popes pagasts, apsekojamā platība 78ha. Apsekojuma laikā tiek veikta aizsargājamo sugu un biotopu kartēšana, kā arī izvērtēts teritorijas stāvoklis, apdraudējums un iespējamās ietekmes, tai skaitā no teritorijas pierobežā notiekošajām aktivitātēm. Izejot no apsekojuma datiem tiek sagatavoti ieteikumi turpmākai teritorijas apsaimniekošanai un aizsardzībai.

Projekta rezultāti

Izstrādāti ieteikumi apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumiem, lai nodrošinātu mikroliegumu „Dzirnieku pļava”, „Graviņas” un „Maitiķu avoti”, un dabas lieguma „Popes zāļu purvi” aizsardzību, kā rezultātā tiktu saglabātas sekojošas dabas aizsardzības vērtības: - viena no divām Latvijā esošajām Igaunijas rūgtlapes (Biotopu direktīvas suga) atradnēm; - vienīgā krāšņās neļķes atradne Latvijā; - viena dzeltenās dzegužkurpītes (Biotopu direktīvas suga) atradne Latvijā; - biotops 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs – 3,7ha - biotops 7160 Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji – 1,5ha - biotops 7230 Kaļķaini zāļu purvi – 8,8ha - biotops 91D0* Purvaini meži – 6ha - biotops 7220* Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus – 1,1ha - biotops 9180* Nogāžu un gravu meži – 7ha

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.11.2015
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.