Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu hidroloģiskā izpēte

Reģ Nr. 1-08/446/2015

Projekta mērķis

Veikt Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu hidroloģisko izpēti, lai nodrošinātu turpmāko teritorijas dabas vērtību apsaimniekošanas plānošanu un apsaimniekošanu.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros darba uzdevumi: 1. Esošo meliorācijas sistēmu daļu hidroloģiskās izpētes analīze Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos; 2. Ieteikumi esošo meliorācijas sistēmu sakārtošanai Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos, lai varētu nodrošināt dabas vērtību saglabāšanu un apsaimniekošanu. Veicamās aktivitātes: 1. Izvērtēt esošo meliorācijas sistēmu pārtīrīšanas un bebru aizsprostu likvidēšanas iespējas ES īpaši aizsargājamo zālāju biotopu atjaunošanai un apsaimniekošanai Teiču dabas rezervāta konstatēto zālāju teritorijās, nenodarot kaitējumu apkārtējām purvu ekosistēmām; 2. Izvērtēt esošo meliorācijas sistēmu pārtīrīšanas un bebru aizsprostu likvidēšanas iespējas ES īpaši aizsargājamo zālāju biotopu atjaunošanai un apsaimniekošanai Krustkalnu dabas rezervāta zālāju biotopu teritorijās; 3. Izvērtēt Teiču dabas rezervāta Vaboles ezera hidroloģisko sistēmu un atjaunošanas potenciālu un to, vai un par cik cm ir iespējams paaugstināt ūdens līmeni, būvējot aizsprostus uz meliorācijas grāvjiem. Jāizvērtē, vai paceļot ezera ūdens līmeni, netiks izšķīdinātas humīnvielas, kas ezera aizaugšanu tikai pastiprinās. Jāizvērtē nepieciešamība Vaboles ezera ieplakas atbrīvošanai no apauguma (apse, bērzs).

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks gūtas nozīmīgas priekšzināšanas un sagatavoti izvērtējumi, kas sniegs vajadzīgo informāciju un precīzus norādījumus turpmākai rīcībai un darbu plānošanai meliorācijas sistēmu pārtīrīšanas, bebru aizsprostu likvidēšanas procesos, lai atjaunotu un apsaimniekotu ES īpaši aizsargājamo zālāju biotopus Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu teritorijās, neradot būtisku kaitējumu purvu biotopiem. Tāpat tiks iegūta būtiska informācija un norādījumi Vaboles ezera optimālu un ilgtspējīgu apsaimniekošanas pasākumu plānošanai un īstenošanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 15 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.