Dabas aizsardzības pārvaldes veiktspējas stiprināšana dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles un aizsargjoslu aizsardzības jomās

Reģ Nr. 1-08/445/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonu darba kvalitāti, pareizi piemērojot normatīvos aktus dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles un aizsargjoslu aizsardzības jomās, kā arī nodrošināt vienotu pieeju problēmsituāciju risināšanā.

Projekta uzdevumi

1. Izvērtēt iekšējos un ārējos normatīvos aktus dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles, administratīvo pārkāpumu procesa un kriminālprocesa piemērošanas, tajā skatā dabas videi nodarītā kaitējuma novērtēšanas, jomās, apzināt un izdiskutēt ar Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonām problēmas un to cēloņus. 2. Sagatavot vadlīnijas normatīvo aktu kontroles jomā, definējot pārbaužu veidus, katra pārbaudes veida tiesisko regulējumu, dokumentu veidus un saturu, to noformēšanas un uzskaites kārtību, atbildības veidus. 3. Sagatavot vadlīnijas administratīvo sodu piemērošanai, administratīvo pārkāpumu procesa un kriminālprocesa piemērošanas problēmu risināšanai, tajā skaitā dabas videi nodarītā kaitējuma novērtēšanā un pierādīšanā. 4. Noorganizēt apmācību seminārus Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonām par administratīvo pārkāpumu procesa un kriminālprocesa piemērošanas problēmām un to risinājumiem, kā arī par izstrādāto vadlīniju un sniegto priekšlikumu saturu un to piemērošanu. 5. Izvērtēt un izdiskutēt ar Dabas aizsardzības pārvaldes un citu iesaistīto institūciju darbiniekiem aizsargjoslu aizsardzības normatīvā regulējuma piemērošanas problēmas, to cēloņus un sniegt rakstveida priekšlikumus identificēto problēmu risināšanai.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā uzlabosies Dabas aizsardzības pārvaldes veiktspēja, jo būs izanalizēti normatīvie akti un apzinātas problēmas dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles un aizsargjoslu aizsardzības jomās, kā arī būs zināmi šo problēmu iespējamie risinājumi. Tādējādi uzlabosies Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonu izpratne par tiesību normu pareizu interpretāciju un piemērošanu un darba kvalitāte, kā arī tiks nodrošināta Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonu vienota pieeja problēmsituāciju risināšanā. Sagaidāmie rezultāti: 1. Sagatavotas vadlīnijas dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles jomā. 2. Sagatavotas vadlīnijas administratīvo sodu piemērošanai, administratīvo pārkāpumu procesa un kriminālprocesa piemērošanas problēmu risināšanai. 3. Noorganizēts seminārs par administratīvo pārkāpumu procesa un kriminālprocesa piemērošanas problēmām un to risinājumiem. Paredzamais dalībnieku skaits – 30. 4. Noorganizēts seminārs par izstrādāto vadlīniju un sniegto priekšlikumu saturu un to piemērošanu. Paredzamais dalībnieku skaits – 100. 5. Noorganizēts seminārs par aizsargjoslu aizsardzības normatīvā regulējuma piemērošanas problēmām. Paredzamais dalībnieku skaits – 30. 6. Sniegti rakstveida priekšlikumi aizsargjoslu aizsardzības normatīvā regulējuma piemērošanas problēmu risināšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 18 950.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 950.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.