• Sākums >
  • Tehnisko risinājumu izstrāde biotopu atjaunošanas pasākumu uzsākšanai dabas liegumos “Randu pļavas” un “Liepājas ezers” un Rāznas Nacionālajā parkā

Tehnisko risinājumu izstrāde biotopu atjaunošanas pasākumu uzsākšanai dabas liegumos “Randu pļavas” un “Liepājas ezers” un Rāznas Nacionālajā parkā

Reģ Nr. 1-08/443/2015

Projekta mērķis

Izstrādāt tehniskos risinājumus biotopu atjaunošanas pasākumu uzsākšanai dabas liegumos “Randu pļavas” un “Liepājas ezers” un Rāznas Nacionālajā parkā.

Projekta uzdevumi

1. Dabas lieguma “Randu pļavas” meliorācijas sistēmu izpēte un tehniskā projekta izstrāde sistēmu optimizēšanai. 2. Ūdens apmaiņas režīma izpēte Bārtas, Otaņķes un Ālandes upēs dabas lieguma “Liepājas ezers” teritorijā un tehniskā projekta izstrāde upju attīrīšanas procesiem. 3. Pieejamo vēsturisko datu par Rāznas ezera eitrofikāciju apkopošana, aktuālo datu iegūšana, vides problēmu risināšanas rīcības plāna izstrāde, tai skaitā ieteikumi apsaimniekošanas pasākumiem eitrofikācijas mazināšanai. Veicamās aktivitātes: 1. Izvērtēt esošo meliorācijas sistēmu pārtīrīšanas iespējas ES nozīmes aizsargājamo zālāju un lagūnu atjaunošanai un apsaimniekošanai Dabas liegumā “Randu pļavas”; 2. Izvērtēt nepietiekamā ūdens apmaiņas starp ezeru un upēm iemeslus, kā arī izvērtēt pārtīrīšanas iespējas, nenodarot negatīvu ietekmi un apkārt esošajām ekosistēmām dabas liegumā “Liepājas ezers” 3. Izvērtēt Rāznas ezera eitrofikācijas cēloņus un atjaunošanas potenciālu, nenodarot kaitējumu apkārtējām ekosistēmām.

Projekta rezultāti

1. Gūtas nepieciešamās priekšzināšanas un sagatavots tehniskais projekts ar precīziem norādījumiem turpmākai rīcībai un darbu plānošanai meliorācijas sistēmu hidroloģiskā režīma sakārtošanai dabas liegumā “Randu pļavas” 2. Sagatavots tehniskais projekts ūdens apmaiņas režīma uzlabošanai starp Liepājas ezeru un Bārtas, Otaņķes un Ālandes upēm 3. Izstrādāts Rāznas ezera eitrofikācijas izraisītu vides problēmu risināšanas rīcības plāns, kas ietvers uz zinātniskiem datiem balstītu pakāpenisku, konkrētu un praktisku problēmu risināšanas kopumu.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 30 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.