• Sākums >
  • Izzūdošo augu sugu populāciju dzīvotspējas novērtējums in situ salīdzinājumā ar in vitro iegūtajiem un Nacionālajā botāniskajā dārzā adaptētajiem augiem

Izzūdošo augu sugu populāciju dzīvotspējas novērtējums in situ salīdzinājumā ar in vitro iegūtajiem un Nacionālajā botāniskajā dārzā adaptētajiem augiem

Reģ Nr. 1-08/441/2015

Projekta mērķis

Novērtēt izzūdošo augu sugu populāciju dzīvotspēju in situ salīdzinājumā ar in vitro iegūtajiem un Nacionālajā botāniskajā dārzā adaptētajiem augiem, izvērtēt katras sugas ilgstošas uzturēšanas lietderību in vitro.

Projekta uzdevumi

Reģistrēt ziedu skaitu, sēklu daudzumu un noteikt to dzīvotspēju, aprobējot embriju dzīvotspējas testa metodiku in vitro iegūtajiem augiem un salīdzināt šos rezultātus ar Nacionālā botāniskā dārzā (NBD) pussavaļas apstākļos augošajiem augiem un in situ augošajiem augiem. Lai izpildītu augstāk minētos darba uzdevumus, plānotas šādas aktivitātes: A. Veikt ar dzīvotspēju saistīto struktūru mērījumus sugu īpatņiem no ex vitro un NBD adaptētajiem augiem un salīdzināt šos rādītājus ar augiem in situ; B. Ievākt sēklas no ex vitro un NBD kolekcijās augošajiem augiem un atradnēs Latvijas teritorijā; C. Novērtēt sēklu daudzumu; D. Aprobēt embriju dzīvotspējas testu ievāktajām sēklām atbilstoši katrai sugai; E. Veikt sēklu stratifikāciju, lai nākošā darba gada pavasarī pārbaudītu sēklu dīgtspēju. Plānotos darba uzdevumus 2016.gadā paredzēts uzsākt ar izzūdošajām sugām no pirmās apdraudētības kategorijas: jūrmalas armērija Armeria maritima (Mill.) Willd.; parastā armērija A. vulgaris Willd.; jūrmalas pagaurs Spergularia salina J. et C. Presl; zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum L.; jūrmalas pienzāle Glaux maritima L.

Projekta rezultāti

In vitro kolekcijas vērtība ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ar uzdevumu retos, aizsargājamos un izzūdošos augus ieaudzēt botānisko dārzu kolekcijās vai reintroducēt dabā, ja rastos tāda nepieciešamība. Sekmīgai sugas adaptācijai ex vitro apstākļiem galvenais rādītājs būs sēklu daudzums un kvalitāte. NBD in vitro pavairotie un ex vitro ziedošie augi jānovērtē pēc šiem kritērijiem, lai varētu pārliecināties, vai in vitro uzturamo sugu kultivēšanas metodikas gala rezultāts – ex vitro iegūtais augs ir potenciāli spējīgs veidot dzīvotspējīgas populācijas. NBD bija svarīga reto, apdraudēto un izzūdošo augu sugu in vitro metodikas izstrāde, kas veikta kopš 2004. g., bet tagad ir ļoti nepieciešams izvērtēt katras sugas in vitro turpmākas uzturēšanas lietderību. Pēc sēklu stratifikācijas nākošā gada pavasarī projekta apstiprināšanas gadījumā tiks veikts sēklu dīgtspējas tests, kā papildus novērtējums sēklu daudzumam un embriju dzīvotspējai. Šajā projektā plānotie darba uzdevumi 2016. gadā paredzēti ar piecām 1. kategorijas sugām, bet ir nepieciešamība pakāpeniski pārbaudīt visus in vitro kolekcijā esošos retos, apdraudētos un izzūdošos augus, ko nevar veikt vienā gadā. Šī projekta ietvaros sagaidāmie rezultāti būs: 1. Veikti morfoloģiskie mērījumi, konstatēts sēklu daudzums un kvalitāte, to dzīvotspēja, aprobējot testa metodi in vitro iegūtiem un NBD adaptētajiem augiem un augiem in situ katrai sugai; 2. Izejot no šiem konkrētajiem rezultātiem, tiks salīdzinātas gan izzūdošo augu sugu populācijas in situ, gan NBD adaptēto augu ģeneratīvās pavairošanās iespējas, kas ir viens no būtiskākiem faktoriem sugas izdzīvošanā; 3. Sēklu dzīvotspējas rādītāji kalpos kā kritēriji katras sugas in vitro uzturēšanas lietderībai: sugas ar labu sēklu ražu un sēklu dzīvotspēju, kurām ir izstrādāts in vitro kultivēšanas protokols, ieteicams paralēli in situ uzturēt tikai NBD āra kolekcijās, tādējādi ievērojami samazinot uzturēšanas izmaksas.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 2 403.10 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 403.10 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.