• Sākums >
  • Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde

Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde

Reģ Nr. 1-08/43/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķis ir izstrādāt tematisko plānojumu publisko ūdeņu pārvaldībai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, radot priekšnoteikumus ūdens objektu funkcionālai un telpiskai integrācijai pilsētvidē, saglabājot līdzsvaru vides prasību jomā. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir radīt priekšnoteikumus laba publisko ūdeņu stāvokļa nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai, tajā skaitā ūdens transporta attīstībai tūrisma, rekreācijas vajadzībām un kravu pārvadājumiem sadarbībā ar Lielupes baseina pašvaldībām.

Projekta uzdevumi

1. Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde – sagatavots plānošanas dokuments (1gab.), tajā skaitā publisko ūdeņu objektu robežu un zonējuma plāns (SHP vai DGN vektordatu formātā). 2. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana (~ 3 publikācijas).

Projekta rezultāti

Tematiskais plānojums “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” tiks iekļauts jaunajā Jelgavas teritorijas plānojumā (~12 gadiem) kā plānošanas dokumenta sastāvdaļa, līdz ar to atbilstoši normatīvo aktu prasībām tika veikta dokumenta izpildes un ieviešanas uzraudzība, aktualizēšana - pēc vajadzības. Savukārt Teritorijas plānojumā noteikti mērķi saskaņā ar Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijā izvirzītajiem pilsētas attīstības stratēģiskajiem uzstādījumiem, kuru realizācija notiek īstenojot pilsētas attīstības programmas Investīciju plānā iekļautās projektu idejas saskaņā ar pašvaldības budžeta un ārēju finanšu līdzekļu piesaistes iespējām. Tematiskais plānojums “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” tiks izmantots kā pamatojums pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē, kā arī sadarbības projektu īstenošanai ar Lielupes baseina pašvaldībām laba publisko ūdeņu stāvokļa nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai Zemgalē. Projekta kopējās izmaksas plānotas 10 000,00 euro - 100% Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums. Tā kā izstrādājamā tematiskā plānojuma ietekmes areāls ir visa Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija - 60,3 km2, tad tiešā labuma guvēji būs visi pilsētas iedzīvotāji – 56 743 (iedzīvotāju skaits Jelgavā uz 01.01.2017. pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem), plānotais dokumenta lietošanas laiks – 12 gadi, līdz ar to izmaksu efektivitāte ir 165,8 euro/km2 vai 0,015 euro uz 1 iedzīvotāju gadā. Turklāt publisko ūdeņu kvalitātes uzlabošanās sniegs labumu arī Lielupes lejteces (posmā no Jelgavas līdz Baltijas jūrai) iedzīvotājiem, kas ir netiešie labuma guvēji.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Jelgavas pilsētas dome
Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001
Projekta kopējās izmaksas 10 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.