Zivju monitorings

Reģ Nr. 1-08/43/2008

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt informāciju par zivju izplatību un sastopamību Latvijas upēs visā valsts teritorijā. Fona monitoringā tiks iegūta informācija par ihtiofaunas sastāvu, zivju skaitu un biomasu, slimību un anomāliju sastopamību ihtiocenozēs. Speciālā monitoringa ietvaros tiks veikta sugu ceļotājzivju- laša un taimiņa smoltu un mazuļu uzskaite, lai novērtētu īpatņu skaita dinamiku to populācijās Salacas, Gaujas, Ventas un Sakas baseinu upēs. Monitorings jāveic saskaņā ar Vides monitoringa programmas bioloģiskās daudzveidības daļu.

Projekta uzdevumi

Fona monitoringa ietvaros jāveic monitoringa darbi, kas būtu reprezentatīvi visai Latvijas Republikas teritorijai kopumā. Projekta mērķis ir vienu reizi sezonā veikt zivju kvantitatīvu uzskaiti Latvijas upēs , saskaņā ar Vides monitoringa programmas bioloģiskās daudzveidības daļu. Fona monitoringu paredzēts veikt 30 upēs 60 parauglaukumos pēc stratificētas nejaušības principa. Speciālā monitoringa uzdevumi ir dabīgo laša un taimiņa smoltu uzskaite vienu reizi sezonā (no aprīļa līdz jūnijam) Salacas upē un laša un taimiņa mazuļu uzskaite ar elektrozvejas metodi 10 upēs Salacas, Gaujas, Ventas un Sakas baseinā (pavisam kopā 48 parauglaukumos). Tiks turpināti 2004.- 2006.g. uzsāktie zivju monitoringa darbi.

Projekta rezultāti

Fona monitoringa rezultātā tiks iegūti dati par zivju izplatību (sugas parauglaukumos un upēs), bioloģisko daudzveidību (sugu skaits), zivju skaita un biomasas dinamiku (eks. un kg uz laukuma vienību), anomāliju un zivju slimību sastopamību (īpatņu skaits ar slimību pazīmēm un anomālijām, eks. un %). Papildus tiks iegūti dati par vēžu un nēģu sugu izplatību (sugu skaits parauglaukumos un upēs). Speciālā monitoringa rezultātā tiks iegūti dati par laša un taimiņa dabisko atražošanos Latvijas upēs 2006. un 2007. gados: smoltu produkcija Salacas upē (eks.), laša un taimiņa mazuļu skaits (eks./100m2) tiem piemērotos biotopos. Projekta rezultāti tiks izmantoti Latvijas ziņojumu sagatavošanai par Direktīvas sugu stāvokli un ikgadējā ziņojuma sagatavošanai ICES WGBAST (ICES Baltijas laša un taimiņa krājumu novērtēšanas darba grupa).

Vadlīnija Vides monitorings
Realizācijas laiks 30.11.2008
Īstenotājs
, ,
Projekta kopējās izmaksas 24 535.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 535.01 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 535.01 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.