• Sākums >
  • Latvijas floras reto un aizsargājamo kokaugu izpēte un ex situ kolekcijas papildināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai

Latvijas floras reto un aizsargājamo kokaugu izpēte un ex situ kolekcijas papildināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai

Reģ Nr. 1-08/439/2015

Projekta mērķis

Bioloģiski daudzveidīgas Latvijas vietējās floras aizsargājamo kokaugu un reto kokaugu ar neskaidru statusu kolekcijas papildināšana un izpēte populāciju stāvokļa skaidrošanai un genofonda saglabāšanas pasākumu izstrādei ex situ un in situ.

Projekta uzdevumi

1. Papildināt NBD kokaugu ex situ kolekciju ar 3 genofonda vienībām: Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijas sugu Skandināvijas klinteni Cotoneaster scandinavicus un 2. kategorijas sugām – austrumu klinteni Cotoneaster orientalis un divirbuļu vilkābeli Crataegus laevigata. 2. Uzsākt Latvijas Sarkanās grāmatas 1. un 2. kategorijas kokaugu paraugu ievadīšanu in vitro 3 sugām pēc izstrādātajiem izvēles kritērijiem – viena vai nedaudz atradņu, neliels īpatņu skaits, augsts apdraudētības līmenis. 3. Turpināt Latvijas Sarkanās grāmatas 2. kategorijā un MK noteikumu Nr. 396. 1. pielikumā ietvertās sugas – pundurbērza (Betula nana L.) – kā modeļsugas kompleksu izpēti bioloģiski daudzveidīgas kokaugu kolekcijas ex situ izveides kritēriju izstrādei. 4. Uzsākt kokaugu sugu ar neskaidru statusu un populāciju stāvokli izpēti in situ un to saglabāšanu ex situ: a) mežābele Malus sylvestris – uzsākt ex situ kolekcijas izveidi pēc morfoloģiskā kritērija, turpmākai sugas statusa noteikšanai un pasargāšanai no mājas ābeles iespējamās izraisītās ģenētiskās erozijas, b) zemais bērzs Betula humilis – atradņu apsekošana sugas izplatības un populācijas stāvokļa skaidrošanai, datus izmantojot kā iestrādes sugas iespējamajai iekļaušanai īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. 5. Apsekot un izpētīt sugu savvaļas atradnes. Ziņas par atradņu stāvokli un ieteikumus par apsaimniekošanu nosūtīt DAP dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols”. 6. Turpināt NBD biotopu takas ekotona modeļa „purvs – mežs” un biotopu modeļa „purvi” stādījumu papildināšanu uz iepriekšējos gados sagatavotās pamatnes. 7. Izveidot koka kāpnes NBD biotopu takā vietējās floras kokaugu kolekcijas ekspozīciju apskates un tehniskās uzturēšanas uzlabošanai.

Projekta rezultāti

1. NBD kokaugu ex situ kolekcija papildināta ar 3 Latvijas Sarkanās grāmatas 1. un 2. kategorijas sugu genofonda vienībām. 2. Uzsākta Latvijas Sarkanās grāmatas 1. un 2. kategorijas kokaugu paraugu ievadīšanu in vitro 3 sugām. Katrai sugai izstrādāts protokols. 3. Turpināta pundurbērza Latvijas populācijas kompleksa izpēte bioloģiski daudzveidīgas kokaugu kolekcijas ex situ izveides kritēriju izstrādei. Veiktas ģenētiskās analīzes un vides faktoru izpēte 15 populācijām. 4. Uzsākta Malus sylvestris un Betula humilis populāciju stāvokļa izpēte in situ to saglabāšanai ex situ. Katrai sugai apsekotas vismaz 5 atradnes, izstrādāta un aizpildīta lauka datu anketa. Katram taksonam ievāktas vismaz 3 genofonda vienības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai ex situ. 5. Ziņas par aizsargājamo sugu apsekoto atradņu stāvokli un ieteikumi apsaimniekošanai nosūtīti DAP dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols”. 6. Turpināta NBD biotopu takas ekotona modeļa „purvs – mežs” un biotopu modeļa „purvi” stādījumu papildināšana uz iepriekšējos gados sagatavotās pamatnes. 7. Izveidotas koka kāpnes NBD biotopu takā ar kaļķi bagātā nogāzē augošu vietējās floras kokaugu kolekcijas ekspozīciju apskatei un tehniskās uzturēšanas uzlabošanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 8 089.06 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 089.06 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.