Atbalsts zaļā publiskā iepirkuma prasību izstrādei un piemērošanai 2016.gadā

Reģ Nr. 1-08/436/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir stiprināt kapacitāti zaļā publiskā iepirkuma (turpmāk – ZPI) prasību izstrādei un piemērošanai saskaņā ar „Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam” noteiktajiem rīcības virzieniem un veicināt ZPI īpatsvara pieaugumu.

Projekta uzdevumi

1. Priekšlikumu izstrāde ZPI normatīvajam ietvaram un saturam. Lai nodrošinātu tiesisko regulējumu un obligātu pasākumu realizēšanu ZI/ZPI veikšanai un ZI VP noteiktā mērķa sasniegšanai. 2. Priekšlikumu izstrāde ZI/ZPI vadlīniju saturam, lai sekmīgi nodrošinātu ZPI normatīvā regulējuma piemērošanu. Izstrādāt priekšlikumus ZI/ZPI vadlīniju saturam, t.sk., sniedzot priekšlikumus tehnisko specifikāciju saturam, lai nodrošinātu noteiktu preču un pakalpojumu grupu kritēriju piemērošanu ZI/ZPI. 3. Informācijas apkopošana par ZI/ZPI īstenošanas progresu 2015.gadā. Izvērtēt ZPI veikto iepirkumu apjomu, apkopot statistikas rādītājus un izvērtēt tendences 2015.gadā veiktajiem iepirkumiem. Sagatavot secinājumus un priekšlikumus ZI/ZPI normatīvā regulējuma un praktiskā pielietojuma tālākai attīstībai. Sadarbībā ar Valsts reģionālā attīstības aģentūru (VRAA) izvērtēt elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) veikto ZPI apjomu. 4. Informatīvo semināru organizēšana Rīgā un Latvijas reģionos par ZI/ZPI iespējām un praktisko pielietojumu. Semināros nodrošināt semināra moderēšanu. Iespējamās semināru ziņojumu tēmas un dalībnieki: • par jauno publiskā iepirkuma regulējumu (Iepirkumu uzraudzības birojs); • par ZPI normatīvo regulējumu un to piemērošanu, izmantojot vadlīnijas (VARAM); • par ZI (ekspertu prezentācijas un saturiskais atbalsts); • par zaļo e-katalogu attīstību (VRAA); • par ZPI ES fondu projektos (Centrālā finanšu līgumu aģentūra, sadarbībā ar VARAM); • par līdzšinējo ZI/ZPI īstenošanas pieredzi (reģionu pārstāvji). Vienlaicīgi semināru laikā dalībnieku anketēšanas vai aptaujas ceļā apzināt iepirkumu speciālistu viedokļus par ZI/ZPI veikšanu. Semināru mērķis - nodrošināt ministriju, pašvaldību iepirkumu speciālistu un sabiedrības izglītošanu un konsultāciju sniegšanu par ZI/ZPI piemērošanu un tā ieguvumiem. 5. Dzīves cikla izmaksu novērtējuma modeļa izstrāde noteiktām preču un pakalpojumu grupām, kuras noteiktas ZI/ZPI normatīvajā regulējumā. Ņemot vērā, ka līdz 2016.gada aprīlim nacionālajos tiesību aktos ir jāpārņem direktīva 2014/24/ES, kas paredz ar vidi saistītu kritēriju iekļaušanu publiskajos iepirkumos un viens no tiem ir dzīves cikla izmaksu aprēķins, nepieciešams izstrādāt dzīves/aprites cikla novērtējuma modeli preču un pakalpojumu grupām, kuras noteiktas ZPI normatīvajā regulējumā (MK noteikumos). 6. Dalība izstādē "Vide un Enerģija" - ZPI stends, prezentācija. Lai popularizētu un skaidrotu ZI/ZPI nozīmīgumu un ieguvumus, nepieciešama dalība izstādē „Vide un enerģija”, kuras ietvaros informētu sabiedrību par ZPI/ZI priekšrocībām un ieguvumiem. 7. Sabiedrības informēšanas pasākumu un materiālu sagatavošana/nodrošināšana par ZI/ZPI. Izstrādāt informatīvus materiālus iesaistīto pušu (valsts un pašvaldību iepirkumu speciālisti, komersanti – preču izplatītāji/tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji, sabiedrība) izglītošanai par ZI/ZPI piemērošanas ieguvumiem, piemēram, publikācijas, īsi video klipi par ZI/ZPI piemērošanas iespējām un praktisko pieredzi.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāti priekšlikumi ZI/ZPI normatīvā regulējuma ietvaram un saturam. 2. Izstrādāti priekšlikumi ZI/ZPI vadlīniju izstrādei noteiktām preču grupām jauno MK noteikumu piemērošanai. 3. Apkopota informācija par ZI/ZPI īstenošanas progresu 2015.gadā, sniegti priekšlikumi un secinājumi par ZI/ZPI tālāko attīstību. 4. Organizēti semināri Latvijas reģionos par ZI/ZPI iespējām un praktisko pielietojumu, nodrošinot, ka valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki, kā arī komersanti tiek informēti par ZI/ZPI īstenošanas iespējām un piemērošanas kārtību. 5. Izstrādāts dzīves cikla izmaksu novērtējuma modelis noteiktām preču un pakalpojumu grupām, kuras ir noteiktas ZI/ZPI normatīvajā regulējumā (MK noteikumos). 6. Ikgadējās izstādes „Vide un enerģija” ietvaros informēta sabiedrība par ZPI/ZI piemērošanu un ieguvumiem. 7. Sagatavoti informatīvie materiāli, lai izglītotu ZI/ZPI iesaistītās puses.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 81 520.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 81 520.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 73 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.