• Sākums >
  • Vides sektora rīcības plāna nozares apdraudējumu novēršanai izstrāde

Vides sektora rīcības plāna nozares apdraudējumu novēršanai izstrāde

Reģ Nr. 1-08/435/2015

Projekta mērķis

Sagatavot vides sektora rīcības plānu apdraudējumu novēršanai, tai skaitā : 1) sagatavot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskatus Ventas, Lielupes un Gaujas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem 2016. -2021. gadam un tajos integrētajam plūdu risku novērtējumam; 2) sagatavot SIVN Vides pārskatu grozījumam Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, ar kuru tiks iekļauta radioaktīvo atkritumu pārvaldības programma.

Projekta uzdevumi

Balstoties uz 2015. gadā veiktā Katastrofu risku iespējamības un ietekmes izvērtējuma vides jomā, līdz 2016. gada 1. maijam sagatavot VARAM (vides nozares) rīcības plānu apdraudējumu pārvarēšanai, kas aptvertu visu vides apakšsektoru risku novēršanu un iesaistītu visas vides institūcijas, kā arī izvērtētu to saistību ar citām nozarēm un tās pārraugošajām ministrijām: 1. sagatavot līdz 2016. gada 30. martam Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna un tajā integrētā Ventas upju baseinu apgabala plūdu risku plāna ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma pārskata ziņojums; 2. sagatavot līdz 2016. gada 30. martam Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna un tajā integrētā Lielupes upju baseinu apgabala plūdu risku plāna ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma pārskata ziņojums; 3. sagatavot līdz 2016. gada 30. martam Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna un tajā integrētā Gaujas upju baseinu apgabala plūdu risku plāna ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma pārskata ziņojums; 4. jāsagatavo SIVN Vides pārskatu grozījumam Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, ar kuru tiks iekļauta radioaktīvo atkritumu pārvaldības programma; 5. piedalities kā VARAM pārstāvim sanāksmēs par apdraudējumu un risku jautājumiem, tai skaitā plūdu riskiem, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iepazīties ar ierobežotas pieejamības informāciju; 6. apkopot jaunākus statistikas datus un informāciju par notikušajām vides avārijām, to sekām un nodarītajiem zaudējumiem; Lai izpildītu minētos darbus, projekta ietvaros organizēt tikšanās vai veikt elektroniska viedokļu apmaiņa ar citām iesaistītajām ministrijām, iegūt informāciju par Igaunijas un Lietuvas praksi apdraudējuma plāna sagatavošanā. Sagatavot projekta gala atskaiti 5 eksemplāros un elektroniskā formātā.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātus VARAM un pārraudzībā esošo iestāžu darbinieki izmantos savā darbā līdz nākamā nozares apdraudējumu plānošanas perioda uzsākšanai vai upju baseinu apgabalu plānošanas periodam.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 10 377.41 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 377.41 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 377.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.