• Sākums >
  • Izvērtējums par Nagojas protokola tvērumu par nepieciešamību tam pievienoties

Izvērtējums par Nagojas protokola tvērumu par nepieciešamību tam pievienoties

Reģ Nr. 1-08/431/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sagatavot izvērtējumu par nepieciešamību pievienoties Nagojas protokolam par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali.

Projekta uzdevumi

Lai risinātu iepriekš minēto problēmu, nepieciešams juridisks normatīvo aktu izvērtējums, kura veikšanai ministrijai nav pietiekama kapacitāte, tādēļ projekts plānots kā juridiskās palīdzības iepirkums. Projekta mērķa īstenošanai ir sekojoši darba uzdevumi: - apzināt Nagojas Protokola un Regulas 511/2014 aptvertās nozares Latvijā; - noteikt un analizēt Protokola īstenošanai nepieciešamos nacionālos normatīvos aktus; - analizēt Nagojas protokola piemērošanu nacionālā mērogā; - sniegt pamatojumu, vai protokolu nepieciešams ratificēt, izvērtējot priekšrocības un trūkumus; - nepieciešamības gadījumā sniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozīšanai; - apspriest analīzes laikā iegūto informāciju ar ministriju pirms gala rezultātu iesniegšanas; - gala rezultātu (pētījuma) iesniegšana ministrijai. Izvērtēt iestāžu, kuru funkcijas tieši vai netieši saistītas ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ģenētisko resursu aizsardzību un izplatību, attiecībā uz Nagojas protokola mērķu sasniegšanu.

Projekta rezultāti

Rezultāti: projekta īstenošanas rezultātā tiks sagatavots pētījums par Nagojas protokola prasību piemērošanas nepieciešamību Latvijai. Ilgtspēja: LVAF finansējums nodrošinās būtiska pētījuma veikšanu, kas nepieciešams darbam ar normatīvajiem aktiem starptautiskas Konvencijas kontekstā. Pētījuma rezultāti sniegs būtisku atbildi uz jautājumu, vai Latvijai nepieciešams pievienoties Nagojas protokolam, kā arī būs lielāka skaidrība par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem (gadījumā, ja Latvija tam pievienojas).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 10 400.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 400.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.