VARAM starptautiskās sadarbības veicināšana un kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībā

Reģ Nr. 1-08/430/2015

Projekta mērķis

VARAM starptautiskās sadarbības veicināšana un kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībā ar mērķi nodrošināt nepieciešamo datu un informācijas apriti Latvijas ķīmisko vielu pārvaldības aktualizācijai un Latvijas pārstāvniecību starptautiskajos ķīmijas forumos.

Projekta uzdevumi

Latvijas ķīmisko vielu pārvaldības politikas plānošanas ietvardokumenta izstrādes pasākumi Atbilstoši 2015. gadā izstrādātājam rekomendācijām sagatavot nozares politikas plānošanas ietvardokumenta projekta izstrādes pasākumu plānu, nodrošināt tā izvērtēšanu nozares ekspertu un iesaistīto institūciju līmenī. Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību un atgriezeniskās datu/informācijas apmaiņu starptautiskajās ķīmisko vielu pārvaldības aktivitātēs Prioritāro aktivitāšu – Roterdamas konvencijas starpsesiju darba grupas un biroja sanāksmes, starptautiskās ķīmisko vielu pārvaldības (SAICM) plānošanas sanāksmes (t.sk. reģionālā līmenī), Minamatas konvencijas pušu konferences sagatavošanas sanāksmes, iesaiste OECD ķīmisko vielu pārvaldības projektu aktivitātes. Latvijas ķīmisko vielu pārvaldībā iesaistīto institūciju, organizāciju kapacitātes celšana un sabiedrības izpratnes par ķīmisko vielu pārvaldību veicināšanu Latvijas ķīmisko vielu pārvaldībā iesaistīto institūciju savstarpējās sadarbības un politikas īstenošanas mehānismu kapacitātes celšana, politikas plānošanas instrumentu attīstība, balstoties uz konkrētiem datiem un pētījumiem. Sabiedrības izpratnes veicināšanas/informēšanas pasākumi par ķīmiskām vielām un to ietekmi uz vidi un veselību.

Projekta rezultāti

Projekta īstenotie pasākumi Latvijas ķīmisko vielu pārvaldības politikas plānošanas ietvardokumenta izstrādes nodrošināšanai veidos apstākļus, lai Latvijā izstrādātu cilvēka veselībai un videi droša ķīmisko vielu pārvaldības politiku ar noteiktiem īstermiņa mērķiem (līdz 3 gadiem), vidēja termiņa mērķiem (līdz 7 gadiem) un ilgtermiņa mērķiem (līdz 25 gadiem). Projekta plānotie rezultāti loģiski ir savstarpēji integrēti un ietver šādu pasākumu realizāciju: 1. Latvijas ķīmisko vielu pārvaldības politikas plānošanas ietvardokumenta projekta sagatavošana, balstoties uz aktualizēto nozares informāciju/datiem un rezultātiem starptautiskajās aktivitātēs; 2. Latvijas ķīmisko vielu pārvaldībā iesaistīto institūciju un organizāciju kapacitātes celšana – organizētas 6-9 darba sanāksmes, izstrādāti mehānismi un aprakstīti procesi savstarpējās sadarbības un koordinācijas nodrošināšanai; 3. Sabiedrības izpratnes veicināšanas/informēšanas pasākumi, t.i., informatīvo materiālu sagatavošana (1 seminārs, 1 īsfilma) par ķīmiskajām vielām un to ietekmi uz vidi un veselība prasību īstenošanu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs VARAM Vides aizsardzības departaments
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 59 462.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 462.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 55 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.