• Sākums >
  • Lielupes labā krasta peldvietas infrastruktūras attīstība un vides pieejamības uzlabošana

Lielupes labā krasta peldvietas infrastruktūras attīstība un vides pieejamības uzlabošana

Reģ Nr. 1-08/42/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķis ir publiskās infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības nodrošināšanai Lielupes labā krasta peldvietā. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir sekmēt sabiedrības integrāciju, pakalpojumu un vides pieejamību dabas vidē un publiskajā telpā, nodrošinot ilgtspējīgu sabiedrības un vides aizsardzības interesēm atbilstošu dabas kapitāla izmantošanu.

Projekta uzdevumi

1. darba uzdevums – Dokumentācijas izstrāde: 1.1. aktivitāte - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (1 kompl.); 2. darba uzdevums – Infrastruktūras izveide: 2.1. aktivitāte - Gājēju celiņa turpinājuma izbūve (1 posms); 2.2. aktivitāte - Atpūtas laukuma izbūve (1 gab.); 2.3. aktivitāte - Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana (Koka laipa (1 kompl.), pārģērbšanās kabīne (1 gab.), galds ar soliem (1 kompl.), grils (1 kompl.), šūpoles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (1 gab.), peldēšanas rati cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (1 gab.)); 2.4. aktivitāte - Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana (1 gab.); 3. darba uzdevums – Publicitātes pasākumi: 3.1. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana (~ 3 publikācijas).

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas gaitā izveidotās infrastruktūras un iegādātā aprīkojuma uzturēšanu veiks Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” (turpmāk – Iestāde), kuras funkcijās ir noteikts: 1) gādāt par sanitāro tīrību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā; 2) plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldības mežu un publiskā lietošanā esošo ūdeņu apsaimniekošanu. Iestādei ir atbilstoša kapacitāte un pieredze, lai nodrošinātu objekta uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas. Tās rīcībā ir atbilstošas kvalifikācijas speciālisti, apsaimniekošanas nodaļas inženieri, kā arī ir noslēgti vairāki apakšlīgumi ar uzņēmumiem par veicamajiem darbiem (pļaušana, sētnieku pakalpojumi utml.). Lai izpildītu noteiktās funkcijas Iestāde organizē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo peldvietu uzturēšanu. Uzturēšanas darbu gaitā katru gadu pavasarī peldvietas tiek sagatavotas sezonai: notiek smilšu papildināšana, demontētā aprīkojuma remontēšana un uzstādīšana, laipu uzstādīšana, jo beidzoties peldsezonai, rudenī aprīkojums tiek demontēts un aizvests uz noliktavu. Šādi darbi jāveic, jo ziemas periodā mainoties Lielupes upes līmenim, pludmales teritorijas izmantošana ir apgrūtināta. Visa gada laikā tiek veikti darbi, kas saistīti ar objekta uzturēšanu kārtībā: zāles pļaušana, atkritumu savākšana un izvešana, sniega tīrīšana, nepieciešamības gadījumā bojāto detaļu nomaiņa. Tā kā peldvieta pēc ierīkošanas tika iekļauta oficiālo peldvietu sarakstā, kas ir apstiprināts kā 2.pielikums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”, tajā tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte par valsts budžeta līdzekļiem un ievērota virkne normatīvajos aktos noteikto uzturēšanas, drošības un higiēnas prasību. Nepieciešamo finansējumu Iestādei saimnieciska rakstura funkciju realizēšanai piešķir Jelgavas pilsētas dome, iekļaujot to katru gadu Iestādes budžetā. Arī projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas pēc projekta beigām paredzēts iekļaut Iestādes budžetā. Projekta kopējās izmaksas plānotas 55 000,00 euro, no tām 90% (49 500,00 euro) - Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums, 10% (5 500,00 euro) - pašvaldības ieguldījums. Tā kā Lielupes labā krasta peldvieta kopš 2010.gada ir kļuvusi par iecienītu atpūtas vietu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, sezonas laikā to apmeklē ap 40% pilsētas iedzīvotāju, neuzskaitot unikālos apmeklējumus un neņemot vērā lielos reģionālos publiskos svētku un sporta pasākumus. Līdz ar to, ja kā tiešos labuma guvējus pieņem 40% jeb 22 697 pilsētas iedzīvotāju (iedzīvotāju skaits Jelgavā uz 01.01.2017. pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem - 56 743), izmaksu efektivitāte ir 2,4 euro uz 1 peldvietas apmeklētāju (pilsētas iedzīvotāju) vidēji sezonā. Ja tiek nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja vismaz 5 (piecus) gadus, tad projekta izmaksu efektivitāte ir 0,48 euro uz 1 peldvietas apmeklētāju 5 gadu periodā.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Jelgavas pilsētas dome
Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001
Projekta kopējās izmaksas 55 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.