• Sākums >
  • Apgaismojuma izveide Zilajos kalnos, Ogrē no Zilokalnu prospekta lokveida krustojuma līdz bērnu aktīvās atpūtas laukumam un Gaismas prospektam, Ogrē

Apgaismojuma izveide Zilajos kalnos, Ogrē no Zilokalnu prospekta lokveida krustojuma līdz bērnu aktīvās atpūtas laukumam un Gaismas prospektam, Ogrē

Reģ Nr. 1-08/42/2017

Projekta mērķis

Uzlabot vides pieejamību dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību

Projekta uzdevumi

1. Izveidot apgaismojumu Zilajos kalnos, Ogrē no Zilokalnu prospekta lokveida krustojuma līdz bērnu aktīvās atpūtas laukumam un Gaismas prospektam, Ogrē (saskaņā ar Dabas aizsardzības plānu - pasākums C.4. Apgaismotu taku izveide), nodrošinot vides pieejamību parkā un antropogēnās slodzes samazināšanu. 2. Veicināt bioloģiskās daudzveidības, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanu un aizsardzību. Nozīmīgākās teritorijas dabas vērtības Ogres Zilajos kalnos ir Latvijā retais ģeomorfoloģiskais un ģeoloģiskais veidojums – osu grēda ar tai raksturīgo specifisko biotopu un sugu kompozīciju un īpatnējo rekreatīvi augstvērtīgo ainavu. Parka teritorijā ir konstatēti trīs ES īpaši aizsargājamo biotopu veidi, t.sk viens Latvijā īpaši aizsargājamo biotopu veids, tie ir: - skujkoku meži uz osveida reljefa formām (ES aizsargājamo biotopu kods 90602, Latvijas aizsargājamo biotopu numurs 1.213), - purvaini meži (ES aizsargājamo biotopu kods 91D0*), - neskarti augstie purvi (ES aizsargājamo biotopu kods 7110*). Dabas parkā ir konstatētas 58 kserofītisku augteņu sugas, kas ir sastopamas dabas parka priežu mežos. Retākās starp aizsargājamām augu sugām ir Ruiša pūķgalve, šaurlapu lakacis, smiltāju esparsete, zāļlapu smiltenīte un pēdveida grīslis; tās ir tipiskas osu mežu sugas, kas Latvijā sasniedz areāla robežu vai ir tuvu tai un ir Latvijas Sarkanās grāmatas 2. kategorijas (Latvijā sarūkošas) sugas. Ruiša pūķgalves sugu apdraud nopietni riska faktori – augšanas vietu izbraukāšana un izmīdīšana, kā arī ziedošo dzinumu noplūkšanas risks. Koncentrējot antropogēno slodzi labiekārtotajās vietās, tai skaitā apgaismotajā takā, tiks samazināta antropogēnā slodze uz apkārtējām platībām, tā saudzējot īpaši aizsargājamās sugas un biotopus. Apgaismojamās takas malās izteikti izplatījušies ruderālie un invazīvie augi (sarkanais plūškoks, vārpainā korinte, Bijāra spireja, sīkziedu spriganes) kurus balstoties uz Dabas aizsardzības plānu, nepieciešams ierobežot, tās regulāri izpļaujot (B.2.Biotehniskie pasākumi — agresīvu invazīvu sugu izplatīšanās ierobežošana, B.3. Biotehniskie pasākumi — pļaušana ruderālu sugu ierobežošanai un ainavas uzturēšanai.) Palielinoties takas izmatošanai un pieaugot tām piegulošo teritoriju kopšanai, īpaša uzmanība tiks pievērsta nevēlamajām sugām, samazinot to izplatību un uzlabojot ainavas vizuālo koptēlu. Plānots uzstādīt informatīvo stendu ar informāciju par īpaši aizsargājamajiem biotopiem un sugām, kas atrodas Ogres Zilajos kalnos. Tādā veidā tiks izglītota sabiedrība un veikti aizsardzības pasākumi. 3. Informēt sabiedrību par projekta aktivitātēm, dabas parka “Ogres Zilie kalni” bioloģisko daudzveidību, īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem, aicināt sabiedrību rūpēties par dabas aizsardzību, nodrošināt projekta mērķa, uzdevumu un rezultātu, kā arī LVAF un VARAM atbalsta publicitāti un vizuālo identitāti.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.07.2017
Īstenotājs Ogres novada pašvaldība
Ogre, Brīvības iela 33, LV-5001
Projekta kopējās izmaksas 65 609.23 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 55 767.84 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.