• Sākums >
  • Latvijai specifisko emisiju faktoru noteikšana koksni saturošam kurināmajam un mazām, sadzīvē izmantojamām un vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.

Latvijai specifisko emisiju faktoru noteikšana koksni saturošam kurināmajam un mazām, sadzīvē izmantojamām un vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.

Reģ Nr. 1-08/428/2015

Projekta mērķis

Noteikt valstij specifiskus emisiju faktorus virknei piesārņojošo vielu un konkrēti - smagajiem metāliem: kadmijam (Cd), svinam (Pb), hromam (Cr) un dzīvsudrabam (Hg) kā arī atsevišķiem citiem metāliem un nemetāliem: arsēnam (As), cinkam (Zn), varam (Cu) dažādas jaudas biomasas sadedzināšanas iekārtām, kas izmanto dažāda veida kurināmo un konkrēti – malku, šķeldu un skaidu briketes.

Projekta uzdevumi

Latvijai specifisko emisijas faktoru noteikšanai nepieciešams veikt virkni mērījumu dažāda veida sadedzināšanas iekārtām un dažādiem koksni saturoša kurināmā veidiem. Līdz ar to projekta darba uzdevums ir: noteikt valstij specifisku emisijas faktoru katram no septiņām piesārņojošām vielām katram no trim kurināmā veidiem katrā no divām sadedzināšanas iekārtu grupām. No minētā projekta darba uzdevuma izrietošā rīcību secība ir sekojoša: 1) nepieciešami pieci paraugu veidi, lai aptvertu visu piecus valsts reģionus – Latgali, Vidzemi, Kurzemi, Rīgu un Rīgas reģionu, 2) katrā no reģioniem jāiegūst divu veidu pelnu - lidojošo pelnu (fly ash) un nosēdumu pelnu (botom ash) paraugi, 3) paraugi jāiegūst divu sadedzināšanas iekāru grupām - līdz 0,2 MW un 0,2-5 MW, 4) paraugi jāiegūst trīs veidu kurināmajam - malkai, šķeldai un granulām, 5) augstākminētais nosaka minimālo iegūstamo un analizējamo paraugu skaitu: 5 x 2 x 2 x 3 = 60, kuros jānosaka septiņu piesārņojošo vielu - As, Cd, Hg, Cu, Cr, Pb, Ni un Zn koncentrācija. Izvēloties par analīžu pamatmetodi rentgenfluorescenci, visu minēto piesārņojošo vielu analīzi var veikt vienlaicīgi. Kurinot biomasu, emisijās ir ne tikai metāli, bet arī citas vidi piesārņojošas vielas. Svarīgākās no tām ir CO2, slāpekļa oksīdi, sērs un hlors. No izmešu inventarizācijas viedokļa svarīgs ir sērs. Vācot pelnu paraugus, no ekonomiskā viedokļa būtu izdevīgi paņemt arī kurināmā paraugus visos reģionos, lai noteiktu sēra un oglekļa saturu kurināmajā. Tas palielina kopējo savācamo un analizējamo paraugu skaitu līdz 100, līdz ar to projektam pie pietiekama finansējuma ir iespējami izdevīgi blakusrezultāti.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks noteikti Latvijai specifiskie emisiju faktori smagajiem metāliem – kadmijam (Cd), svinam (Pb), hromam (Cr) un dzīvsudrabam (Hg) kā arī atsevišķiem citiem metāliem un nemetāliem – arsēnam (As), cinkam (Zn), varam (Cu), dažādiem koksni saturoša kurināma veidiem – malkai, šķeldai un granulām un dažāda veida un jaudas sadedzināšanas iekārtām – sadzīves sadedzināšanas iekārtām, sadedzināšanas iekārtām ar jaudu līdz 0,2 MW un sadedzināšanas iekārtām ar jaudu no 0,2 līdz 5 MW. Noteiktie Latvijai specifiskie emisiju faktori smagajiem metāliem tiks izmantoti piesārņojošo vielu emisiju aprēķiniem sniedzot visām ieinteresētajām pusēm precīzāku priekšstatu par valstī emitēto piesārņojumu, tostarp palielinot informācijas, kas tiek ziņota starptautiskām organizācijām, kvalitāti, kā arī dodot stingrāku pamatu lēmumu pieņemšanai un politikas veidošanai. Kā blakusrezultāts var tikt veikti sēra un oglekļa satura kurināmajā mērījumi, kas var tikt izmantoti izmešu inventarizācijai nepieciešamajos aprēķinos.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.07.2016
Īstenotājs VARAM Vides aizsardzības departaments
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 13 498.30 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 498.30 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.