• Sākums >
  • Latvijas upju un ezeru kvalitātes novērtēšanas metožu starpvalstu saskaņošanas pabeigšana

Latvijas upju un ezeru kvalitātes novērtēšanas metožu starpvalstu saskaņošanas pabeigšana

Reģ Nr. 1-08/427/2015

Projekta mērķis

Pabeigt pēdējos divos gados izstrādāto Latvijas upju un ezeru kvalitātes novērtēšanas metožu saskaņošanu ar citās ES dalībvalstīs izmantotajām.

Projekta uzdevumi

1. Pabeigt 2015. gadā izstrādāto novērtēšanas metožu saskaņošanu ar citu ES valstu metodēm (interkalibrāciju). Rezultāti – Latvijā izstrādātās novērtēšanas metodes, tai skaitā, ūdens kvalitātes klašu robežvērtības, vai nu iekļautas ES lielo upju interkalibrācijas grupas gala ziņojumā vai arī saskaņotas ar Interkalibrācijas vadības grupu. Minētā uzdevuma izpildei un rezultāta nodrošināšanai plānotas šādas aktivitātes: 1.1. ārvalstu ekspertu piesaistīšana, lai veiktu Latvijā izstrādāto upju un ezeru novērtēšanas metožu standartizāciju ar citu Centrāleiropas-Baltijas reģiona valstu metodēm, kā arī ūdens kvalitātes klašu robežvērtību normalizēšanu; 1.2. darbs lielo upju interkalibrācijas grupā, tai skaitā, trīs ekspertu dalība divās sanāksmēs, kas plānotas 2016.gada pirmajā pusē, un papildu datu apstrāde, lai parādītu statistiski ticamu un darba grupā akceptējamu Latvijā izmantoto ūdens kvalitātes indikatoru saistību ar antropogēnās slodzes rādītājiem; 1.3. 2015.gadā sagatavoto interkalibrācijas ziņojumu (mazajām un vidējām upēm un ezeriem) papildināšana ar attiecīgo novērtēšanas metožu starpvalstu saskaņošanas (interkalibrācijas) aprakstiem un to iesniegšana Interkalibrācijas vadības grupai; 1.4. precizējumi un papildinājumi interkalibrācijas ziņojumos atbilstoši Interkalibrācijas grupas norādījumiem un precizēto interkalibrācijas ziņojumu iesniegšana apstiprināšanai. 2. Aktīvi piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā darbā pie biogēno elementu (slāpekļa un fosfora savienojumi) normatīvu saskaņošanas starp ES dalībvalstīm un attiecīgā tehniskā ziņojuma sagatavošanā. Rezultāti – kopsavilkuma pārskats par darba grupā paveikto un par tehniskā ziņojuma rekomendācijām biogēno elementu normatīvu precizēšanai un turpmākai piemērošanai Latvijā; EK darba grupas sagatavotajā tehniskajā ziņojumā iekļauta arī Latvijas sniegtā informācija. Minētā uzdevuma izpildei un rezultāta nodrošināšanai plānotas šādas aktivitātes: 2.1. viena eksperta dalība tehniskā ziņojuma par biogēno elementu normatīviem izstrādē, tai skaitā, attiecīgo Latvijas datu iesniegšana un apstrāde; 2.2. viena eksperta dalība divas sanāksmēs ārvalstīs; 2.3. kopsavilkuma ziņojuma sagatavošana par rekomendācijām Latvijā izmantoto biogēno elementu normatīvu pārskatīšanai, kas izriet no ES līmenī sagatavotā tehniskā ziņojuma. 3. Nodrošināt Latvijas atbildīgās iestādes ar nepieciešamo informāciju Eiropas Komisijas un tās institūciju informēšanai un novērtēšanas metožu praktiskai izmantošanai ūdeņu stāvokļa novērtējumā. Rezultāti – sagatavots informācijas kopsavilkums par novērtēšanas metodēm un to interkalibrāciju visiem Direktīvā 2000/60/EK prasītajiem bioloģiskās kvalitātes rādītājiem; atbildīgo iestāžu darbinieki pārzina izstrādāto metožu izmantošanu monitoringam un ūdeņu stāvokļa novērtējumam. Minētā uzdevuma izpildei un rezultāta nodrošināšanai plānotas šādas aktivitātes: 3.1. kopsavilkuma pārskata sagatavošana par visām izstrādātajām un saskaņotājām novērtēšanas metodēm par visiem Direktīvā 2000/60/EK paredzētajiem kvalitātes rādītājiem; 3.2. tikšanās ar atbildīgi iestāžu speciālistiem, skaidrojot izstrādāto un saskaņoto novērtēšanas metožu pielietošanu, ja nepieciešams, arī attiecīgu informatīvu materiālu sagatavošana.

Projekta rezultāti

Ja novērtēšanas metodes tiks saskaņotas, tad tās ar grozījumiem tiks iekļautas EK Lēmumā 2013/480/ES par interkalibrācijas rezultātiem. Tādējādi tiks oficiāli apstiprināts, ka Latvija ir izpildījusi savu dalībvalsts pienākumu un ka ar Latvijas novērtēšanas metodēm iegūtais ūdeņu kvalitātes vērtējums ir salīdzināms ar citām ES valstīm. Šādā gadījumā novērtēšanas metožu izstrādei un saskaņošanai pēc projekta īstenošanas beigām finansējums vairs nebūs nepieciešams. Izstrādātās novērtēšanas metodes praktiski pielietos institūcijas, kas veic ūdeņu kvalitātes monitoringu un stāvokļa novērtēšanu – vistiešāk – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Tāpēc projekta darba uzdevumos paredzēta atbildīgo iestāžu speciālistu iepazīstināšana ar izstrādātajām metodēm. Rezultatīvie rādītāji – 3 interkalibrācijas ziņojumi par izstrādātajām un saksaņotajām metodēm (1.darba uzdevumam), atskaites par 4 komandējumiem (1.2. un 2.2. darba uzdevumam), 1 ziņojums - rekomendācijas Latvijā izmantoto biogēno elementu normatīvu pārskatīšanai (2.darba uzdevumam), 1 kopsavilkuma pārskats (3.1. darba uzdevumam), 1 – 2 sanāksmes un tām sagatavotie materiāli (3.2. darba uzdevumam).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 20.12.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 26 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.