• Sākums >
  • Bīstamu ķīmisku vielu apsekojums Latvijas virszemes ūdeņos

Bīstamu ķīmisku vielu apsekojums Latvijas virszemes ūdeņos

Reģ Nr. 1-08/425/2015

Projekta mērķis

Iegūt trūkstošo informāciju un datus par specifisku ķīmisku vielu izplatību un koncentrācijām Latvijas virszemes ūdeņos, lai, pamatojoties uz iegūto datu analīzi, optimizētu bīstamu ķīmisku vielu novērojumus un novērstu nelietderīgu valsts budžeta līdzekļu tērēšanu ūdeņu ķīmiskās kvalitātes monitoringam, kā arī nodrošināt ziņojuma Eiropas Komisijai 2016.gadā iesniegšanu

Projekta uzdevumi

1. Izvērtēt pieejamo informāciju par - o prioritāro vielu (vielas/vielu grupas, kuras noteiktas Direktīvā 2013/39/ES ar Nr. 34.-36. un 38.- 45.) un - o novērojamo vielu sarakstā iekļauto augu aizsardzības līdzekļu (pesticīdu un herbicīdu – metiokarbs, neonikotinoīdi, oksidiazons un triallāts) un sauļošanās līdzekļos/aizsargkrēmos ietilpstošās vielas (2-etilheksil-4-metoksicinamāts) lietojumu Latvijā; 2. pamatojoties uz informācijas izvērtējumu, vadlīniju dokumentiem par prioritāro vielu un novērojamo vielu monitoringu, izstrādāt 1.punktā minēto vielu apsekojuma plānu, ņemot vērā iepriekš uzskaitīto vielu specifiskās īpašības, konkrētas vielas lietojumu un iespējamo klātesamību ūdensobjektos. Plānā iekļauj noteiktus ūdensobjektus, paredzot: - ūdens paraugu ņemšanu 2 kārtās (laika periodā pēc pavasara paliem un mazūdens periodā) ne mazāk kā 10 monitoringa vietās - to prioritāro vielu koncentrāciju noteikšanai, kurām ūdeņu aizsardzība normatīvajos aktos noteikti vides kvalitātes normatīvi ūdenī, - biotas paraugu ņemšanu (vasaras /rudens sezonā) 1 kārtā ne mazāk kā 10 monitoringa vietās - bioakumulatīvu prioritāro vielu koncentrāciju noteikšanai, kurām ūdeņu aizsardzība normatīvajos aktos noteikti vides kvalitātes normatīvi dzīvajos organismos, - ūdens paraugu ņemšanu 1 kārtā (pavasara/vasaras/rudens sezonā atkarībā no vielas lietojuma) novērojamo vielu sarakstā ietilpstošo augu aizsardzības līdzekļu un sauļošanās līdzekļos/aizsargkrēmos ietilpstošās vielas (2-etilheksil-4-metoksicinamāts) koncentrācijas noteikšanai – katrai vielai ne mazāk kā 3 monitoringa vietās, ietverot arī atbilstošus monitoringa punktus pārejas un piekrastes ūdeņos, - notekūdeņu paraugu ņemšanu 1 kārtā vismaz no 5 Latvijas lielo pilsētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām – attiecībā uz tām 1.punktā minētām prioritārajām vielām, kuru klātesamība iespējama emitētos notekūdeņos; 3. atbilstoši izstrādātajam plānam veikt paraugu ņemšanu un testēšanu; 4. pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, veikt informācijas/datu analīzi un izstrādāt rekomendācijas turpmāk nepieciešamajiem pētījumiem attiecībā uz ķīmisko vielu novērojumiem virszemes ūdeņos, kā arī ieteikumus ķīmisko vielu monitoringa programmas optimizēšanai; 5. sagatavot gala pārskatu, iekļaujot tajā informācijas izvērtējumu attiecībā uz 1.punktā norādīto vielu apriti Latvijā, pamatojumu apsekojuma plāna izstrādei, izstrādāto apsekojuma plānu, iegūtos testēšanas rezultātus un to analīzi, informāciju par paraugu ņemšanu un paraugu testēšanā izmantotajām metodēm, testēšanas metožu veiktspēju un tās atbilstību prasībām ķīmiskā monitoringa izpildei, kā arī izstrādātās rekomendācijas ķīmisko vielu monitoringam. Aktivitātes: Informācijas vākšana un izvērtēšana, apsekojuma plāna izstrāde, paraugu ņemšana un testēšana, iegūto rezultātu apstrāde un analīze, rekomendāciju izstrāde, gala pārskata sagatavošana.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegūti jauni dati un tādējādi samazināts informācijas trūkums par līdz šim regulāros novērojumos neiekļautu bīstamu ķīmisku vielu izplatību un koncentrācijām Latvijas virszemes ūdeņos. Iegūtie dati un informācija būs nozīmīgi: - turpmākai ūdeņu ķīmiskās kvalitātes novērojumu optimizēšanai un ūdeņu ķīmiskā monitoringa programmas precizēšanai, - lai izpildītu starptautiskās saistības attiecībā uz datu ziņošanu par novērojamo vielu monitoringu, kā arī lai līdz 2018.gada beigām izstrādātu un iesniegtu Eiropas Komisijai pamatotu papildu monitoringa programmu un pasākumu pagaidu programmu attiecībā uz vielām, kuras iekļāva prioritāro vielu sarakstā ar Direktīvu 2013/39/ES.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 41 950.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 950.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.