• Sākums >
  • Ventas upes straujteču biotopu rekultivācija Kuldīgā

Ventas upes straujteču biotopu rekultivācija Kuldīgā

Reģ Nr. 1-08/416/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt straujteču rekultivāciju Ventas upē atbilstoši dabas lieguma “Ventas ieleja” Dabas aizsardzības plānā prioritāri norādītajās vietās. Ilgtermiņa: Uzlabot upes hidroloģiskos apstākļus, lai nodrošinātu labākus caurteces apstākļus un mazinātu upes gultnes piesērēšanas un plūdu risku Ventas upes posmā gan augšpus, gan lejpus vecajam tiltam Kuldīgas pilsētā.

Projekta uzdevumi

Sertificēta tekošu saldūdeņu biotopu un ihtiofaunas eksperta atzinuma izstrāde, precizējot pasākumu platības un sniedzot norādījumus par pasākumu izpildes kārtību Straujteču posmu rekultivācija Ventas upē 6 posmos Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP) iesniegti ģeotelpiskie dati par veiktajām apsaimniekošanas aktivitātēm un izveidoto infrastruktūru

Projekta rezultāti

Pirms projekta praktisko aktivitāšu uzsākšanas jāsaņem Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi virszemes ūdensobjektu tīrīšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”. Pēc noteikumu saņemšanas tiks organizēts viens iepirkums, kura rezultātā izvēlēts praktisko aktivitāšu - pakalpojuma veicējs. Lai sasniegtu projekta mērķi projektā tiek izvirzīti sasniedzamie rezultāti (1) Sertificēta eksperta atzinuma izstrāde, precizējot pasākumu platības un sniedzot norādījumus par pasākumu izpildes kārtību, (2) Straujteču posmu rekultivācija Ventas upē 2,09 ha platībā, (3) Kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, kurā ar ģeotelpisko piesaisti norādītas darbu veikšanas vietas. Pēc praktisko aktivitāšu veikšanas tiks sagatavots realizēto darbību un rezultātu kopsavilkums. Ilgtermiņā tiks uzlaboti upes hidroloģiskie apstākļi, lai nodrošinātu labākus caurteci un mazinātu upes gultnes piesērēšanas un plūdu risku Ventas upes posmā gan augšpus, gan lejpus vecajam tiltam Kuldīgas pilsētā, veicinot ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanos reģionālā un nacionālā līmenī.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 01.06.2020
Īstenotājs Kuldīgas novada pašvaldība
Kuldīga, Baznīcas iela 1, LV-3301
Projekta kopējās izmaksas 19 410.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 469.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.