• Sākums >
  • Valsts vides dienesta veiktspējas paaugstināšana un starptautiskās sadarbības veicināšana vides aizsardzības jomā

Valsts vides dienesta veiktspējas paaugstināšana un starptautiskās sadarbības veicināšana vides aizsardzības jomā

Reģ Nr. 1-08/414/2015

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) veiktspējas paaugstināšana un starptautiskās sadarbības stiprināšana, iesaistoties vides aizsardzības starptautisko organizāciju un iestāžu iniciētajās aktivitātēs. Projekta apakšmērķis ir nodrošināt atbildīgu starptautisko saistību izpildi atkritumu pārrobežu atkritumu sūtījumu jomā un atkritumu apsaimniekošanā kopumā, integrētā piesārņojuma kontrolē caur dalību Vides institūciju asociācijā (turpmāk – IMPEL), Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu prasību veikšanā (turpmāk – Konvencija), Helsinku Konvencijas par Baltijas jūras vides aizsardzību prasību izpildi, kā arī nodrošināt sadarbību vides kontroles jomā ar kaimiņvalstu (Lietuva, Igaunija, Baltkrievija) kompetentajām iestādēm.

Projekta uzdevumi

Valsts vides dienests plāno 5 aktivitātes un, attiecīgi, nosaka atbilstošus darba uzdevumus to īstenošanai. 1. Pilnvērtīgi un atbilstoši veikt IMPEL dalīborganizācijas pienākumus attiecībā uz IMPEL pamatdarbību. 1.1. Dalība IMPEL augstākā līmeņa sanāksmē Ģenerālajā Asamblejā 2. Piedalīties IMPEL projektos: 2.1. IMPEL Konference 2016 2.2. Atkritumu & Atkritumu pārrobežu sūtījumu ekspertu grupas (Waste and TFS Conference) ikgadējā konference 2.3. IMPEL TFS Nacionālo kontaktpersonu sanāksme par pārrobežu atkritumu sūtījumiem Regulas 1013/2006 ietvaros ( IMPEL NCPs Best Practice Meeting) 2.4. Projekta „Atkritumu pārrobežu sūtījumu kontrole” (Enforcement Actions) sanāksme 2.5. Projekta ,,Atkritumu sūtījumu inspekcijas plānošana” (Waste Shipment Inspection Planning) konference 2.6. Projekta ,,Atkritumu poligonu inspekcijas” (Landfill Project) darba grupas sanāksme 2.7. Projekta „Atbalsts Rūpnieciskās emisijas direktīvas (RED) prasību īstenošanā” (Supporting Industrial Emissions Directive Implementation) konference 2.8. Projekta „Rūpniecisko emisiju direktīvā noteikto emisiju robežvērtību atkāpju piemērošanas prakse” (Experience of Derogations from IED BAT-AEL`s) konference 2.9. Projekta „Darīt lietas pareizi - atļauju izdošana” (Do the Right Things for Environmental permitting) darba grupas sanāksme 3. Nodrošināt Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas vides inspekcijas iestāžu vadītāju ikgadējo tikšanos, Latvijā 4. Piedalīties un reprezentēt Latvijas Republikas valsti Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas rīkotajos pasākumos 4.1. Dalība ikgadējā ĶIAO dalībvalstu konferencē 2016.gadā Hāgā, Nīderlandē. 4.2. Dalība ikgadējā Austrumeiropas reģionālo grupu sanāksmē 2016.gadā Viļņā, Lietuvā 4.3. Dalība pieredzes apmaiņas tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu Nacionālo iestāžu Ķīmisko ieroču aizliegšanas konvencijas pārstāvjiem 2016.gadā Oslo, Norvēģijā. 5. Nodrošināt ikgadējās starptautiskās Helsinku komisijas Reaģēšanas grupas sanāksmes HELCOM RESPONSE 22/2016 norisi Latvijā

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta: 1. Valsts vides dienesta iespēja pilnvērtīgi veikt IMPEL dalīborganizācijas pienākumus, t.sk., dalība IMPEL projektu konferencē un asamblejās. 2. Balstoties uz dalību IMPEL projektos tiks izstrādāti priekšlikumi un vadlīnijas efektīvai vides atļauju sagatavošanai un inspekcijas veikšanai (projektos noteiktās jomās). Tiks iegūta citu valstu pieredze problemātisko jautājumu risināšanā. 3. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas vides inspekcijas iestāžu vadītāju tikšanās veiksmīga norise. 4. Valsts vides dienesta iespēja pilnvērtīgi veikt Ķīmisko ieroču konvencijas prasību izpildi, tai skaitā pārstāvēt Latvijas valsti ĶIAO organizētajos pasākumos. 5. Starptautiskai pieredzei atbilstošas sanāksmes norise, kurā piedalās Baltijas jūras vides aizsardzības konvencijas dalībvalstu un novērotājorganizāciju pārstāvji.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 21 005.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 005.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.