• Sākums >
  • Valsts vides dienesta darbinieku starpinstitūciju pieredzes apmaiņa atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā

Valsts vides dienesta darbinieku starpinstitūciju pieredzes apmaiņa atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā

Reģ Nr. 1-08/412/2015

Projekta mērķis

1. VVD Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei kā kompetenču centram atkritumu apsaimniekošanas jomā: 1.1. izstrādāt vienotu pieeju VVD saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas un pārraudzības jautājumiem, kas ir pamats mērķtiecīgai VVD struktūrvienību darba organizācijai, lietderīgai resursu izmantošanai un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai; 1.2. Ieviest praksē labākos problēmu risināšanas paņēmienus vides kvalitātes nodrošināšanas jomā, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) ieviešanā un prasību kontrolē, kā piemēru izmantojot Nīderlandes ostās uzkrāto pieredzi. 2. VVD Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei kā kompetenču centram atļauju izsniegšanas jomā: 2.1. dalīties pieredzē par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) ieviešanu un prasību kontroli Latvijas teritorijā, sniedzot ieskatus par esošo situāciju dažādos uzņēmumos, kā arī analizējot praktiskus piemērus par Latvijas un Lietuvas valstu atkritumu apsaimniekošanas un notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmu un darbības organizāciju; 2.2. apmeklēt Lietuvas piesārņojošās darbības veicošos uzņēmumus atkritumu apsaimniekošanas, pārrobežu pārvadājumu un notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jomā; 2.3. Starpvalstu pieredzes apmaiņas rezultātā veicināt Latvijas – Lietuvas vides aizsardzības kontrolējošo institūciju darbinieku pārrobežu sadarbību rūpniecisko uzņēmumu un pārrobežu atkritumu pārvadājumu jautājumu risināšanā, kā arī dalīties pieredzē par Direktīvas 2010/75/ES ieviešanas prasību kontroli, celt profesionālo kapacitāti veicot, rūpniecisko uzņēmumu kontroli un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas kontroli.

Projekta uzdevumi

1. VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darba uzdevumi un aktivitātes: 1.1. Savstarpējās sadarbības veicināšana ar Nīderlandes ostu (Roterdamas un Amsterdamas) kontrolējošo institūciju un Infrastruktūras un vides ministrijas pārstāvjiem vides aizsardzības jomā; 1.2. Starpvalstu savstarpējās informācijas apmaiņa par kontrolējošo institūciju pārrobežu atkritumu sūtījumu kontroli Nīderlandes ostās, nelegālo sūtījumu identificēšanu un tālāku rīcību; 1.3. Iepazīties ar vides aizsardzības kontrolējošo institūciju pieredzi, veicot kontroles funkcijas un to nodrošināšanu saistībā ar aktivitātēm ostu darbībās Nīderlandes ostās; 1.4. Izstrādāt vienotas pieejas veidlapu pārrobežu atkritumu sūtījumu kontroles nodrošināšanai; 1.5. Citu problēmu identificēšana atkritumu apsaimniekošanas un pārrobežu atkritumu sūtījumu jomā, to aktualizēšana un iespējamie risinājumi. 2. VVD Jelgavas reģionālās vides pārvaldes darba uzdevumi un aktivitātes: 2.1. Noorganizēt semināru ar Klaipēdas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem un vides aizsardzības institūciju pārstāvjiem no reģioniem, kas robežojās ar Latviju, lai iepazītos ar vietējo vides aizsardzības institūciju un pašvaldību iespējām un darbībām attiecībā uz atkritumu, notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu, sabiedrības iesaistīšanu un informēšanu. Prezentēt Vides SOS sistēmu un tās pozitīvos aspektus. 2.2. Apmeklēt lielākos rūpnieciskos uzņēmumus Klaipēdas apkaimē, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu (šķirošana, reģenerāciju, pārvadāšanu utt.) un notekūdeņu apsaimniekošanu; iepazīt uzņēmumu ražošanas un pārstrādes iekārtu tehnoloģiskos procesus, atļaujās izvirzītos nosacījumus iekārtu darbībai un kontroles pasākumus ilgtspējīgas vides kvalitātes saglabāšanai. 2.3. Veicināt diskusiju starp Latvijas un Lietuvas ražotāju atbildības nodrošināšanā iesaistītām pusēm (pašvaldība, apsaimniekotājs, kontrolējošās institūcijas), lai stiprinātu iesaistīto pušu komunikāciju. 2.4. Savstarpējās pieredzes apmaiņas rezultātā iegūtā informācija tiks izmantota, veicot kontroles funkcijas un izvirzot nosacījumus izsniedzot vai veicot grozījumus atļaujās piesārņojošo darbību veikšanai; sagatavojot priekšlikumus par vienotu kontroles funkciju veikšanu, kā arī vienotu pieeju nosacījumu izvirzīšanā izsniedzot un pārskatot atļaujas piesārņojošās darbības veikšanai Latvijas teritorijā esošajos uzņēmumos. Iegūto pieredzi izmantojot Jelgavas kā Kompetenču centra sagatavotajos metodiskajos materiālos VVD darba uzlabošanai. 2.5. Vides aizsardzības politikas popularizēšana ārpus Latvijas robežām, sniedzot reālus, praktiskus piemērus dažādu ar vides aizsardzību saistīto situāciju risināšanā.

Projekta rezultāti

1. VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes veikto aktivitāšu sagaidāmie rezultāti: 1.1. Nelegālo atkritumu pārrobežu sūtījumu identificēšana un novēršana (izstrādājot vienotas pieejas veidlapas pārrobežu atkritumu sūtījumu kontroles nodrošināšanai); 1.2. Nīderlandes ostās izstrādāto veiksmīgāko risinājumu ieviešana ikdienas darbā, tādējādi ilgākā laika periodā tiks nodrošināta kvalitatīva vides kontrole un nelegālo pārrobežu atkritumu sūtījumu samazināšana; 1.3. Tiks celta kompetenču centra atkritumu apsaimniekošanas jomā kapacitāte, līdz ar to ilgtermiņā tiks nodrošināts atbalsts atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā gan reģionālajām vides pārvaldēm, gan pašvaldībām. 2. VVD Jelgavas reģionālās vides pārvaldes veikto aktivitāšu sagaidāmie rezultāti: 2.1. Starpvalstu vides institūciju savstarpējā dialoga veicināšana, sadarbības un kontaktu veidošana, ļautu uzlabot situāciju vides aizsardzības pārkāpumu atklāšanas jomā Latvijas –Lietuvas pierobežā; Pieredzes apmaiņas īstenošana ļautu veikt iespējamo nepilnību atklāšanu un darba pienākumu izpildes uzlabošanu, kā arī pieejamo tehnisko līdzekļu novērtēšanu un nepieciešamību. 2.2. Vides aizsardzības politikas popularizēšana ārpus Latvijas robežām, salīdzinot, praktiskus piemērus dažādu ar vides aizsardzību saistīto jautājumu risināšanā, veiksmīgākie risinājumi turpmāk tiktu pielietoti RVP ikdienas darbā - veicot valsts vides kontroli un sniedzot priekšlikumus dažādiem plānošanas dokumentiem, lai veicinātu reģiona vides stāvokļa uzlabošanu un dabas resursu racionālu izmantošanu. 2.3. Iespēja VVD Jelgavas reģionālās vides pārvaldes darbiniekiem iepazīties ar citas valsts „pozitīvajiem” / „negatīvajiem” piemēriem Lietuvas teritorijā atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas jomā, papildināt un uzlabot profesionālās iemaņas. 2.4. Atļaujās piesārņojošās darbības veikšanai tiks izvirzīti papildus nosacījumi un tiks veiktas kvalitatīvākas uzņēmumu pārbaudes, kas samazinās pārkāpumus vides piesārņošanā, atkritumu pārrobežu pārvadāšanā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 6 350.89 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 350.89 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.