• Sākums >
  • Latvijas kūdras un sapropeļa atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā.

Latvijas kūdras un sapropeļa atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā.

Reģ Nr. 1-08/408/2014

Projekta mērķis

Sagatavot Latvijas kūdras un sapropeļa atradņu datu apkopojuma pirmreizējo analīzi, kvalitātes izvērtējumu un atbilstību to izmantošanai ilgtspējīgas zemes dzīļu izmantošanas principu izstrādei, Vides politikas pamatnostādņu realizācijai un citām stratēģiskajām tautsaimniecības vajadzībām.

Projekta uzdevumi

1) Veikt valstī pieejamās kūdras un sapropeļa atradņu un perspektīvo laukumu informācijas kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi un sagatavot datu kvalitātes, pieejamības un savstarpējās salīdzināmības analīzi 2) Veikt pieejamās informācijas, par kādā konkrētā teritorijā esošajām kūdras un sapropeļa atradnēm un perspektīvajiem laukumiem, datu apstrādi, papildināšanu un uzlabošanu, ar mērķi aprēķināt minēto darbību veikšanai nepieciešamos cilvēku, finanšu un laika resursus. 3) Izanalizēt esošos un projektētos kūdras un sapropeļa atradņu izmantošanas, kā arī kūdras un sapropeļa ieguvi regulējošos normatīvos aktus, kā arī salīdzināt ES un citu valstu pieredzi likumdošanas un plānošanas dokumentu izstrādē. 4) Izstrādāt priekšlikumus vienotas kūdras un sapropeļa atradņu terminoloģijas lietošanai,, veicot starptautiski lietoto jēdzienu un Latvijā lietotās terminoloģijas salīdzināšanu un to savstarpējās atbilstības analīzi 5) Izveidot cilvēkresursu un finanšu ieguldījumu aprēķina algoritmu informatīvas datu bāzes izveidei kvalitatīvas un visaptverošas kūdras un sapropeļa atradņu un perspektīvo laukumu inventarizācijai, kas būtu piemērota komerciālajiem, publiskās pārvaldes un dabas aizsardzības organizāciju lietotājiem. 6) Izstrādāt ieteikumus kūdras un sapropeļa ilgtspējīgas resursu ieguves, izstrādes un realizācijas veicināšanā, kas ļautu optimizēt un uzlabot Latvijas zemes dzīļu politikas stratēģisko pamatdokumentu turpmākās izstrādes procesu

Projekta rezultāti

1. Veikta pieejamās kūdras un sapropeļa atradņu un perspektīvo laukumu informācijas kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze un sagatavoti secinājumi par valstī esošo datu kvalitāti, pieejamību un savstarpējo salīdzināmību. 2. Atkarībā no pieeajmo datu apjoma un kvalitātes, veikta noteiktā ģeogrāfiskajā teritorijā(valstī, plānošanas reģionā, novadā vai vienas atradnes ietvaros) esošo kūdras un sapropeļa atradņu informācijas kvalitatīvā analīze, iegūstot sadalījumu pēc īpašumtiesībām, zemes lietojuma veidiem, atradņu izstrādes pakāpes (ieguvei izsniegtās licences, izstrādes pakāpe- notiek ieguve, nav uzsākta ieguve, rekultivēta teritorija un atsegta teritorija, bet nenotiek izstrāde) , infrastruktūras stāvokļa, kūdras kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem u.c. rādītājiem. 3. Pamatojoties uz iegūtajiem datu apstrādes rezultātiem, tiks izstrādāta metodika turpmākai datu apstrādei visas valsts mērogā, tajā skaitā tiks sagatavots minēto darbību veikšanai nepieciešamo cilvēku, finanšu un laika patēriņa aprēķina algoritms. 4. Apkopota informācija par kūdras purvu un sapropeļa iegulu izmantošanu un aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem nacionālajā un Eiropas Savienības regulu līmenī, sniegts Kanādas pieredzes raksturojums šajā jomā 5. Sagatavots pārskats par kūdras un sapropeļa atradņu terminoloģijas lietošanu pasaulē, Eiropas savienības valstīs un Latvijā, izstrādāti priekšlikumi terminoloģijas vienādošanai un vienotai lietošanai normatīvo aktu vidē.. 6. Izstrādātas rekomendācijas kūdras un sapropeļa ilgtspējīgas resursu ieguves, izstrādes un realizācijas veicināšanā, kas ļautu uzlabot Latvijas zemes dzīļu politikas stratēģisko pamatdokumentu turpmākās izstrādes procesu, kā arī apkopota pamatinformācija par iespējamo CO2 emisiju ietekmi uz vidi, saimnieciskās darbības rezultātā pēdējo divdesmit gadu laikā.,

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs homo ecos:
Rīga, Ernestīnes iela 12, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 72 513.28 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 72 513.28 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.