• Sākums >
  • Valsts mēroga biotopu kartēšanas metodikas un kvalitātes kontroles mehānisma pilnveidošana

Valsts mēroga biotopu kartēšanas metodikas un kvalitātes kontroles mehānisma pilnveidošana

Reģ Nr. 1-08/398/2015

Projekta mērķis

Pilnveidot biotopu kartēšanas metodikas pirmās darba versijas sadaļas, ņemot vērā Informatīvo ziņojumu “Par pasākumiem aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanai” un normatīvo aktu prasības.

Projekta uzdevumi

Atbilstoši LVAF finansētā projekta "Priekšizpētes veikšana Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai visas Latvijas mērogā" (projekta Nr.1-08/566/2014) darba uzdevumiem, 2015.gada laikā, lai sagatavotos biotopu kartēšanai valsts mērogā ir jāizstrādā biotopu kartēšanas metodika un kvalitātes kontroles mehānisms un jāveic tā ieviešana. Sākotnēji metodika tika plānota kā zinātniski metodisks apraksts praktisko darbu veikšanai, taču ņemot vērā finansējuma piesaisti Darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa ''Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmu attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi'' ietvaros, dažādās saskaņošanas procedūrās paredzēts, ka biotopu kartēšanas metodikā jāapraksta papildus lietas – zemes īpašnieku informēšanas kārtība, kvalitātes kontroles metodika (iekļaujot gan lauka darbu, gan kartogrāfiskā materiāla un anketu pārbaudi), biotopu kvalitātes statusa kritēriji u.c. Atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2015. sēdes protokollēmumam par Informatīvo ziņojumu “Par pasākumiem aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanai” noteikts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina katru zemes īpašnieku un lietotāju informēšanu par aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas uzsākšanu un iegūtajiem rezultātiem, kā arī biotopu kartēšanas metodika ir jāsaskaņo ar Zemkopības ministriju. Ņemot vērā augstāk minēto, sākotnējais darba uzdevums ir noteikts plašāks un detalizētāks, līdz ar to līdz gada beigām nepieciešams piesaistīt dažus papildus speciālistus esošās metodikas versijas pilnveidei.

Projekta rezultāti

Papildināt biotopu kartēšanas metodikas pirmās darba versijas sadaļas par zemes īpašnieku informēšanas kārtību un kvalitātes kontroles mehānisma aprakstu, ņemot vērā Informatīvo ziņojumu “Par pasākumiem aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanai” un normatīvo aktu prasības. Darba veikšanai tiks pieņemti darbā uz laiku līdz 31.12.2015. 2 speciālisti (vecākie eksperti), kas pilnveidos biotopu kartēšanas metodikas sadaļu par kvalitātes kontroli, un viens speciālists-jurists, kas pilnveidos sadaļu par zemes īpašnieku informēšanas kārtību, paredzot mehānismus un veidus, kā efektīvi par biotopu kartēšanu informēt katru zemes īpašnieku.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 4 298.70 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 298.70 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 454.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.