• Sākums >
  • Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes palielināšana KF projekta noslēgšanai

Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes palielināšana KF projekta noslēgšanai

Reģ Nr. 1-08/397/2015

Projekta mērķis

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā ES Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” noslēguma pārskata un pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu projektu sagatavošana par trīs projekta realizācijas kārtām un projekta rezultātu uzturēšanas izdevumu aprēķina veikšana.

Projekta uzdevumi

DAP kopš 2010 gada dažādās Latvijas Natura 2000 teritorijās īsteno ES Kohēzijas fonda finansētu projektu „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” trīs kārtās, ar mērķi nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000). Tas tiek panākts īstenojot tādas aktivitātes kā jaunu taku maršrutu izveide (taku, laipu, trepju, tiltiņu izveidošana), labiekārtotu atpūtas vietu izveide, informatīvu zīmju, norāžu, tematisku informācijas stendu izveide un izvietošana dabā, apmeklētāju transportam paredzētu stāvlaukumu izveide, velosipēdu novietnes, pievedceļu izbūves, skatu torņu būvniecība un informatīvo stendu par Natura 2000 teritorijās izveidoto infrastruktūru izveide. Šo aktivitāšu rezultātā tiek samazināta augsnes erozija, mazināts eitrofais piesārņojums, optimizēta apmeklētāju plūsma un nodrošināta dabas teritoriju pieejamība. Projekts noslēdzas 30.12.2015. un saskaņā ar starp DAP un VARAM noslēgto vienošanos par finansējuma piešķiršanu katrai no projekta kārtām, DAP ir jāiesniedz VARAM noslēguma pārskats par katras projekta kārtas īstenošanu, kā arī pārskats par mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu par katru projekta kārtu. Šobrīd DAP trūkst kapacitātes lai apkopotu visu šiem pārskatiem nepieciešamo informāciju un sagatavotu abu pārskatu projektus, tāpēc nepieciešams piesaistīt attiecīgi kvalificētus speciālistus šī darba veikšanai. Tāpat, saskaņā ar 19.08.2009. MK noteikumiem Nr. 1059 36.punktu, finansējuma saņēmējs (projekta īstenotājs) ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu. Nepieciešamos līdzekļus DAP īstenoto projektu rezultātu uzturēšanai piešķir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), pamatojoties uz DAP iesniegtajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem. DAP štatā nav attiecīgi kvalificētu speciālistu, kas spētu novērtēt paredzamās izmaksas izbūvētas infrastruktūras uzturēšanai un sagatavot šādu aprēķinu, tāpēc nepieciešams šādus speciālistus piesaistīt.

Projekta rezultāti

1. Nepieciešamās informācijas apkopošana un noslēguma pārskata projekta sagatavošana par Projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” realizētajām trīs kārtām - kvalificēta pakalpojuma sniedzēja piesaistīšana. 2. Nepieciešamās informācijas apkopošana un ikgadējā pārskata projekta sagatavošana par katras Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta kārtas mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu. 3. Projekta uzturēšanas izdevumu aprēķins – kvalificēta pakalpojuma sniedzēja piesaistīšana, lai sagatavotu izmaksu aprēķinu un pamatojumu izbūvētās infrastruktūras uzturēšanai piecu gadu periodā pēc projekta noslēgšanās, aprēķinot infrastruktūras uzturēšanas izmaksu apjomu katrā no šiem pieciem gadiem.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 3 900.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 900.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 900.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.