• Sākums >
  • Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana

Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana

Reģ Nr. 1-08/38/2017

Projekta mērķis

Realizēt dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plānā paredzētās aktivitātes, veicinot parka pievilcību, paaugstinot labiekārtotības līmeni un nodrošinot labvēlīgus apstākļus tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem parkā atrodamo dabas bagātību, kultūrvēsturisko vērtību un vides iepazīšanai.

Projekta uzdevumi

1. Projektā paredzēto darbību saskaņošana ar Dabas aizsardzības pārvaldi, AS „Latvijas valsts meži”, VKPAI un citām institūcijām; 2. Iepirkuma procedūras organizēšana Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā par būvdarbiem (apgaismojuma līnijas izbūve Kokneses parka teritorijā no koka skulptūras “Mūžībai” līdz estrādei un Kokneses pilsdrupām, dolomīta seguma izņemšana takai līdz Kokneses estrādei, grants seguma ieklāšana takai), tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību (1 iepirkums). 3. Līguma slēgšana ar iepirkuma procedūras uzvarētāju; 4. Cenu aptaujas veikšana būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai; 5. Līguma slēgšana ar būvuzraudzības pakalpojuma veicēju; 6. Informatīvā stenda par projekta īstenošanu uzstādīšana (SIA “Signum); 7. Publicitātes pasākumi pašvaldības informatīvajos kanālos. 8. Avansa maksājumu, starpposma maksājumu un gala pārskata iesniegšana LVAFA.

Projekta rezultāti

-tiks būtiski labiekārtots 1 reģionālas un nacionālas nozīmes aizsargājams dabas piemineklis – Kokneses parks; - ierīkots apgaismojums Kokneses parkā no koka skulptūras „Mūžībai” līdz estrādei, Kokneses pilsdrupām un Katrīnas tējas namiņam, nodrošinot redzamību diennakts tumšajā laikā apmeklētāju drošības un labsajūtas un parka pieejamības uzlabošanai; - sakārtota taka līdz estrādei, tādējādi veicinot parka pievilcību tūristu un arī vietējo iedzīvotāju vidū.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.08.2017
Īstenotājs Kokneses novada dome
Koknese, Kokneses pag, Melioratoru iela 1, LV-5113
Projekta kopējās izmaksas 57 603.82 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 48 963.25 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.