Latvijas izzūdošo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte

Reģ Nr. 1-08/38/2011

Projekta mērķis

Latvijas izzūdošo augu sugu ex situ saglabāšanas paņēmienu izzināšana. Veikt savvaļas populāciju pētījumus ar mērķi iegūt pielietojamus datus sugu saglabāšanai in situ, kā arī veiksmīgai in vitro izaudzēto sugu īpatņu adaptācijas nodrošināšanai ex vitro apstākļos.

Projekta uzdevumi

Projekts iecerēts kā 2011. gada projekta paplašināts turpinājums. Izmantojot jau in vitro ievadīto īpaši aizsargājamo sugu materiālu, sugu bankas uzturēšana tiks nodrošināta dažādās temperatūrās, tai skaitā, lēnas augšanas apstākļos, izvēloties piemērotākās barotnes no iepriekš veiktiem eksperimentiem un veicot jaunus izmēģinājumus. Turpināsies eksperimenti ar relatīvi grūti kultivējamām sugām, kā arī materiāla papildināšana ekspedīcijās. Optimālu apstākļu pētījumiem grūti kultivējamām sugām tiks izmantotas klimata kameras. Tiks veikti kultūrā pavairoto reto sugu augu stādījumi eksperimentālos substrātu maisījumos, pielāgotos biotopos un ekspozīcijās NBD teritorijā. Dažu Eiropas Biotopu Direktīvas aizsargājamu sugu populācijās tiks veikta īpatņu uzskaite un biotopa raksturojums. Turpināsies dzeltenās dzegužkurpītes populāciju apzināšana un ģenētiskās daudzveidības analīze.

Projekta rezultāti

Projekta izstrādes rezultātā tiks iegūtas specifiskas zināšanas sugu adaptācijai un saglabāšanai ex situ (izmantojot arī in situ pētījumos iegūtos datus). Tiks veidota un uzturēta eksperimentāla reto augu banka sugu ex situ saglabāšanai kā papildus garants sugu saglabāšanai in situ. Aizsargājamo Latvijas savvaļas sugu augu ekspozīcija tiks izmantota Nacionālā botāniskā dārza apmeklētāju izglītošanai – priekšstata veidošanai par bioloģisko daudzveidību un tās saglabāšanas nepieciešamību.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 9 960.10 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 960.10 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 537.23 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.