• Sākums >
  • Dabas aizsardzības pasākumu un aktivitāšu īstenošanā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas celšana sabiedrības iesaistīšanas un līdzdalības veicināšanai.

Dabas aizsardzības pasākumu un aktivitāšu īstenošanā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas celšana sabiedrības iesaistīšanas un līdzdalības veicināšanai.

Reģ Nr. 1-08/383/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk tekstā – DAP) struktūrvienību darbinieku visā Latvijā kvalifikāciju, kompetences un izpratni par sabiedrības iesaistes nozīmīgumu dabas aizsardzībā, kā arī, pilnveidojot zināšanas saskarsmes kompetencēs, uzlabot DAP sniegto pakalpojumu kvalitāti. Projektu paredzēts realizēt, apmācībās iesaistot darbiniekus no visām DAP teritoriālajām struktūrvienībām laika posmā no 2016. gada 1. janvāra – 2016. gada 1.aprīlim.

Projekta uzdevumi

1. Apmācīt Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekus klientorientētas saskarsmes jomās; 2. Apmācīt Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekus saskarsmei un rīcībai darbam netipiskās jeb krīzes situācijās 3. Apmācīt Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekus profesionālām attiecībām ar specifisku mērķa grupu – medijiem.

Projekta rezultāti

Nozares līmenī tiks sasniegti šādi rezultāti: - uzlabota izpratne par sabiedrības līdzdalības nozīmi dabas aizsardzības aktivitāšu un pasākumu īstenošanā; - palielinājusies sabiedrības izpratne un iesaistīšanās dabas aizsardzības pasākumu ieviešanā. Iestādes līmenī tiks sasniegti šādi rezultāti: - tiks uzlabota komunikācijas kompetences darbā ar dažādām mērķauditorijām un klientu grupām vadošajā iestādē dabas aizsardzības jomā Latvijā; - tiks sekmēta klientorientēta saskarsme un tādu aktivitāšu ieviešana, kas veicinās sabiedrības iesaistīšanos dabas aizsardzības pasākumu īstenošanā; - tiks uzlabota iestādes sniegto pakalpojumu un apkalpošanas kvalitāte; - tiks apmācīti 120 DAP darbinieki struktūrvienībās visā Latvijā; - papildus tiks apmācīti 20 DAP darbinieki struktūrvienībās visā Latvijā mediju attiecībām un profesionālai saskarsmei ar mediju pārstāvjiem - tiks organizēti 5 semināru cikli (viens cikls – 2 dienas, katrā ciklā – 4 tēmas) visos DAP darbības reģionos; padziļinātai izpratnei par profesionālu saskarsmi ar medijiem tiks organizēti 2 mediju treniņi DAP darbiniekiem, kuru amatu aprakstos vai darba līgumos ir noteikts pienākums vai pilnvarojums saskarsmei ar mediju pārstāvjiem; - Uzlabota iestādes cilvēkresursu attīstības, klientu apkalpošanas un vadības sistēma. Individuālajā līmenī tiks sasniegti šādi rezultāti: - Uzlabotas indivīdu prasmes un zināšanas par sabiedrības iesaistes nozīmīgumu, metodēm un katra indivīda lomu sabiedrības iesaistes veicināšanā; - Uzlabotas klientorientētas saskarsmes prasmes; - Mainīta individuālā attieksme, zināšanas, uzvedība un rīcība, turpmāk sekmējot sabiedrības iesaisti dabas aizsardzībā; - Uzlaboti individuālie sasniegumi, motivācija, piederības sajūta

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.04.2016
Īstenotājs Gaujas nacionālā parka fonds
Sigulda, Baznīcas iela 3, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 7 140.19 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 806.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 806.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.