• Sākums >
  • Dabiskās jūras krasta aizsargbarjeras (Baltijas jūras un Rīgas līča krasta zonas) izmaiņas un to ietekme uz plūdu risku apbūves ietekmē

Dabiskās jūras krasta aizsargbarjeras (Baltijas jūras un Rīgas līča krasta zonas) izmaiņas un to ietekme uz plūdu risku apbūves ietekmē

Reģ Nr. 1-08/381/2014

Projekta mērķis

Izmantojot ar tālizpētes metodi iegūtus augstas izšķirtspējas ģeotelpiskus datus, veikt jūras krasta erozijas ietekmes analīzi uz plūdu draudiem jūras vēja, paisuma/bēguma ietekmē Latvijas teritorijā. Analīzē tiks ņemta vērā krasta erozijas un apbūves attīstība un dabiskās krastu aizsargbarjeras (kāpu zonas) izmaiņas upju ieteču vietās un apdzīvotu vietu tuvumā. Baltijas jūras un Rīgas līča krasta kāpu aizsargjoslā, salīdzinot pašreizējo situāciju ar 2007.gadu.

Projekta uzdevumi

1. Ortofoto karšu iegūšana par 2007.gadu. a. Dati tiks iegūti no Valsts budžeta apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” Projekta vadlīnija „Dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība”, Apbūves un krastu erozijas konstatācija Latvijas teritorijas Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā, fiksējot to ortofotokartēs 1-08/218/2007, Darbi veikti 17. 07.2007. līguma Nr. 223 ietvaros un Valsts budžeta apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” Projekta vadlīnija „Dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība”, Apbūves un krastu erozijas konstatācija Latvijas teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, fiksējot to ortofotokartēs 1-08/217/2007, Darbi veikti 17. 07.2007. līguma Nr. 224 ietvaros, projekta. 2. Ortofoto karšu iegūšana par 2014.gadu. a. Izmantojot pie koordinātu sistēmas piesaistītus aerofotoattēlus un digitālo reljefa modeli, veidot digitālās ortofotokartes ar 20 cm lielu pikseļa izmēru (izšķirtspēju) dabā. i. Tiks izsludināts iepirkums par minēto datu iegūšanu. ii. Iepirkuma nolikums pielikumā pieteikumam. 3. Kontrolmērījumu veikšana a. Plānotajās atbalstpunktu atrašanās vietās ar ģeodēziskām metodēm un instrumentiem uzmērīt atbalstpunktus. Par atbalstpunktiem izmantot skaidri definētus apvidus objektu punktus – ēku jumtu stūrus, stabus, ceļu, ielu, ietvju stūrus u.tml. Dati nepieciešami kartogrāfisko materiālu savstarpējai savietošanai un kontrolei. i. Darbus veiks pētījuma autori, apsekojot jūras piekrasti dabā. 4. Digitālā zemes reljefa modeļa izveide 2007.gada datiem a. Iepirkt izejdatus – aerolāzerskenēšanas (LIDAR) datus *.las formātā. b. Veikt datu apstrādāti un izveidot zemes virsmas modeli, atfiltrējot no zemes virsmu raksturojošos punktus. i. Tiks izsludināts iepirkums par minēto datu iegūšanu. ii. Iepirkuma nolikums pielikumā pieteikumam. 5. Digitālā zemes reljefa modeļa izveide 2014.gada datiem a. Iepirkt izejdatus – aerolāzerskenēšanas datus *.las formātā. b. Veikt datu apstrādāti un izveidot zemes virsmas modeli, atfiltrējot no zemes virsmu raksturojošos punktus. i. Tiks izsludināts iepirkums par minēto datu iegūšanu. ii. Iepirkuma nolikums pielikumā pieteikumam. 6. Ortofotokaršu analīze krasta līnijai. a. Veikt 2007. un 2014. gada ortofotokaršu analīzi, vektorizējot (nosakot) jūras krasta līniju šajos gados. b. Veikt krasta erozijas posmus identifikāciju, nosakot krasta atkāpšanās platumu (m) (no ortofotokartēm); c. Sagatavot atskaiti par veikto analīzi, raksturojot erozijas intensitāti un tās iemeslus. 7. Krasta aizsargbarjeras samazināšanās/ palielināšanās būvju ietekmē, plūdu draudu apzināšana a. Noteikt kāpu zonas apjoma izmaiņas kubikmetros (izmantojot aerolāzerskenēšanas datus un salīdzinot zemes virsmas modeļus) no 2007. līdz 2014. gadam. b. Analizēt materiāla apjoma izmaiņas krasta kāpu zonā un kāpu zonā veiktās būvniecības ietekmi uz kāpu/smilšu masas apjomiem. c. Sagatavot plūdu modelim nepieciešamos datus , pieņemot, ka jūras ūdens vēja un paisuma/bēguma ietekmē paceļas par pētījumā definētiem metriem. Noteikt apdraudētās teritorijas un konstatēt aizsargbarjeras (kāpas) esamību/neesamību. 8. Apbūves izmaiņu konstatācija, analīze par ietekmi uz krasta apjomu. a. Veikt analīzi par smilšu materiāla un apbūves apjoma izmaiņām piekrastes zonā. 9. Rekomendāciju – ieteikumu izstrāde turpmākām teritorijas attīstībām minētā jomā.

Projekta rezultāti

1. Ortofoto kartes piekrastes zonai (2014.gada dati) – 20 cm pikseļa izmērs dabā . (Digitālā formā LKS92 koordinātu sistēmā) 2. Ortofoto kartes piekrastes zonai (2007.gada dati) – 20 cm pikseļa izmērs dabā. (Digitālā formā LKS92 koordinātu sistēmā) 3. Aerolāzerskenēšanas dati piekrastes zonai- 2007.gada gada dati, mērījumu blīvums 1.p.uz kvadrātmetru. (digitālā formā LKS92 koordinātu sistēmā) 4. Aerolāzerskenēšanas dati piekrastes zonai- 2014.gada gada dati, mērījumu blīvums 1p. uz kvadrātmetru . (digitālā formā LKS92 koordinātu sistēmā) 5. Atskaite par krasta materiāla apjoma izmaiņām Baltijas jūras un Rīgas līča Latvijas teritorijā. (PDF formātā) 6. Krasta līnijas izmaiņas, salīdzinot ar 2007.gadu. (ģeotelpiski dati SHP un DGN formātā) 7. Atskaite par Krasta līnijas izmaiņām, salīdzinot ar 2007.gadu. (PDF Formātā) 8. Atskaite par Krasta apbūvi un ietekmi uz krasta līniju. (PDF formātā) 9. Rekomendācijas teritorijas attīstības jomā piekrastes zonā. (PDF formātā)

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
Rīga, Balasta dambis 68-3, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 108 927.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 99 850.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.