• Sākums >
  • Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides izglītībai

Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides izglītībai

Reģ Nr. 1-08/37/2011

Projekta mērķis

Izveidot zinātniski pamatotu, izglītojošu, vizuāli pievilcīgu Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas ekspozīciju vietējo populāciju genofonda saglabāšanai, kā arī sabiedrības izglītošanai par dabas vērtību apzināšanu, novērtēšanu, saglabāšanu un aizsardzību.

Projekta uzdevumi

4.2.1. Ierīkot Latvijas floras reto un aizsargājamo sugu ex situ kolekcijas ekspozīciju 0,3 ha platībā, veidojot biotopu modeļus augu dabiskajām dzīvotnēm pietuvinātos apstākļos. Izveidot 5 biotopu modeļus. 4.2.2. Izgatavot un izvietot informatīvi izglītojošus materiālus par reto un apdraudēto sugu dabiskajām dzīvotnēm un izveidotajiem biotopu modeļiem ex situ (1 lielais un 5 mazie stendi, 80 taksonu etiķetes). 4.2.3. Papildināt NBD Latvijas floras kolekciju ar jaunām genofonda vienībām (tai skaitā gan ar retajām un apdraudētajām sugām, gan ar šo augu dabisko dzīvotņu sugu kompleksu), rīkojot 3 ekspedīcijas materiāla ieguvei. 4.2.4. Noorganizēt izglītojošu tematisko ekskursiju par Latvijas floras retajām un apdraudētajām sugām, to dabiskajām augtenēm (biotopiem), kā arī par bioloģiskās daudzveidības ex situ saglabāšanas aktualitātēm Latvijas un Eiropas kontekstā. 4.2.3. Prezentēt Latvijas floras reto un apdraudēto sugu kolekcijas ex situ saglabāšanas darbu starptautiskajās konferencēs – Daugavpils Universitātes 54. Starptautiskajā Zinātniskajā konferencē, Plant Biology Congress 2012 Freiburgā, Vācijā (izmantojot ESF mērķstipendijas finansējumu), Latvijas Universitātes 70. Zinātniskajā konferencē.

Projekta rezultāti

4.3.1. Latvijas floras retajām un apdraudētajām sugām tiks radīti piemēroti saglabāšanas apstākļi ex situ, kā arī uzkrātas zināšanas par sugu piemērošanos ex situ apstākļiem. Šie fakti kalpos gan par teorētisko, gan praktisko pamatu konkrētu sugu saglabāšanas iespējām ex situ. 4.3.2. Izveidota uz zinātniskiem pamatiem balstīta, informatīvi izglītojoša, NBD apmeklētājiem brīvi pieejama Latvijas floras reto un apdraudēto augu ex situ kolekcijas ekspozīcija – biotopu modeļi, tādējādi efektīvi izmantojot NBD teritoriju sabiedrības izglītošanā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas aktuālajos jautājumos. 4.3.2. Tiks palielināta NBD kā ĪADT vērtība. 4.3.3. Tiks palielināta NBD kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu popularizējošas institūcijas kapacitāte.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 3 971.24 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 971.24 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.