• Sākums >
  • Āraišu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Āraišu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Reģ Nr. 1-08/36/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Nodrošināt ilgtspējīgu Āraišu ezera un tā funkcionāli saistītās teritorijas – Latvijas un Eiropas mērogā nozīmīgu dabas un kultūrvēsturisko vērtību – izmantošanu un teritorijas sniegto ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti. Ilgtermiņa: Izstrādājot Āraišu ezera apsaimniekošanas plānu, un identificējot apsaimniekošanas pasākumus ezera ekosistēmas un ainavas ekosistēmas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, ilgtermiņa mērķis būtu, atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli. Ezera apsaimniekošanas plānā ietverto rīcību ilgtermiņa mērķis ir atbilstošs Gaujas upju sateces baseina apsaimniekošanas plānā un Ūdens struktūrdirektīvā (2000/60/EK) minētajiem mērķiem: • paildzināt ezera attīstības gaitu (samazināt barības vielu ienesi ezerā; samazināt tajā jau iepriekš uzkrāto barības vielu daudzumu) ; • uzlabot ezera funcionalitāti (radīt iespējas ezerā efektīvi izmantot esošos barības vielu krājumus, lai lēnāk veidotos to pārpalikumi; radīt iespējas izņemt no aprites ezera ūdens vidē esošās barības vielas).

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt Āraišu ezera (un ar to saistīto ūdeņu) apsaimniekošanas plānu, plānā pievēršot uzmanību šādiem aspektiem: • Ezera raksturojums atblstoši Vadlīniju 14.nodaļai (Urtāns A.V. (red.) 2017. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. II Upes un ezeri. Dabas aizsardzības pārvalde.) • Pašreizējā ekoloģiskā kvalitāte pēc dažādiem parametriem un kvalitātes mērķis (tai skaitā to identificējošie parametri/metodes); • Ezera kā aizsargājama biotopa apsaimniekošanas pasākumi (atbilstoši klasifikācijai 29.-30 lpp. Vadlīnijās (Urtāns A.V. (red.) 2017. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. II Upes un ezeri. Dabas aizsardzības pārvalde.)) – izvērtēt katra uz ezeru attiecināmā pasākuma nepieciešamību un norādīt precīzās tā realizācijas vietas un apjomus; • Ezera sateces baseina izmantošanas intensitāte, zemes lietojuma veidu proporcija; • Ezerā ietekošo un iztekošo upīšu un grāvju caurteces funkcionalitāte, atjaunošanas nepieciešamība; • Ezera zivju sugu sadalījuma mērķis un tā sasniegšanai un uzturēšanai nepieciešamās rīcības (dati no Vides risinājumu institūta pētījuma); • Ezera līča starp Sniedzēm un Āraišu ezerpils apmeklētāju centru niedrāja fragmentēšana (nepieciešamība, metodes, apjoms); • Āraišu viduslaiku pilsdrupu pussalas piekrastes ainavas koncepcija ietverot gan sauszemes, gan ūdens daļas • Priekšlikumi tūrisma infrastruktūras izveidei un slodzes optimimālai plānošanai ezera R daļā. • Vismaz 2 plāna redakcijas apspriešanas – tai skaitā vienu apspriešanu ar Āraišu kopienu – vietējiem iedzīvotājiem. Veicot darba uzdevumu tiktu sagatavots 1 apsaimniekošanas plāns.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā izstrādātā Āraišu ezera apsaimniekošanas plāna izmantošana ilgtermiņā: 1) Izstrādātais Āraišu ezera apsaimniekošanas plāns sniegs ieguldījumu arī reģionālajā attīstībā, jo Amatas novada pašvaldība jau šobrīd ir iesaistījusies Vidzemes plānošanas reģiona Interreg Europe 2014.-2020. gadam programmas projektā “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos” (SWARE), kurā tiek gatavots “Rīcības plāns dabas un kultūras mantojuma pārvaldībai un tālākai ilgtspējīgai attīstībai Vidzemes reģionā, lai uzlabotu reģionālo politiku tūrisma attīstībai”. Tā kā Āraišu ezers ir viena no pilotteritroijām šajā projektā, tad ezera apsaimneikošanas plāns dos papildus ieguvumus Rīcības plānam attiecībā uz dabas vērtībām un ekosistēmu pakalpojumiem. 2) Āraišu ezera apsaimniekošanas plāns sniegs ieguldījumu Gaujas nacionālā parka dabas aizsardzības plāna aktualizēšanā, ņemot vērā, ka Āraišu ezers un tā ainava ir tradicionāla kultūrvēsturiskā ainava, ar ko lepojas Gaujas nacionālais parks. Āraišu ezers un apkārtnes ainava ir viena no trim ainaviskākajām vietām Gaujas nacionālajā parkā, kas izvirzīta 10 ainavu dārgumiem, un kas tiks iekļauta Latvijas Nacionālās bibliotēkas krātuvē, sagatavojot priekšlikumus tās iekļaušanai arī Latvijas Kultūras kanonā; 3) Apsaimniekošanas plāns būs vidēja termiņa dokuments (7 gadu periodam) un tajā tiks ietvertas praktiskas aktivitātes ezera apsaimniekošanai 7 gadu periodam, attiecīgi pašvaldība gan sava budžeta ietvaros, gan plānojot projektu īstenošanu ES un citu vietējo un ārvalstu finanšu resursu ietvaros mērķtiecīgi plānos ezera praktisko aktivitāšu ieviešanu.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Amatas novada pašvaldība
Amatas nov., “Ausmas”, Drabešu pagasts,, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 9 970.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 970.40 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 970.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.