Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus dabas taku tūrisma infrastruktūras apsaimniekošanas pasākumi

Reģ Nr. 1-08/352/2014

Projekta mērķis

Uzturēt un pilnveidot tūrisma infrastruktūru Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū esošajās dabas takās, kas mazinātu antropogēnās slodzes ietekmi uz teritorijā esošajiem biotopiem, kā arī vienlaicīgi palīdzētu attīstīt dabai draudzīgu tūrisma veidu piedāvājuma paplašināšanos.

Projekta uzdevumi

Projekta darba uzdevumi un to īstenošanai veicamās aktivitātes: 1.Veikt aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” dabas taku apsaimniekošanu un uzturēšanu, nodrošinot izveidoto dabas taku apskati apmeklētājiem, iekļaujot taku regulāru kopšanu un pļaušanu. 2. Uzlabot piekļuvi Raipala takā ietvertajai Ievas ezera neoficiālajai peldvietai un atpūtas vietai, nodrošinot to arī cilvēkiem ar funkcionalitātes traucējumiem. 3. Nomainīt sabojāto mazo tematisko stendu ar panorāmskata stendu Drusku pilskalna dabas takā, kas papildinātu ainavas uztveri, paredzot, ka informācija būs latviski, igauniski un angliski, tādējādi uzlabojot informācijas sniegšanu par šo ĪADT svešvalodās, kā arī radot jaunu, piesaistošu elementu dabas takā.

Projekta rezultāti

Apmeklētājiem nodrošināta pieeja regulāri koptām, uzturētām un ar izziņas informāciju papildinātām 5 dabas takām, kas vienlaicīgi nodrošina arī esošās teritorijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī papildina esošo dabai draudzīga tūrisma piedāvājumu dažādos gadalaikos: • nomainīts mazais tematiskais stends un tā vietā uzstādīts panorāmskata stends Drusku kalnā; • nomarķēta Romeškalna un Mauriņu biotopu taka ar vienotu marķējumu, kā pārējās Veclaicenes takas; • izbūvēts 50 m garš dēļu klājums –laipa (~1 m plats) līdz Ievas ezera neoficiālajai peldvietai, kas iekļaujas Raipala dabas takā, līdz ar to uzlabota pieeja pie Ievas ezera cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, • izvietotas norādes uz Veclaicenes dabas takām: pie autoceļa A2 norāde uz Mauriņu biotopu taku un 2 zīmes uz autoceļa Alūksne –Lucka 2 norādes uz Veclaicenes dabas takām, tādējādi uzlabojot ātrāku un ērtāku apmeklētāju piekļuvi šiem objektiem, • ierīkoti elektriskā gana vārtiņi Mauriņu biotopu takā, tādējādi nodrošinot tūristiem drošāku piekļuvi Mauriņu biotopu takai. • izbūvēta 50 m gara dēļu laipa Romeškalna dabas takā, nodrošinot apmeklētājiem drošu pārvietošanos pa pārpurvojušos takas posmu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Veclaicenes Avotiņš
Alūksnes nov.,, Veclaicenes pag., "Vaiņagi",
Projekta kopējās izmaksas 9 924.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 924.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 811.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.