• Sākums >
  • Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana 2011.gadā

Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana 2011.gadā

Reģ Nr. 1-08/34/2010

Projekta mērķis

Stiprināt Vides pārraudzības valsts biroja veiktspēju V.Dombrovska valdības deklarācijas 15.11.apakšpunktā, Vides politikas pamatnostādņu vides pārskata 2009. – 2015.gadam 12.5.nodaļā, Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007-2013.gadam 4.1.apakšpunktā un Eiropas Ekonomikas komisijas konvencijas „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (Orhūsas konvencija) noteikto prasību īstenošanā, nodrošinot kvalificētu juridisko palīdzību administratīvo lietu sagatavošanā un pārstāvību administratīvajās tiesās.

Projekta uzdevumi

Nodrošināt augsti profesionālu juristu vides aizsardzības jautājumos pakalpojumu regulāru saņemšanu rakstveida paskaidrojumu sagatavošanas un apelācijas, kā arī kasācijas sūdzību iesniegšanas laikā administratīvajās tiesās, tādējādi stiprinot Vides pārraudzības valsts biroja veiktspēju. Nodrošināt augsti profesionālu juristu vides aizsardzības jautājumos Vides pārraudzības valsts biroja interešu pārstāvībai administratīvajās rajona tiesās (Jelgavā, Liepājā, Rīgā, Rēzeknē, un Valmierā), Administratīvajā apgabaltiesā un Augstākās tiesas Senātā lietu izskatīšanas laikā, tādējādi būtiski uzlabojot vides institūciju veiktspēju un veidojot vienotu pieeju vides aizsardzības jautājumu risināšanā.

Projekta rezultāti

- Latvijas starptautisko saistību nodrošināšana un vides sistēmas autoritātes nostiprināšana. - Vides ministrijas sistēmas un sabiedrības interešu vides aizsardzībā nodrošināšana. - Lēmumu pieņemšanas procesa administratīvajās lietās tiesiskuma nodrošināšana un profesionāla biroja un vides sistēmas interešu pārstāvniecība administratīvajās tiesās.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2011
Īstenotājs Vides pārraudzības valsts birojs
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 27 319.14 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 319.14 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 319.14 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.