Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana 2012.gadā

Reģ Nr. 1-08/31/2011

Projekta mērķis

Iegūt aktuālu informāciju par virszemes ūdeņu stāvokli un kvalitāti Latvijā 2012. gadā atbilstoši ar MK 2009.gada 3.novembra rīkojumu Nr.187 atbalstītajās Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam noteiktajām prasībām. Nodrošināt monitoringa datus Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva), Ūdens apsaimniekošanas likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/56/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) un Jūras ūdeņu aizsardzības un pārvaldības likuma sekmīgai ieviešanai. Nodrošināt jūras ūdeņu vides stāvokļa sākotnējā novērtējuma veikšanu, jūras vides stāvokļa noteikšanu un jūras vides mērķu izstrādi atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas un MK noteikumu Nr.1071 prasībām.

Projekta uzdevumi

Galvenie projekta uzdevumi: 1. Veikt lauka novērojumus jūras ūdeņos hidroloģiskajiem (temperatūra, sāļums, skābekļa koncentrācija, pH, caurspīdība) un hidroķīmiskajiem (neorganiskie slāpekļa, fosfora, silīcija savienojumi, kopējais slāpeklis un fosfors) parametriem līdz 20 novērojumu punktos augustā sadarbībā ar EK LIFE+ programmas projektu SAMBAH, hidroloģiskajiem, hidroķīmiskajiem, hidrobioloģiskajiem (fitoplanktons, hlorofila a koncentrācija, zooplanktons, makrozoobentoss) parametriem 44 novērojumu punktos maijā, sadarbībā ar NBS Jūras Spēku flotili. Veikt ievāktā materiāla apstrādi un analīzi. Sagatavot operatīvās atskaites. 2. Veikt lauka novērojumus virszemes saldūdeņos 45 uzraudzības monitoringa stacijās upēs un ezeros fizikāli-ķīmiskajiem 4 reizes un hidrobioloģiskajiem parametriem 1-2 reizes gadā. Veikt ievāktā materiāla apstrādi un analīzi. 3. Veikt radioaktīvo parametru monitoringu saldūdeņos 4 reizes gadā, jūrā – vienu reizi gadā, nosakot cēzija, tritija, alfa (a) un beta (b) kopējo radioaktivitāti. 4. Nodrošināt Latvijas līdzdalību ES Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanas vienotās stratēģijas izstrādē un HELCOM aktivitātēs Jūras stratēģijas pamatdirektīvas ieviešanā. Piedalīties HELCOM CORESET projekta darbā vides indikatoru izstrādei un JAB un MONAS grupās par monitoringa un novērtējuma stratēģijām. 5. Veikt jūras stāvokļa sākuma novērtējuma izstrādāšanu, jūras vides stāvokļa noteikšanu un jūras vides mērķu izstrādi atbilstoši MK noteikumu Nr. 1071 prasībām.

Projekta rezultāti

1. Iegūts datu materiāls par vides stāvokli jūrā intensīvākajā veģetācijas sezonas posmā, nodrošināta datu rindu minimāla saglabāšana svarīgākajiem jūras vides kvalitātes indikatoriem. 2. Iegūta informācija par vides kvalitāti virszemes saldūdeņu uzraudzības monitoringa stacijās 2012.gadā, nodrošināta parametru (datu) rindu nepārtrauktība kvalitātes indikatoriem un Latvijas saistību izpilde datu ziņošanā EVA un citām starptautiskajām institūcijām. 3. Iegūta informācija par radioaktīvā piesārņojuma līmeni Latvijas ūdeņos. 4. Nodrošināta Latvijas līdzdalība HELCOM darbā. 5. Izstrādāts jūras vides stāvokļa novērtējums.

Vadlīnija Vides monitorings
Realizācijas laiks 31.12.2012
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 99 601.03 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 99 601.03 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 99 601.03 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.