Skolu dārzi Latvijas simtgadei

Reģ Nr. 1-08/314/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta mērķis ir aizsākt skolu dārzu veidošanas kustību, vēršot uzmanību uz vēsturisko kultūraugu saglabāšanu, tā veicinot mīlestību pret savu zemi un nododot senču mantojumu nākamajām paaudzēm. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt sabiedrības, īpaši jauniešu, izpratni par Latvijas vides un dabas vērtībām un izcelt šīs vērtības, veicināt izpratni un interesi par Latvijas vietējiem kultūraugiem, to saglabāšanu, kā arī par vidi saudzējošām saimniekošanas metodēm.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums ir īstenot vides izglītības aktivitātes jauniešiem: 1. Popularizēt vides izglītību un Latvijas dabas vērtības, ar jauniešu un viņu ģimeņu palīdzību un iesaistīšanos iekārtojot publiski pieejamus, izglītojošus skolu dārzus četrās skolās 2. Iepazīstināt jauniešus ar videi saudzīgām saimniekošanas metodēm un veicināt interesi par bioloģiskās daudzveidības un Latvijas vietējo kultūraugu saglabāšanu, rīkojot talkas dārzu stādīšanai/kopšanai; 3. Ieinteresēt un motivēt skolu pedagogus/vadību skolu dārzu ierīkošanā/atjaunošanā kā brīvdabas pedagoģijas ieviešanas metodē, rīkojot 2 izglītojošus seminārus visdažādāko Latvijas skolu pārstāvjiem, piesaistot kompetentus dārzkopības un seno šķirņu ekspertus, daloties pieredzē par brīvdabas pedagoģiju. 4. Novadīt publisku kampaņu “Katrai skolai savu dārzu!” sabiedrības informēšanai un ieinteresēšanai par skolu dārzu un vides-brīvdabas izglītības idejām, kas tiks noslēgta ar publicitātes pasākumu Ikšķiles Brīvajā skolā. 5. Iekārtot projekta e-žurnālu, kurš pieejams no visu iesaistīto biedrību publicitātes rīkiem un kurā tiek apkopota un publicēta visa projekta laikā radītā informācija, tai skaitā ekspertu konsultāciju skices un plāni, ieteikumi kultūraugu sugu un šķirņu izvēlē un kombinēšanā, to agrotehnikā, lekciju konspekti un videofiksācijas, utt, kas var palīdzēt turpmākā publisko dārzu ierīkošanā.

Projekta rezultāti

1. Vismaz 150 bērni un 50 ģimenes 4 skolās veidos saikni ar dabas procesiem (sekot dabas un laika apstākļu procesiem, izzināt tos dabā), ikdienā piedzīvos, iepazīs un novērtēs videi saudzīgu saimniekošanu un Latvijas vietējo kultūraugu saglabāšanu. 2. Būs iekārtoti publiski pieejami, izglītojoši dārzi četrās skolās dažādās teritorijās – lielpilsētas aglomerācijā (Ikšķilē), mazpilsētā (Preiļos) un lauku pagasta centrā (Bilskā un Drustos), aizsākot skolu dārzu kustību un apliecinot kopienu dārzu nepieciešamību un dzīvotspēju atšķirīgās teritoriālās vienībās Latvijā. 3. Vismaz 120 jaunieši 8 talkās būs iepazinuši videi saudzīgas saimniekošanas metodes un ieguvuši informāciju par bioloģiskās daudzveidības un Latvijas vietējo kultūraugu saglabāšanu; 4. Vismaz 12 citu skolu pārstāvji būs iepazinušies ar skolu dārzu ierīkošanu un pārrunājuši iespēju veidot dārzu savā skolā. 5. Novadīta 1 kampaņa “Katrai skolai savu dārzu!” ar vismaz 5 publikācijām sociālos tīklos un medijos, ar 1 publicitātes pasākumu (vismaz 70 cilvēki klātienē iepazinušies ar projekta ideju), kas atspoguļots nacionālajos medijos. 6. Iekārtots 1 e-žurnāls, kurā apkopota projekta gaitā radītā informācija, vismaz 5 ekspertu publikācijas, izmantojamas publisko dārzu ierīkošai/uzsākšanai.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Ikšķiles Brīvā skola
Ikšķile, Ikšķiles nov., Rīgas iela 175, LV-5052
Projekta kopējās izmaksas 25 303.66 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 403.66 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 904.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.