Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana

Reģ Nr. 1-08/310/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Uzlabojot bioloģiski vērtīgo lapukoku stāvokli Zaubes muižas parkā un veicot nepieciešamos labiekārtošanas darbus, paaugstināt sabiedrības izpratni par dabas vērtību un sabiedrības interešu savietojamību. Ilgtermiņa: Saglabājot esošās dabas vērtības un vēsturiskos ainavas elementus, demonstrēt apsaimniekošanas praksi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides stāvokļa uzlabošanai Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. Trīs sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu piesaiste – sertifikācijas jomas: bezmugurkaulnieki, zīdītāji - sikspārņi, meži (dižkoku), kas veiktu teritorijas apsekošanu un nepieciešamo darbu identificēšanu muižas parka koku un lapkoku praulgrauža biotopu apsaimniekošanai, ietekmes novērtēšanai 2. Dižkoku kopšana un lapukoku praulgrauža dzīvotņu kopšana (t.sk. darbu saskaņošana ar DAP). Dižkoku kopšana tiks veikta Amatas novada pašvaldībai piederošā īpašumā “Vilnīši”, kadastra nr. 42960050206 3. Labiekārtošanas elementu uzstādīšana, informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana, t.sk., tirgus izpētes veikšana pakapojuma sniedzēju noteikšanai. Labiekārtošana tiks veikta Amatas novada pašvaldībai piederošajos īpašumos “Vilnīši”, kadastra nr. 42960050206 un “Zaubes parks”, kadastra nr.42960050190 4. Apgaismojuma projektēšana un izbūve, t.sk., tirgus izpētes veikšana pakapojuma sniedzēju noteikšanai. Apgaismojums tiks izbūvēts gar Amatas novada pašvaldībai piederošo īpašumu “Zaubes parks”, kadastra nr.42960050190 5. Izglītojošu vides objektu izgatavošana/ meistarklases Zaubes muižas parkā Zaubes kulinārā festivāla laikā. 6. Vides izglītības aktivitāšu īstenošana - Zaubes pamatskolas skolēni un skolotāji veiks koku apsekojumus – mērīs koku izmērus, apzinās kokus ar dobumiem, kartēs apzinātos kokus. Dižkoku un citu lielo koku mērīšanu skolēni veiks, izmantojot LIFE projekta ietvaros radīto metodisko materiālu 7. Informācijas par projekta rezultātiem sagatavošana un nosūtīšana publicēšanai LVAFA interneta vietnē

Projekta rezultāti

Sagatavoti 3 sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinumi Sakopti 2 dižkoki. Muižas parka teritorijā (t.sk. ezera krastā pie dižozola) uzstādīti 3 koka galdi, 7 koka soli un 7 atkritumu urnas. Sagatavoti un uzstādīti 2 informatīvie stendi par dižkoku dzīvotni un ES aizsargājamu sugu – lapkoku praulgrauzi. Izbūvēts apgaismojumus gar Zaubes muižas parku 400 m garā posmā, uzstādot 10 apgaismes stabus Zaubes savvaļas kulinārā festivāla laikā radīti vides objekti, kas informēs un izglītos par dabas vērtībām Zaubes muižas parkā. 3 meistarklases. Iesaistīti aptuveni 1500 -2000 apmeklētāji Sagatavota papildus informācija 2 stendiem, palielināta sabiedrības informētība par senajiem muižas parka kokiem un parkā esošajām dabas vērtībām (t.sk., apkopoti dati par lapkoku praulgrauža apdzīvotajiem kokiem, potenciālajiem dižkokiem) Publicitāte LVAFA administrācijas vietnē.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Amatas novada pašvaldība
Amatas nov., “Ausmas”, Drabešu pagasts,, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 43 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 554.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.